Nájdené rozsudky pre výraz: sexuálne násilie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

292 dokumentov
67 dokumentov
968 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného 19. júna 1990 v Schengene (Luxembursko), sa má vykladať v tom zmysle, že uznesenie o zastavení konania pred podaním obžaloby, ktoré je v zmluvnom štáte, v ktorom bolo toto uznesenie vydané, prekážkou nového vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami proti osobe, ktorej sa toto uznesenie týka, pokiaľ sa prípadne proti tejto os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑398/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 35 EÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Fermo (Taliansko) z 11. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 29. augusta 2012, ktorý súvisí s trestným konaním proti: M , SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu štvrtej komory, sudcovia M. Safjan, J. Malenovský a A. Prechal, generálna advoká
Právna veta: 1.1. Článok 13 ods. 5 smernice Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ si členský štát zvolil možnosť poskytovať materiálne podmienky prijímania vo forme finančných príspevkov alebo poukážok, tieto príspevky sa musia poskytovať od okamihu podania žiadosti o azyl v súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 1 tejto smernice a musia zodpovedať minimálnym normám zakotveným v ustanovení článku 13 ods. 2 uvedenej smernice. Tento členský štát musí dbať na to, aby celková výška finančných príspevkov po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑79/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Arbeidshof te Brussel (Belgicko) zo 7. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 15. februára 2013, ktorý súvisí s konaním: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers proti Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, v zastúpení: Selver Saciri a Danijela Dordevic, Sanela Saciri, v zastúpení: Selver Saciri a Danijela Dordevic, Denis Saciri, v zastúpení:
Právna veta: 1. Články 28 a 29 smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany v spojení s článkom 2 písm. e) a článkami 3, 15 a 18 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že členský štát nemusí poskytnúť sociálnu ochranu a zdravotnú starostlivosť stanovenú týmito článkami štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má povolenie na pobyt na území tohto členského štátu podľa vnútrošt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑542/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour constitutionnelle (Belgicko) z 26. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Mohamed M’Bodj proti État belge, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr M. Ilešič, L. Bay Larsen (spravodajca), T. von Danwitz, J.‑C. Bonichot a K. Jürimäe, sudcovia A. Rosas, E. Juh
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) žiada Súdny dvor, aby vzhľadom na rozsudok z 23. novembra 2010, Tsakouridis(2), spresnil podmienky poskytnutia ochrany pred vyhostením podľa článku 28 ods. 3 písm. a) smernice 2004/38/ES(3) . 2. Toto ustanovenie uvádza, že rozhodnutie o vyhostení možno proti občanovi Únie, ktorý sa počas predchádzajúcich desiatich rokov zdržiaval na území hostiteľs
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. októbra 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2004/80/ES – Článok 12 ods. 2 – Vnútroštátne systémy odškodňovania obetí úmyselných násilných trestných činov, ktoré zaručujú spravodlivé a primerané odškodnenie – Vnútroštátny systém, ktorý nezahŕňa všetky úmyselné násilné trestné činy spáchané na území štátu“ Vo veci C‑601/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článk
Opinion of the Advocate-General 1. Na základe dôkladného vyšetrovania v trestnom konaní súdne orgány jedného členského štátu (Belgicko) zamietli návrh na podanie obžaloby na obvineného a rozhodli o „ non-lieu “ (pod čím môžeme rozumieť zastavenie trestného stíhania).(2) Týmto rozhodnutím sa prakticky skončilo (potenciálne) trestné stíhanie, ale so zreteľom na nové skutkové okolnosti a/alebo dôkazy proti dotknutej osobe možno toto rozhodnutie podľa vnútroštátneho právneho poriadku zrušiť. Návrhom
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/29/EÚ – Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov – Články 16 a 18 – Výsluch obete trestným súdom prvého stupňa – Zmena v rozhodovacom zložení – Zopakovanie výsluchu obete na žiadosť jednej zo strán konania – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Právo na spravodlivý pro
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania vyzývajú Súdny dvor, aby definoval, ktoré činy môžu predstavovať „činy prenasledovania“ v kontexte závažného porušenia slobody náboženského vyznania. Ide o podstatnú otázku, pretože odpoveď na túto otázku vymedzí, kto spomedzi žiadateľov o azyl môže mať nárok na postavenie utečenca a požívať medzinárodnú ochranu v zmysle smernice 2004/83/ES(2) . 2. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania boli predlo
Opinion of the Advocate-General 1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Štátna rada, Správna sekcia, ďalej len „Raad van State“ (Holandsko); ďalej len „vnútroštátny súd“) položil širokú abstraktnú otázku, či právne predpisy EÚ stanovujú obmedzenia pre postup členských štátov pri posudzovaní žiadosti o azyl podanej žiadateľom, ktorý sa obáva prenasledovania v krajine pôvodu z dôvodu jeho sexuálnej orientácie. Táto otázka vyvoláva zložité a citl
MENU