Nájdené rozsudky pre výraz: súdna prax

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4759 dokumentov
2061 dokumentov
15218 dokumentov
20 dokumentov
257 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Zásada ne bis in idem uvedená v článku 50 Charty základných práv Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát za to isté konanie spočívajúce v nesplnení povinnosti podať priznanie k dani z pridanej hodnoty uložil daňovú a následne trestnú sankciu, pokiaľ prvá sankcia nemá trestnú povahu, čo musí overiť vnútroštátny súd. 2) Právo Únie neupravuje vzťahy medzi Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaným v Ríme 4. novembra 1950 a právnymi poriadkami členských štátov a ani nestanovuje dôsledky, ktoré musí vnútroštátny súd vyvodiť v prípade rozporu medzi právami z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑617/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Haparanda tingsrätt (Švédsko) z 23. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Åklagaren proti Hans Åkerberg Fransson, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, J. Malenovský, sudcovia A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, C. Toad
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog a článok 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, sa majú vykladať v tom zmysle, že posúdenie ako „určenej látky“ v zmysle týchto ustanovení sa neuplatní na takú látku, akou je alfa‑fenylacetoacetonitril, ktorá nie je uvedená v prílohe I nariadenia č. 273/2004 alebo v prílohe nariadenia č. 111/2005, a to aj za predpokladu, že môže byť ľahko do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑369/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank Oost‑Brabant ’s‑Hertogenbosch (Holandsko) z 21. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 1. júla 2013, ktorý súvisí s trestnými konaniami proti: N. F. Gielenovi, M. M. J. Geeringsovi, F. A. C. Pruijmboomovi, A. A. Pruijmboomovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász a D. Šváby (spra
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka, sa má vykladať v tom zmysle, že podmienky jeho uplatňovania vyžadujú existenciu objektívnej a subjektívnej okolnosti. Podľa prvej z týchto okolností vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil objektívne okolnosti prejednávanej veci, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že cieľ sledovaný systémom podpory z Európskeho poľnohospodárskeh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑434/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd Sofija‑grad (správny súd) (Bulharsko) zo 14. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 26. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Slănčeva sila ЕООD proti Izpălnitelen direktor na Dăržaven fond „Zemedelie“ – Razplaštatelna agencija, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predsedníčka šiestej komory M. Berger, sudcovia E. Levits (spravodaj
Právna veta: 1. Právo Únie a najmä článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je dotknutá vo veci samej, podľa ktorej všeobecné súdy rozhodujúce o odvolaní alebo v poslednej inštancii sú v prípade, že sa domnievajú, že vnútroštátny zákon je v rozpore s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, povinné obrátiť sa v rámci konania na ústavný súd s návrhom na všeobecné zrušenie zákona namiesto toho, aby len upustili od uplatnenia zákona v konkrétnom prípade, pokiaľ prednostná povaha tohto konania bráni, tak pred podaním takéhoto návrhu na vnútroštátny súd p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑112/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) zo 17. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 8. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: A proti B a i., SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz (spravodajca), sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: C. Strömholm, referentka, so zreteľom na písomnú časť ko
Právna veta: 1. Článok 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na konania začaté vnútroštátnymi orgánmi voči príjemcom pomoci Únie po tom, ako vnútroštátny orgán zodpovedný za vyplácanie vývozných náhrad v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) konštatoval nezrovnalosti......................... 2. Premlčacia doba stanovená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 2988/95 sa uplatní nielen v prípade konaní o nezrovnalostiach vedúcich k uložen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑341/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) zo 17. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 24. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiū
Opinion of the Advocate-General „ Odvolanie – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť – Predpoklady – Kvóty na mlieko – Nariadenie (EHS) č. 857/84 – Referenčné množstvo – Výrobcovia, ktorí sa zaviazali záväzkom neuvádzania na trh – Príčinná súvislosť – Prevod hospodárstva – Prevod referenčného množstva – Premlčanie – Prerušenie – Spočívanie“Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Ustanovenia v oblasti pridelenia referenčného množstva, ktoré sú relevantné osobitne
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií – Pôsobnosť – Hospodárske subjekty odlišné od cestovných kancelárií ponúkajúce služby, ktoré spočívajú v organizovaní jazykových ciest a štúdia v zahraničí – Zahrnutie (Smernica Rady 77/388, článok 26) Summary Podľa súdnej praxe skryté dôvody osobitnej úpravy uplatniteľnej na cestovné kancelárie a na usporiadateľov zája
Opinion of the Advocate-General 1. Podľa belgického práva je v zásade bundle ponuka výrobkov alebo služieb zakázaná. Výnimku z tohto zákazu predstavuje prípad, keď nákup hlavného výrobku alebo služby je spojený s obdržaním bezodplatných poukazov, na základe ktorých po viacerých nákupoch možno niečo obdržať zadarmo alebo možno dostať zľavu z ceny, pričom musí byť splnená podmienka, že táto výhoda sa týka podobného výrobku alebo služby a je poskytnutá tým istým predajcom . 2. V rámci tejto žaloby
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653 (Smernica Rady 86/653, článok 17) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653 [Smernica Rady 86/653, článok 17 ods. 2 písm. a) a b)] 3. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653 [Smernica Rady 86/653, článok 17 ods. 2 písm. a) a b)] Summary 1. Systém vytvorený článkom 17 smernice 86/653 o koo
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou Európsky parlament napáda článok 4 ods. 1 posledný pododsek a odsek 6, ako aj článok 8 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny(2) (ďalej len „smernica“). Na rozdiel od jej názvu táto smernica neupravuje zlúčenie rodiny vo všeobecnosti, ale len práva rodín, ktorých ani jeden príslušník nie je občan Únie. 2. Podľa smernice má štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na území Spoločenstv
MENU