Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1382 dokumentov
1933 dokumentov
7603 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku, zmeneného a doplneného vykonávacím nariadení Rady (EÚ) č. 84/2011 z 31. januára 2011 (Ú. v. EÚ L 28, s. 17) a nariadením Rady (EÚ) č. 588/2011 z 20. júna 2011, sa má vykladať v tom zmysle, že pri rozhodovaní o žiadosti o výnimku podanej v súlade s týmto ustanovením na účely podania žaloby, ktorej predmetom je spochybniť zákonnosť reštriktívnych opatrení uložených Európskou úniou, nemá príslušný vnútroštátny orgán neobmedzenú voľnú úvahu, ale pri výkone svojich právomocí mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑314/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) z 3. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 7. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba proti Vladimirovi Peftievovi, BelTechExport ZAO, Sport‑Pari ZAO, BT Telecommunications PUE, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Dan
Právna veta: 1. Ustanovenia smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že im neodporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, umožňujúca vymôcť pohľadávku založenú na zmluvných podmienkach, ktoré sú prípadne nekalé, mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok, ktorý spotrebiteľ poskytol ako zabezpečenie pohľadávky, pokiaľ predmetná právna úprava prakticky neznemožňuje alebo nadmerne nesťažuje ochranu práv, ktoré spotrebiteľovi priznáva táto smernica, čo overiť prináleží vnútroštátnemu sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑34/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Krajského súdu v Prešove z 20. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 23. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Monika Kušionová proti SMART Capital, a. s., SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: M. Aleks
Keywords Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky [Článok 288 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 91 písm. b)] Summary Skutočnosť, že náklady súvisiace s konaniami pred Európskym ombudsmanom nemožno nahradiť na základe článku 91 písm. b) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, je v zásade irelevantná pre otázku, či môžu byť tieto náklady predmetom náhrady škody na základe článku 288 druhého odseku ES. Uvedený článok 91 sa vzťahuje len na náklady spôsobené konaním pred Súdom prvé
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec III – Skutkový stav a konanie A – Skutkové okolnosti B – Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnuté uznesenie C – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania D – Dôvody, na ktorých je založené odvolanie, a tvrdenia účastníkov konania IV – Právna analýza A – Skúmanie dôvodov odvolania 1. Prvý odvolací dôvod: možnosť dosiahnutia náhrady nákladov na zastúpenie advokátom prostredníctvom žaloby o náhradu škody a) Pravidlá v
Keywords Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti (Štatút Súdneho dvora, článok 19 tretí a štvrtý odsek a článok 21 druhý odsek; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 6) (pozri body 24 – 26, 34) 2. Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia (článok 225 ods. 1 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) (pozri bod 42) Subject of the case Predme
Keywords Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia (článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) (pozri body 41, 42) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Žaloba podaná bez účasti advokáta (Štatút Súdneho dvora, článok 19) (pozri body 51 – 54) Subject of the case Predmet Odvolania podané proti uznesenia
Keywords 1. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti (Štatút Súdneho dvora, článok 21 druhý odsek, článok 24 a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 6, a článok 64) 2. Akty inštitúcií – Všeobecná povinnosť informovať adresátov aktov o opravných prostriedkoch a lehotách – Neexistencia Summary 1. Ani článok 64 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ani článok 24 Štatútu Súdneho dvora uplatniteľný na Súd prvého stupňa podľa článku 53 p
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu zásad efektivity a ekvivalencie z hľadiska pravidiel uplatňovaných v nemeckom právnom poriadku na žiadosti o právnu pomoc, ak sú tieto žiadosti podané právnickou osobou v rámci žaloby o zodpovednosť štátu za porušenie práva Únie. 2. Po prvý krát je Súdny dvor vyzvaný, aby posúdil súlad mechanizmu právnej pomoci, ktorej účelom je oslobodenie od platenia súdneho poplatku, pričom podmienky pr
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13/EHS – Exekučné konanie týkajúce sa pohľadávky z hypotéky – Priamo vykonateľná notárska zápisnica – Súdne preskúmanie nekalých podmienok – Odklad exekúcie – Nedostatok právomoci sudcu rozhodujúceho o návrhu na nariadenie exekúcie – Ochrana spotrebiteľa – Zásada efektivity – Konformný výklad“ Vo veci C‑407/18, kto
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách – Smernica 2000/35 – Možnosť, v prípade neexistencie opatrení na prebratie, požadovať náhradu nákladov spojených s vymáhaním od jednotlivca – Vylúčenie [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/35, článok 3 ods. 1 písm. e)] Summary Pokiaľ ide o spor medzi jednotlivcami, pri neexistencii možnosti zahrnúť na základe vnútroštátneho práva do trov konania, na náhradu ktorých môže byť zaviazaný j
MENU