Nájdené rozsudky pre výraz: vyžiadaná osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

752 dokumentov
46 dokumentov
16 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmenené a doplnené rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúce súdne orgány nie sú oprávnené odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania z dôvodu, že vyžiadaná osoba nebola pred vydaním tohto zatykača vypočutá vo vydávajúcom členskom štáte. 2) Z článkov 8 a 15 rámcového rozhodnutia 2002/584 v tomto smere vyplýva, že pred vydaním rozhodnutia o odovzdaní vyžiadanej osoby na účely ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑396/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Constanža (Rumunsko) z 18. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 27. júla 2011, v konaní týkajúcom sa vykonania európskych zatykačov vydaných na Ciprian Vasile Radu, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen, A. Rosas, M. Berger a E. Jaraši
Právna veta: 1) Článok 27 ods. 4 a článok 28 ods. 3 písm. c) rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členské štáty prijali opravný prostriedok, ktorým sa preruší výkon rozhodnutia súdneho orgánu, v lehote tridsiatich dní od prijatia žiadosti, s cieľom buď udeliť súhlas s trestným stíhaním, odsúdením alebo odňatím osobnej slobody osoby na účely výkonu trestu odňatia slobody aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑168/13 PPU, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil constitutionnel (Francúzsko) zo 4. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 9. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Jeremy F. proti Premier ministre, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), sudcovia G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev a J. L. da Cruz Vilaça, generálny advokát: N. W
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania bol Súdny dvor vyzvaný poskytnúť výklad rámcového rozhodnutia 2002/584(2) . Veľmi všeobecne povedané, vynorili sa tri kľúčové otázky. Po prvé otázka výkladu, ktorý sa má poskytnúť, pokiaľ ide o toto rozhodnutie, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a najmä otázka, či by sa mal tento výklad líšiť v dôsledku zmien Zmluvy o Európskej únii zavedených článkom 6 ZEÚ. Po druhé otázka vzájomného vzťahu medzi ustan
Účastníci konania Vo veci C‑192/12 PPU, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Korkein oikeus (Fínsko) z 24. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru v ten istý deň, ktorý súvisí s vykonaním európskeho zatykača vydaného proti: Melvinovi Westovi, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas, A. Arabadžiev (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: P. Cruz Villal
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 24. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Európsky zatykač – Článok 4a ods. 1 – Postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Podmienky výkonu – Dôvody na nepovinné nevykonanie – Výnimky – Povinné vykonanie – Trest uložený v neprítomnosti – Pojmy ,osobné predvolanie na súd‘ a ,úradné oznámenie
Opinion of the Advocate-General 1. Európsky zatykač, zavedený rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV(2) nahradil formálny postup vydávania osôb medzi členskými štátmi systémom vydávania medzi súdnymi orgánmi, založeným na vysokej miere dôvery medzi nimi. Je správne považovaný za nástroj súdnej spolupráce v trestných veciach, ktorý prináša najlepšie výsledky. 2. Rámcové rozhodnutie taxatívne vymenováva dôvody, ktoré môžu brániť vykonaniu európskeho zatykača. Toto prejudiciálne konanie sa po prvýk
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 23. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Európsky zatykač – Postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Dôvody na povinné nevykonanie – Článok 3 bod 3 – Neplnoletí – Požiadavka na overenie minimálnej vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti alebo posudzovanie dodatočných podmienok stanovených právom vykonávajúceho člensk
Opinion of the Advocate-General 1. Hoci sa často stáva, že realita slúži ako námet pre fiktívne diela, je menej časté, že takéto dielo sa stane skutočnosťou. O taký prípad však zrejme ide v prejednávanej veci, ktorá sa týka osoby stíhanej a odsúdenej vo viacerých členských štátoch za skutky rovnakej povahy, konkrétne za krádeže vzácnych starobylých máp v rôznych verejných knižniciach.(2) 2. Táto vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz vyložiť článok 28 rámcového rozhodnutia Rady 2002
Opinion of the Advocate-General 1. Podstatou prejudiciálnej otázky položenej piatym trestným senátom Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) v prejednávanej veci je výklad pojmu „ten istý čin“ a pojmu „vykonanie“ trestu v článku 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985(2) (ďalej len „DVSD“). Vnútroštátny súd sa takisto pýta, či definícia vykonania je ovplyvnená prebratím rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi
Keywords 1. Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Právomoci Súdneho dvora – Prejudiciálne otázky – Otázka týkajúca sa výkladu rámcového rozhodnutia prijatého na základe hlavy VI Zmluvy EÚ [Článok 234 ES; článok 35 EÚ a článok 46 písm. b) EÚ] 2. Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Určenie otázok, ktoré sa majú položiť – Výlučná právomoc vnútroštátneho súdu (Článok 35 EÚ) 3. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie o
MENU