SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154092
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: obnoviteľné zdroje energie


Približný počet výsledkov: 115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obnoviteľné zdroje energie
  • obnovitelny nájdené 833 krát v 288 dokumentoch
  • zdroj nájdené 24828 krát v 14362 dokumentoch
  • energia nájdené 24783 krát v 6816 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 64 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 30 dokumentov


Právna veta: 12. Citované ust. § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 309/2009 Z.z. vymedzuje čas uvedenia zariadenia do prevádzky buď ako deň, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie k stavbe tohto zariadenia alebo deň úspešného vykonania funkčnej skúšky, podľa toho, ktorý nastal neskôr. V prejednávanom prípade kolaudačné rozhodnutie absentuje z dôvodu, že išlo len o ohlasovanú stavbu v zmysle Stavebného zákona, preto je rozhodujúcim deň, v ktorom bola úspešne vykonaná funkčná skúška. Citované ust. § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z.z. ustanovuje prevádzkovateľa distribučnej sústavy subjektom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/78/2016 5016200900 26. 09. 2017 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2017:5016200900.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a JUDr. Jany Vargovej, v právnej veci žalobcu: Y. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. E. D. č. XXX, .
Právna veta: Krajský súd uvádza, že pri stanovení ceny elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z.z. je potrebné vychádzať z toho, že už bolo vydané právoplatné rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví, v ktorom bola stanovená cena elektriny pre stanovenie doplatku za rok predchádzajúci roku 2013. Nové rozhodnutie o cenovej regulácii na r. 2014-2027 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z.z. a § 7 ods. 1 Vyhlášky č. 225/2011 Z.z. muselo vychádzať nevyhnutne z tohto právoplatného rozhodnutia, pretože cena elektriny pre stanovenie doplatku v rokoch nasledujúcic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/108/2014 5014201072 13.01.2015 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2015:5014201072.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: Ing. F. Q., bytom R. F. XXXX/XX, L., v zastúpení Advokátska kancelária .
Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktoré je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon č. 222/2004 Z. z. vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky nálež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 595/2003 .
Kľúčové slová: konanie bez príkazu, úmysel obstarať cudziu záležitosť

Právna veta: Predpokladom konania bez príkazu, či už nevyhnutného alebo užitočného je vždy: a) obstaranie cudzej záležitosti (konanie), b) bez príkazu alebo iného zmocnenia, c) s úmyslom obstarať cudziu záležitosť v cudzom záujme. Splnenie týchto znakov je dôležité pre klasifikáciu určitého konania ako bezpríkazného a odlíšenie od iných zaväzovacích dôvodov. Pre určenie, či ide o nevyhnutné alebo užitočné konanie bez príkazu, a teda aj pre ustálenie právnych následkov musia pristúpiť ďalšie definičné znaky. Z hľadiska úmyslu obstarať cudziu záležitosť, konajúci musí konať v záujme obstarania záležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturoval žalobcovi platbu za prístup do distribučnej sústavy z dôvodu, že tento ako výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie službu prístupu do distribučnej sústavy reálne a preukázateľne využíval. Platba za prístup do distribučnej sústavy bola žalobcovi fakturovaná spôsobom a .
Právna veta: Novela zákonného ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vylúčila akýkoľvek právny rozkol v tom či má byť dodávateľ zo zdroja tepla v postavení účastníka stavebného konania, nakoľko ustanovenie § 59 ods. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Zb., stanovuje, že účastníkom konania sú aj ďalšie osoby ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. Predmetná novela č. 100/2014 Z. z., ktorou bol doplnený § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z., vyjadrila úmysel zákonodarcu doplniť dodávateľa tepla zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom medzi účastníkov konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 60% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom. Podľa § ... 10% a menej ako 60% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20% vyššom ako má súčasný .
Právna veta: K otázke pohody bývania, čo sa týka jej posudzovania v územnom rozhodnutí, správny súd poukazuje na to, že sa jedná o skutkovo významnú okolnosť (upravená v § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.), pričom pohoda bývania môže byť ovplyvňovaná rôznymi faktormi, jednak vzdialenosťou stavieb atď., ale aj inými nevymenovanými. Správny súd sa nestotožňuje so záverom stavebných orgánov o tom, že by sa pohoda bývania nemala vzťahovať aj na pozemky, ale len na stavby, tento záver nepovažuje za správny. Užívanie priľahlých pozemkov súvisí s bývaním v stavbách a negatívny vplyv umiestňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. 104. Je správne konštatovanie žalobcov, že ak podkladom pre vydanie stavebného povolenia je .
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku žalobcov, že už samotná vzdialenosť navrhovaného rodinného domu od hranice pozemku žalobcov presne dva metre bude mať negatívny vplyv na pohodu užívania navrhovaného rodinného domu stavebníkom a jeho rodinou. Vo vzťahu k tejto námietke súd poukazuje na ust. § 6 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá stanovuje podmienky, za akých môže byť stavba umiestnená aj na hranici pozemku. Podstatným hľadiskom posúdenia umiestnenia predmetnej stavby je však splnenie všeobecných požiadaviek uvedených v § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Z dôvodu, že druh navrhovanej stavby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsobe užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. 22. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých .
Právna veta: Správne konanie pred správnymi orgánmi oboch stupňov tvorí jednotný procesnoprávny celok, v rámci ktorého odvolací správny orgán preskúmava zákonnosť postupu prvostupňového orgánu, ako aj zákonnosť a vecnú správnosť rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, aké námietky uvedie účastník konania v odvolaní, odvolací orgán je povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. V danom prípade odvolací orgán už pri predložení veci s podaným odvolaním, zistil vadu pri doručovaní rozhodnutia prvostupňovým stavebným úradom a v súlade so zákonom vrátil vec prvostupňovému staveb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. 44. Podľa § 62 ods. 3 SZ, stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov .
... administratívneho schválenia, keďže na dátum úspešného vykonania funkčnej skúšky sa následne viaže určenie ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky v zmysle vyhlášky č. 225/2011 Z.z. Úradu ... schválenia, keďže na dátum úspešného vykonania funkčnej skúšky sa následne viaže určenie ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky v zmysle vyhlášky č. 225/2011 Z.z. Úradu .
... 06.2013. Súd uvádza, že toto doplnenie žaloby obsahovalo nové žalobné námietky, týkajúce sa Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vystavenej dňa 17.04.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví), v ktorej sa ako dátum uvedenia zariadenia do ... nesprávne aplikuje jazykový výklad ustanovenia § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým rozlišuje vykonanie funkčnej skúšky ako .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.