Nájdené rozsudky pre výraz: splatnosť dlhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

192 dokumentov
32 dokumentov
4052 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Sociálna politika – Aproximácia právnych predpisov – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Smernica 2001/23 – Prevádzateľ – Pojem [Smernica Rady 2001/23, článok 2 ods. 1 písm. a)] 2. Prejudiciálne otázky – Výklad – Časové účinky rozsudkov o výklade – Retroaktívny účinok – Hranice – Právna istota – Voľná úvaha Súdneho dvora (Článok 267 ZFEÚ) Summary 1. V prípade prevodu podniku patriaceho do skupiny na podnik nepatriaci do tejto skupiny v zmysle smernice 2001/23/E
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Právomoc súdu Spoločenstva – Spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie – Dohoda uzavretá medzi Komisiou a niektorými členskými štátmi zahŕňajúca vzájomné finančné ústupky (Článok 230 ES; článok 46 EÚ; nariadenie Rady č. 1605/2002; nariadenie Komisie č. 2342/2002) 2. Medzinárodné právo verejné – Zásady – Dobrá viera – Právo Spoločenstva – Ochrana legitímnej dôvery 3. Rozpočet Európskych spoločensti
Keywords Odvolanie – Dôvody – Dôvody vedúce k analýze právnych aktov, ktoré nemôžu byť predmetom žaloby pred Súdom prvého stupňa – Prípustnosť (Štatút Súdneho dvora, článok 58) Summary Článok 58 Štatútu Súdneho dvora, podľa ktorého sa odvolanie na Súdny dvor môže zakladať na dôvodoch nedostatku právomoci Súdu prvého stupňa, porušenia procesných pravidiel pred Súdom prvého stupňa, ktoré sa nepriaznivo dotýka záujmov odvolávajúceho sa, ako aj na porušení práva Spoločenstva Súdom prvého stup
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Návrh na nútený výkon právoplatného rozhodcovského rozhodnutia vydaného v neprítomnosti (Smernica Rady 93/13, článok 6 ods. 1) 2. Aproximácia právnych predpisov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Nekalá podmienka – Všeobecné kritériá posúdenia (Smernica Rady 93/13, články 3 a 4) 3. Aproximácia právnych predpisov – Ochrana spotrebiteľa vzhľadom na spotreb
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. júna 2016 (*) „Odvolanie – Poslanec Európskeho parlamentu – Príspevok na asistenta – Vrátenie neoprávnených platieb – Vymáhanie – Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu – Rešpektovanie práva na obranu – Zásada nestrannosti – Premlčanie – Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 – Články 78 až 81 – Delegované nariadenie (EÚ) č. 1268/2012 – Články 81, 82 a 93 – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Primeraná lehota“ Vo vec
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto odvolaním sa Helénska republika domáha, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa (prvej komory) zo 17. januára 2007, Helénska republika/Komisia, T‑231/04(2) (ďalej len „napadnutý rozsudok“), v ktorom nesprávne rozhodol, že Helénskej republike vznikli finančné záväzky v dôsledku podpísania a ratifikácie počiatočného memoranda o porozumení medzi Komisiou a členskými štátmi, v dôsledku podpísania dodatkového memoranda a v dôsledku jej konania. 2. V 
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Dôvody, ktoré možno uplatniť proti rozhodnutiu Komisie v oblasti štátnej pomoci (Článok 88 ods. 2 ES a článok 230 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem (Článok 87 ods. 1 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Narušenie hospodárskej súťaže 4. Pomoc poskytovaná štátmi – Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi (Nariadenie Rady č. 659/1999, článok 14) 5. Pomoc poskytovaná štátmi – Preskúmanie Komisiou 6. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisi
MENU