Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

141 dokumentov
140 dokumentov
8930 dokumentov
12 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 Rady z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá zavádza koncentráciu súdnej právomoci vo veciach cezhraničnej vyživovacej povinnosti v prospech prvostupňového súdu, ktorý je príslušný podľa sídla odvolacieho súdu, okrem prípadu, keď táto norma prispieva k dosiahnutiu cieľa riadneho výkonu spravodlivosti a k ochrane záujmov oprávnených na výživné a tým záro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑400/13 a C‑408/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Amtsgericht Düsseldorf a Amtsgericht Karlsruhe (Nemecko) z 9. júla a zo 17. júna 2013 a doručené Súdnemu dvoru 16. a 18. júla 2013, ktoré súvisia s konaniami: Sophia Marie Nicole Sanders, v zastúpení: Marianne Sanders, proti Davidovi Verhaegenovi (C‑400/13), a Barbara Huber proti Manfredovi Huberovi (C‑408/13), SÚDNY DVOR (tretia komora),
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 16. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v oblasti vyživovacej povinnosti – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 2 – Článok 27 – Článok 35 ods. 3 – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Článok 19 – Prekážka zača
Keywords Medzinárodné dohody – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Asociačná rada zriadená dohodou o pridružení medzi EHS a Tureckom – Rozhodnutie č. 1/80 – Zlúčenie rodiny (Rozhodnutie asociačnej rady medzi EHS a Tureckom č. 1/80, článok 7 prvý odsek) Summary Turecký štátny príslušník, ktorému bolo v čase, keď bol dieťaťom, udelené povolenie na vstup na územie členského štátu v rámci zlúčenia rodiny a ktorý nadobudol právo slobodného prístupu k akejkoľvek závislej činnosti podľa s
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Článok 1 ods. 1 písm. a) – Vecná pôsobnosť – Návrh na anulovanie manželstva, ktorý bol podaný treťou osobou po smrti jedného z manželov – Článok 3 ods. 1 – Právomoc súdov členského štátu pobytu ,nav
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 1. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 – Dedenie a európske osvedčenie o dedičstve – Pôsobnosť – Možnosť uviesť podiel pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve“ Vo veci C‑558/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kammergericht Berlín (Vyšší krajinský súd Berlín
Účastníci Vo veci C‑656/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího soudu (Česká republika) z 12. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 12. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: L proti M, za účasti: R, K, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. Calot Escobar, so zre
Keywords 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie č. 2201/2003 (Nariadenie Rady č. 2201/2003, články 8 až 14) 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie č. 2201/2003 (Nariadenie Rady č. 2201/2003, články 20 a 39) 3. Súdna spolupráca v občianskych veciach – P
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Bayerisches Verwaltungsgericht München (správny súd v Mníchove) položil Súdnemu dvoru na základe článku 234 ES päť prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(2) . 2. Vec má svoj pôvod v odmietnutí poskytnutia dôchodku pozostalému členovi páru zloženému z dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré neuzavreli manželstvo, pretože v
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní predložil portugalský Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd) Súdnemu dvoru päť prejudiciálnych otázok o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 1697/79 z 24. júla 1979 o dodatočnom vyberaní dovozných alebo vývozných ciel, ktorých zaplatenie nebolo od deklaranta požadované, za tovary deklarované v colnom režime, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zaplatiť takéto clo [ neoficiálny preklad ](2), pričom toto nariadenie bolo medzičasom
MENU