Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 12 ods. 3 písm. a) tretí pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2001/4/ES z 19. januára 2001, v spojení s jej prílohou H kategóriou 5, a článok 98 ods. 1 a 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení s jej prílohou III bodom 5 sa má s ohľadom na zásadu daňovej neutrality vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby sa na d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑454/12 a C‑455/12, ktorých predmetom sú dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundesfinanzhof (Nemecko) z 10. júla 2012 a doručené Súdnemu dvoru 10. októbra 2012, ktoré súvisia s konaniami: Pro Med Logistik GmbH (C‑454/12) proti Finanzamt Dresden‑Süd, a Eckard Pongratz , správca konkurznej podstaty spoločnosti Karin Oertel, (C‑455/12) proti Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt, SÚDNY DVOR (ôsma komora
Právna veta: 1. Smernica o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnym opatreniam, o aké ide vo veci samej, ktoré umožňujú verejnej inštitúcii členského štátu preniesť osobné údaje inej verejnej inštitúcii a ich následné spracovanie bez toho, aby boli dotknuté osoby o tomto prenose a spracovaní informované.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑201/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) z 31. marca 2014 a doručený Súdnemu dvoru 22. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: Smaranda Bara a i. proti Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Nažională de Asigurări de Sănătate, Agenžia Nažională de Administrare Fiscală (ANAF), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovi
Právna veta: 1. Právo Únie bráni právnej úprave členského štátu, ktorá neumožňuje osobe, ktorá je oprávnená poberať dôchodok priznaný týmto členským štátom s retroaktívnym účinkom jedného roka, uzatvoriť povinné zdravotné poistenie s rovnakým retroaktívnym účinkom, a ktorá vedie k tomu, že táto oprávnená osoba je zbavená akejkoľvek ochrany v oblasti sociálneho zabezpečenia bez toho, aby boli zohľadnené všetky relevantné okolnosti, najmä okolnosti týkajúce sa jej osobnej situácie.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑543/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Centrale Raad van Beroep (Holandsko) z 15. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank proti E. Fischer‑Lintjens, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, generálny advoká
Právna veta: 1. Okolností veci samej predstavujú dávky v starobe poskytované v rámci profesijného dôchodkového systému jedného členského štátu a dávky v starobe poskytované v rámci zákonného dôchodkového systému druhého členského štátu, pričom tieto systémy spadajú do pôsobnosti rovnakého nariadenia, rovnocenné dávky v zmysle uvedeného ustanovenia, keď obe kategórie dávok sledujú rovnaký cieľ, ktorým je zabezpečiť pre ich príjemcov udržanie životnej úrovne, ktorá je primeraná úrovni pred nástupom na dôchodok.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 5 – Pojem ‚rovnocenné dávky‘ – Rovnocennosť zaobchádzania pri dávkach v starobe dvoch členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru – Vnútroštátna právna úprava zohľadňujúca dávky v starobe poberané v iných členských štátoch na účely výpočtu výšky poistného na sociálne zabezpečenie“ Vo veci C‑453/14, kt
Právna veta: 1) Článok 22 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) bodu i) toho istého článku nemožno odmietnuť, pokiaľ predmetnú lekársku starostlivosť nemožno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑268/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Sibiu (Rumunsko) zo 7. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 16. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Elena Petru proti Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund,
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že do jej osobnej pôsobnosti patrí verejnoprávny subjekt poverený úlohou všeobecného záujmu, ako je správa zákonného systému zdravotného poistenia. 2) Pokiaľ ide o článok 2 písm. d) tejto sm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑59/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 18. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,  SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits a J.‑J. Kasel (sprav
Kľúčové slová: služby sociálnej pomoci
Právna veta: Článok 13 A ods. 1 písm. g) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia vykladaný vo svetle zásady daňovej neutrality bráni tomu, aby oslobodenie od DPH ambulantnej starostlivosti poskytovanej obchodnými poskytovateľmi podliehalo podmienke, aká je vo veci samej, podľa ktorej museli minimálne dve tretiny nákladov na túto starostlivosť znášať celkom alebo v prevažnej miere v predchádzajúcom kalendárnom roku zákonní poskytovatelia sociálneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑174/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 2. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 13. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Steglitz proti Ines Zimmermann, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda desiatej komory A. Rosas, vykonávajúci funkciu predsedu druhej komory, sudcovia M. Ilešič, U. Lõhmus (spravodajca), A. Arabadžiev a C. G. Fernlund, generálny advo
Právna veta: 1. Medzi službami poskytovanými zariadením opatrovateľskej služby, o aké ide vo veci samej, ktorého sociálnu povahu má posúdiť vnútroštátny súd najmä vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto rozsudku, služby spočívajúce v poskytovaní ubytovania prispôsobeného osobám vyššieho veku môžu byť podľa tohto ustanovenia oslobodené od dane. Ostatné služby poskytované týmto zariadením opatrovateľskej služby môžu byť tiež oslobodené od dane, najmä pokiaľ služby, ktoré sú zariadenia opatrovateľskej služby povinné ponúkať podľa príslušnej vnútroštátnej právnej úpravy, majú za cieľ zabezpečiť pomoc osobá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Šiesta smernica o DPH – Oslobodenia od dane – Článok 13 A ods. 1 písm. g) – Oslobodenie poskytovaní služieb a dodávky tovaru úzko súvisiacich so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo inými subjektmi uznanými za subjekty sociálnej povahy – Pojem ‚poskytovania služieb a dodávky t
Právna veta: 1. Článok 6 smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť odôvodnenia stanovená v bodoch 3 a 5 tohto článku sa vzťahuje na rozhodnutie, ktoré sprísňuje podmienky úhrady alebo znižuje rozsah úhrady lieku tým, že ho vyníma zo zoznamu farmaceutických prípravkov hradených zo systému povinného zdravotného poistenia nad rámec nemocničnej starostlivosti, ktorej úhrada je zabezpečená v rámci paušálnych úhrad za pobyt a s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑271/14 a C‑273/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Conseil dʼÉtat (Francúzsko) zo 14. mája 2014 a doručené Súdnemu dvoru 4. a 5. júna 2014, ktoré súvisia s konaniami: LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1‑France) (C‑271/14) a Pierre Fabre Médicament SA (C‑273/14) proti Ministre des Finances et des Comptes publics, Ministre d
Právna veta: 1) Taká dodávka tovarov, ako sú cytostatické lieky dotknuté vo veci samej, predpísané v rámci ambulantnej liečby rakoviny zmluvnými lekármi, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci nemocnice, nemôže byť oslobodená od dane z priadnej hodnoty podľa článku 13 A ods. 1 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ibaže by táto dodávka nebola vecne a hospodársky oddeliteľná od hlavného poskytovania lekárskej starostlivosti, čo prináleží ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑366/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 15. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Dortmund-West proti Klinikum Dortmund gGmbH, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: A. Impe
MENU