Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
36 dokumentov
646 dokumentov
22 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ za okolností, o aké ide v veci samej, nebránia vnútroštátnej úprave, ktorá nepripúšťa, aby si materská spoločnosť, ktorá sa zlúči s dcérskou spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, mohla zo svojho zdaniteľného zisku odpočítať straty, ktoré vznikli tejto dcérskej spoločnosti v zdaniteľných obdobiach pred zlúčením, hoci túto možnosť pripúšťa, ak ide o zlúčenie s dcérskou spoločnosťou rezidentom. Takáto právna úprava je však nezlučiteľná s právom Únie, ak materskej spoločnosti neumožňuje preukázať, že jej dcérska spoločnosť nerezident alebo tretia osoba vyčerpala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑123/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Korkein hallinto‑oikeus (Fínsko) zo 7. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 9. marca 2011, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh: A Oy, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J.‑C. Bonichot (spravodajca), C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: L. Hewlett, hlavná refere
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Začiatok plynutia – Uverejnenie alebo oznámenie – Deň nadobudnutia vedomosti o akte – Subsidiárna povaha – Rozhodnutie Komisie adresované členskému štátu a konštatujúce zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Uverejnenie – Pojem (Článok 230 piaty odsek ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 26 ods. 1) 2. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Zohľadnenie kontextu (Článok 253 ES
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Spotrebné dane – Smernica 92/12 – Vyššia moc v zmysle článku 14 ods. 1 – Pojem (Smernica Rady 92/12, článok 14 ods. 1) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Spotrebné dane – Smernica 92/12 – „Straty spôsobené povahou výrobku“ v zmysle článku 14 ods. 1 – Pojem (Smernica Rady 92/12, článok 14 ods. 1) Summary 1. Pojem „vyššia moc“ v zmysle článku 14 ods. 1 prvej vety smernice 92/12 o všeobecnom systéme,
Keywords Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty so záväznými právnymi účinkami – Tlačové oznámenie Komisie týkajúce sa uverejnenia údajov o verejnom dlhu a schodku – Implicitné rozhodnutie o schválení zaradenia určitého subjektu do odvetvia verejnej správy v rámci Európskeho systému účtov roku 1995 – Neexistencia (článok 230 ES; nariadenie Rady č. 3605/93, článok 8a ods. 1, články 8c, 8g, 8h a článok 8i ods. 1) (pozri body 45 – 53) Subject of the case Predm
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V konaní vo veci samej na Cour de cassation (Francúzsko) je prejednávaný spor medzi spoločnosťou Pipeline Méditerranée et Rhône (ďalej len „SPMR“) a francúzskou colnou správou(2) vo veci oslobodenia od spotrebných daní z uhľovodíkov, ktoré unikli z ropovodu z dôvodu technických porúch. 2. Oslobodenie od dane stanovené v článku 14 ods. 1 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vla
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto veci žiada High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Súdny dvor o výklad článku 8 smernice Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa(2) . Článok 8 smernice 80/987 upravuje ochranu záujmov zamestnancov s ohľadom na ich nároky z podnikových dôchodkových systémov v prípade platobnej neschopnosti
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Autorské práva a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Rozmnoženina na súkromné použitie – Primeraná kompenzácia – Financovanie zo štátneho rozpočtu – Prípustnosť – Podmienky“ Vo veci C‑470/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho kona
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Premlčacia lehota v stíhaní – Prerušenie – Rozhodnutie Komisie, ktoré je predmetom prebiehajúceho konania pred Súdnym dvorom – Dosah (Nariadenie Rady č. 2988/74, článok 3) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Dodržanie primeranej lehoty – Pôsobnosť – Hospodárska súťaž – Správne konanie – Súdne konanie – Rozlišovanie na účely posúdenia dodržania primeranej lehoty (Nariadenie Rady č. 17) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Povinnosti Komisie –
Účastníci konania Vo veci C‑512/10, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 26. októbra 2010, Európska komisia , v zastúpení: H. Støvlbæk a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Poľskej republike , v zastúpení: M. Szpunar, K. Bożekowska‑Zawisza a M. Laszuk, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Česká republika , v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Očková, splnomocnení zás
Opinion of the Advocate-General 1. Veci týkajúce sa vnútroštátnych systémov daňového zaobchádzania so stratami a nákladmi spoločností patriacich nadnárodnej skupine nastoľujú v rámci Spoločenstva nové a háklivé otázky.(2) Tieto otázky sa týkajú toho, či sú uvedené systémy v súlade so zásadami Zmluvy ES, ktoré majú zaistiť vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Každá z týchto vecí prináša osobitný problém a v dôsledku toho musí byť predmetom osobitného preskúmania. Zároveň je dôležité stanoviť
MENU