Nájdené rozsudky pre výraz: určovacia žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

294 dokumentov
156 dokumentov
2347 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa medzinárodný dohovor vykladal spôsobom, ktorý nezabezpečuje dodržiavanie cieľov a zásad, na ktorých je založené toto nariadenie, za podmienok, ktoré sú prinajmenšom rovnako priaznivé ako podmienky, ktoré stanovuje toto nariadenie.................. 2. Článok 71 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu článku 31 ods. 2 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑452/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Krefeld (Nemecko) z 10. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 9. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd proti Inter‑Zuid Transport BV, za účasti: DTC Surhuisterveen BV, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a 
Právna veta: 1) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ako aj zásady efektivity a ekvivalencie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava v konaní vo veci samej, podľa ktorej v oblasti žalôb o zdržanie sa podaných združeniami na ochranu spotrebiteľov jednak takáto žaloba má byť podaná pred súdmi miesta sídla alebo bydliska žalovaného a jednak rozhodnutie o miestnej nepríslušnosti vydané prvostupňovým súdom nemožno napadnúť odvolaním.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑413/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Audiencia Provincial de Salamanca (Španielsko) zo 7. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León proti Anuntis Segundamano España SL, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (sp
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetné odvolanie proti uzneseniu Všeobecného súdu(2) (ďalej len „napadnuté uznesenie“) vyvoláva viaceré otázky prevažne procesného charakteru, ktoré majú značný praktický význam. 2. V zásade ide o to, či, a ak áno, za akých podmienok, môže byť na súdy Únie, pokiaľ majú tieto súdy na základe arbitrážnej doložky v zmysle článku 272 ZFEÚ právomoc rozhodovať o spore medzi Európskou komisiou a súkromným podnikom, podaná určovacia žaloba. II – Okolnosti
Účastníci konania Vo veci C‑133/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 1. februára 2011 a doručený Súdnemu dvoru 18. marca 2011, ktorý súvisí s konaním: Folien Fischer AG, Fofitec AG proti Ritrama SpA, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel, M. Safjan (spravodajca) a M. Berger, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: A. Impe
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec sa v podstate týka otázky, či žaloba, ktorou sa subjekt domáha určenia neexistencie mimozmluvnej zodpovednosti, patrí do osobitnej právomoci „vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti“, ktorú má „sú[d] podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok“, na základe článku 5 bodu 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodnýc
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad (Holandsko), sa týka vzťahu medzi nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) na jednej strane a Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), ktorý bol podpísaný 19. mája 1956 v Ženeve(3), na strane druhej. 2. Článok 71 nariadenia č. 44/2001 umožňuje, aby sa za určit
Keywords 1. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu (Charta základných práv Európskej únie, článok 47) 2. Právo Spoločenstva – Priamy účinok – Individuálne práva – Ochrana vnútroštátnymi súdmi (Článok 10 ES) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu 4. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu Summary 1. Zásada účinnej súdnej ochrany predstavuje všeobecnú zásadu práva Spoločenstva, ktorá vyplýva z ústavných tradícií spoločných
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania služieb – Smernica 92/50 – Uzavretie zmluvy – Pojem – Zmeny ustanovení verejnej zmluvy vykonané počas doby jej platnosti (Smernica Rady 92/50, článok 3 ods. 1, články 8 a 9) 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania služieb – Smernica 92/50 – Uzavretie zmluvy – Pojem – Zmeny ustanovení verejnej zmluvy vykonané počas doby jej platnosti (Smernica Rady 92/50, článok 3 ods. 1, články 8 a 9) 3. Ap
Opinion of the Advocate-General 1. Vyžaduje právo Spoločenstva, aby právny poriadok členského štátu upravoval v prvom rade samostatnú žalobu s hlavným cieľom skonštatovať nesúlad ustanovenia jeho vnútroštátneho práva s právom Spoločenstva a v druhom rade predbežné opatrenie na odklad vykonania tohto vnútroštátneho ustanovenia až do doby, kým nebude rozhodnuté o jeho zákonnosti? Uvedené je podstatou otázky, ktorú Súdnemu dvoru predložil švédsky najvyšší súd (Högsta Domstolen). Vnútroštátna právna
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci rakúsky súd Bundesvergabeamt položil Súdnemu dvoru sériu rozsiahlych otázok týkajúcich sa výkladu rôznych ustanovení práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania. Sčasti ide o to, ako treba vykladať pojem „uzavretie zmluvy“ v zmysle práva verejného obstarávania. Konkrétne je potrebné určiť, za akých podmienok by mala byť zmena existujúcej zmluvy považovaná za nové uzavretie verejnej zmluvy na poskytnutie služieb, čo by príp
MENU