Nájdené rozsudky pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 40

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

446 dokumentov
162 dokumentov
1263 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 písm. a) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktorá pri zisťovaní počtu zamestnancov podľa tohto ustanovenia nezohľadňuje člena riadiaceho orgánu kapitálovej spoločnosti, akým je dotknutý člen vo veci samej, ktorý uskutočňuje svoju činnosť pod vedením a dohľadom iného orgánu tejto spoločnosti, za túto činnosť dostáva odmenu a sám nevlastní žiadne podiely v uvedenej spoločnosti..................... 2. Č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑229/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný rozhodnutím Arbeitsgericht Verden (Nemecko) zo 6. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 12. mája 2014, ktorý súvisí s konaním: Ender Balkaya proti Kiesel Abbruch‑ und Recycling Technik GmbH, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin (spravodajca), A. Borg Barthet, E. Levits a M. Berger, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A. Calot Es
Právna veta: 1. Členský štát nemôže vylúčiť z vymeriavacieho základu kapitálovej dane vklad spoločníka kapitálovej spoločnosti s neobmedzeným ručením za záväzky spoločnosti a podiel takéhoto spoločníka na aktívach spoločnosti. Ako poznamenal generálny advokát v bode 46 svojich návrhov, okolnosť, že sa toto ustanovenie týka osobitnej situácie, v ktorej sa nachádzajú KSA, podporuje záver, že tieto spoločnosti, ako aj všetky podobné právne hybridné subjekty, patria do pôsobnosti tej istej smernice............2. KSA založená podľa poľského práva sa musí považovať za kapitálovú spoločnosť v zmysle tohto ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑357/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Poľsko) z 12. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 27. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Drukarnia Multipress sp. z o.o. proti Minister Finansów, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca) a C. Lycourgos,
Právna veta: 1. Články 12, 15, 16, 18, 19 a 42 druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle [článku 48 druhého odseku ES], pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/101/EHS z 23. novembra 1992, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v rámci preberania: – smernice Európskeho parlamentu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑174/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakúsko) z 26. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Alfred Hirmann proti Immofinanz AG, za účasti: Aviso Zeta AG, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálna
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 3 štvrtý pododsek prílohy odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov, sa má vykladať v tom zmysle, že podniky možno považovať za „prepojené“ v zmysle tohto článku vtedy, keď z analýzy tak ich vzájomných právnych, ako aj hospodárskych vzťahov vyplýva, že prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne predstavujú jeden hospodársky subjekt napriek tomu, že medzi sebou formálne neudržujú nijaký zo vzťahov uvedených v článku 3 ods. 3 prvom pododseku tejto prílohy......................2) Za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑110/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 20. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: HaTeFo GmbH proti Finanzamt Haldensleben, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J. L. da Cruz Vilaça, sudcovia J.‑C. Bonichot (spravodajca) a A. Arabadžiev, generálny advokát: M. Wathelet, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na
Právna veta: 1. Články 101 ZFEÚ, 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá dotknutá vo veci samej, ktorá ukladá spoločnostiam, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií (Società Organismi di Attestazione), systém minimálnych sadzieb za certifikačné služby poskytované podnikom, ktoré sa chcú zúčastniť zadávania zákaziek na verejné práce. Takáto vnútroštátna právna úprava predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa v zmysle článku 49 ZFEÚ, ale je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia cieľa ochrany adresátov týchto služieb. Je úlohou vnútroštátne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑327/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) zo 6. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 10. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture proti SOA Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA, za účasti: Associazione nazionale Società Organismi di Attestazio
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania – Daň z vkladu vyrubovaná obchodným spoločnostiam (Smernica Rady 69/335, článok 5 ods. 3 druhá zarážka) Summary Článok 5 ods. 3 druhá zarážka smernice Rady 69/335 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania, zmenenej a doplnenej Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republi
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – Prípustnosť B – Prvá prejudiciálna otázka C – Druhá prejudiciálna otázka VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – Prípustnosť C – Prvá prejudiciálna otázka 1. Dva základné pojmy a) Uzavretý fond nehnuteľností b) Spoločnosť občianskeho práva 2. Pa
Účastníci V spojených veciach C‑293/13 P a C‑294/13 P, ktorých predmetom sú odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. mája 2013, Fresh Del Monte Produce Inc., so sídlom v George Towne, Kajmanie ostrovy (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: B. Meyring, Rechtsanwalt, a L. Suhr, advocate, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Európska komisia, v zastúpení: A. Biolan, M. Kellerbauer a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia, s ad
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Nepriame dane z tvorby a zo zvýšenia základného imania – Kapitálová daň vyrubovaná kapitálovým spoločnostiam – Plnenia oslobodené od dane (Smernica Rady 69/335, zmenená a doplnená smernicou 85/303, článok 7 ods. 1) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Nepriame dane z tvorby a zo zvýšenia základného imania – Kapitálová daň vyrubovaná kapitálovým spoločnostiam – Zdaniteľný základ (Smernica Rady 69/335, článo
Účastníci konania Vo veci C‑603/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) z 8. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 21. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Pelati d.o.o. proti Slovinskej republike, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory M. Safjan, sudcovia E. Levits a J‑J. Kasel (spravodajca), generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: A. Calot Escobar
MENU