Nájdené rozsudky pre výraz: začatie trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

293 dokumentov
585 dokumentov
685 dokumentov
8 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem – Pôsobnosť – Rozhodnutie justičných orgánov členského štátu o skončení konania z dôvodu začatia podobného konania v inom členskom štáte a bez rozhodnutia vo veci samej – Vylúčenie (Článok 2 prvý odsek štvrtá zarážka EÚ; Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, článok 54) Summary Zásada
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Spoločnosti – Smernica 68/151 – Ročné účtovné závierky – Sankcie predpokladané v prípade nezverejnenia – Pojem „nezverejnenie“ – Zverejnenie závierok, ktoré nie sú v súlade so štvrtou smernicou 78/660 – Začlenenie – Zverejnenie závierok, ktoré nie sú v súlade so siedmou smernicou 83/349 – Vylúčenie (Smernica Rady 68/151, článok 6; smernice Rady 78/660 a 83/349) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Zásada retroaktívneho uplatnenia priaznivejšieho t
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Rechtbank ’s‑Hertogenbosch (súd prvého stupňa v občianskych a trestných veciach)(2) podľa článku 35 EÚ poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť zaoberať sa po štvrtýkrát výkladom článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „Dohovor“), ktorý stanovuje zásadu ne bis in idem. 2. Pri prvých dvoch príležitostiach Súdny dvor uviedol, že táto zásada sa uplatňuje, pokiaľ bolo skončené trestn
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Články 167, 168, 178 až 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 a 273 – Právo na odpočítanie DPH – Hmotnoprávne požiadavky – Formálne požiadavky – Prekluzívna lehota – Vnútroštátne ustanovenia vylučujúce právo na odpočítanie dane v prípade nedodržania väčšiny formálnych požiadaviek – Daňový podvod“ Vo veci C‑332
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Článok 234 ES) 2. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla (Nariadenie Rady č. 1697/79, článok 2 ods. 1 a článok 3) Summary 1. Hoci s prihliadnutím na rozdelenie právomocí v rámci prejudiciálneho konania prislúcha iba vnútroštátnemu súdu definovať predmet otázok, ktoré zamýšľa položiť Súdnemu dvoru, je Súdny dvor však príslušný za mimoriadnych okolností skúmať podm
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Oznámenia Komisie o spolupráci a oslobodení od pokút a znížení pokút – Vzorový program zhovievavosti vypracovaný v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (Články 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ; oznámenia Komisie 2004/C 101/03 a 2006/C 298/11) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže (Článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003) Summary 1. Oznámenie Komisie týkajúce sa spolupráce v rámci siete orgánov hospodárskej súťaže a oz
Účastníci konania Vo veci C‑83/12 PPU, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 8. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 17. februára 2012, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Minh Khoa Vo SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh a C. G. Fernlund, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: K. Malacek,
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Spoločnosti – Smernica 68/151 – Ročné účtovné závierky (Smernica Rady 68/151, článok 6) Summary Orgány členských štátov sa nemôžu v rámci trestných konaní odvolávať vo vzťahu k obvineným na požiadavku vhodného charakteru sankcií ukladaných v prípade neuverejnenia ročnej účtovnej závierky, ktorá je uvedená v článku 6 prvej smernice 68/151 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záuj
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty Parlamentu určené na vytvorenie právnych účinkov vo vzťahu k tretím osobám (Článok 230 prvý odsek ES; Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES; Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, články 9 a 10) 3. Parlament – Právomoci – Výsady a imunity členov Parlamen
Keywords 1. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Rozhodnutie o zmrazení finančných prostriedkov prijaté proti určitým osobám a subjektom podozrivým z teroristickej činnosti (Článok 253 ES; spoločná pozícia Rady 2001/931, článok 1 ods. 6; nariadenie Rady č. 2580/2001, článok 2 ods. 3) 2. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia – Dôvod odlišujúci sa od dôvodu týkajúceho sa materiálnej zákonnosti napadnutého aktu (Články 230 ES a 253 ES) 3. Európ
MENU