Nájdené rozsudky pre výraz: totožnosť skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

546 dokumentov
113 dokumentov
640 dokumentov
20 dokumentov
10 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie (Nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03) 2. Odvolanie – Právomoc Súdneho dvora (Článok 81 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 58; nariadenie Rady č. 17, článok 15) 3. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška (Nariadenie Rady č. 17, článok 15) 4. Odvolanie – Dôvody – Nedostatok odôvodnenia – Použitie implicitného odôvodnenia Súdom prvého stupňa – Prípustnosť – Podmienky (Článok 225 ES; Štatút Súdneho dvora, článo
Keywords 1. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Retroaktivita hmotnoprávneho ustanovenia – Podmienky – Retroaktivita článku 81 ES a článku 3 nariadenia č. 1/2003 – Neexistencia (Článok 81 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 3 ods. 1) 2. Hospodárska súťaž – Rozdelenie právomocí medzi Komisiu a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž – Začatie konania proti kartelu Komisiou – Strata právomoci vnútroštátneho orgánu pre hospodársku súťaž sankcionovať na základe vnútroštátneho práva hospodársk
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga (Prvé oddelenie Provinčného súdu v Malage) (ďalej len „vnútroštátny súd“) žiada o objasnenie pôsobnosti zásady ne bis in idem obsiahnutej v článku 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DVSD“)(2) . 2. Vnútroštátny súd si najmä želá vedieť, či na základe uvedenej zásady rozhodnutie súdu jedného členského štátu, ktoré bráni akémukoľvek ď
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Na základe žiadosti o vydanie španielskych orgánov, podanej 2. júna 2008 podľa dohovoru z 27. septembra 2006(2), bol pán Ignacio Santesteban Goicoechea(3) vzatý do vydávacej väzby vo Francúzsku(4) . 2. Podľa informácií poskytnutých vnútroštátnym súdom je pán Santesteban Goicoechea členom teroristickej organizácie Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA). Skutky, ktoré sú mu vytýkané, boli spáchané na španielskom území
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Odstrašujúci charakter (Nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2) 2. Hospodárska súťaž – Pokuty – Sankcie Spoločenstva a sankcie uložené v tretej krajine za porušenie vnútroštátneho súťažného práva [Článok 3 ods. 1 písm. g) ES; nariadenie Rady č. 17, článok 15] 3. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Voľná úvaha Komisie (Nariadenie Rady č. 17, článok 15) 4. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rešpektovanie práva na obranu – Oznáme
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Pokuty – Sankcie Spoločenstva a sankcie uložené v tretej krajine za porušenie vnútroštátneho súťažného práva [Článok 3 ods. 1 písm. g) ES; nariadenie Rady č. 17, článok 15] 2. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Voľná úvaha Komisie (Nariadenie Rady č. 17, článok 15) 3. Hospodárska súťaž – Pokuty – Usmernenia k metóde stanovovania pokút (Nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03) 4. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie zákl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Týmto odvolaním navrhuje nemecká spoločnosť SGL Carbon AG (ďalej len „SGL“) Súdnemu dvoru, aby zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 15. júna 2005, Tokai a i./Komisia (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 a T‑91/03)(2) (ďalej len „napadnutý rozsudok“), v časti, v ktorej tento súd zamietol jej žalobu o neplatnosť vo veci T‑91/03 podanú proti rozhodnutiu Komisie K(2002) 5083, konečné znenie, zo 17. decembra 2002 (ďalej len „sporné rozhodnut
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Združenia podnikov – Pojem (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Združenia podnikov – Pojem (Článok 81 ods. 1 ES) 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Vplyv na obchod medzi členskými štátmi (Článok 81 ods. 1 ES) 4. Hospodárska súťaž – Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Určenie cien (Článok 81 ods. 1 ES) 5. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Vnútroštátny právny rámec uzavretia kartelu (Článok 81
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania napriek zdanlivej jednoduchosti prípadu týkajúceho sa sankcionovania porušenia daňových povinností rybára, ktorý pôsobí v Botnickom zálive, vyvoláva dva mimoriadne citlivé problémy, ako aj určité nejasnosti. 2. Prvý z týchto problémov sa týka prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania, keďže vzhľadom na nepochybne vnútroštátny charakter veci samej si uznanie právomoci Súdneho dvora na r
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Pojem – Zhoda vôle týkajúca sa budúceho správania na trhu (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zosúladený postup – Pojem – Nadviazanie kontaktu nezlučiteľné s povinnosťou každého podniku samostatne určovať svoje správanie na trhu – Výmena informácií – Domnienka – Podmienky (Článok 81 ods. 1 ES) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Spôsob dokazovania –
MENU