Nájdené rozsudky pre výraz: vodič motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1477

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

294 dokumentov
75 dokumentov
20 dokumentov
34 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodci prechádzajúci cez cestu sa budú vždy správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že budú primerane reagovať na dopravnú situáciu. Podľa dlhodobo ustálenej súdnej praxe v podobných prípadoch všeobecne platí, že ak vodič reaguje nesprávne na nebezpečnú situáciu, ktorú vyvolal iný účastník cestnej premávky porušením jej pravidiel, a v dôsledku toho nezabráni dopravnej nehode, hoci pri správnej reakcii bolo možné nehode predísť, možno ho robiť za nehodu zodpovedným iba potiaľ, pokiaľ mu za voľbu nesprávneho riešenia vzniknutej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6To/40/2014 8713010303 04.12.2014 JUDr. Emil Dubňanský ECLI:SK:KSPO:2014:8713010303.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanského a sudcov JUDr. Jaroslava Bugeľa a JUDr. Petra Farkaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 4. decembra 2014, v trestnej veci obž. Y. H., pre prečin usmrtenia
Právna veta: Ustanovenie § 23 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore upravuje oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku, teda za akých okolností, na aký čas, je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, na zakázanie jazdy. V súdenom prípade však, podľa názoru súdu, nebol daný postup v zmysle tohto ustanovenia, nakoľko predmetné motorové vozidlo stálo, pričom nebol preukázaný opak.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/200/2012 5611204217 25.09.2012 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2012:5611204217.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Oľgy Belkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci navrhovateľa: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, s
Právna veta: Je zarážajúce, že správne orgány sa dostatočným spôsobom nevysporiadali ani s otázkou v akej vzdialenosti sa nachádzal vodič motorového vozidla v čase keď žalobca prechádzal cez cestu. Žalobca k tejto skutočnosti uviedol, že v diaľke zbadal jazdiace motorové vozidlo, pričom správne orgány dostatočne neozrejmili otázku čo znamená slovo diaľka, v akej vzdialenosti teda videl prichádzať motorové vozidlo. Na túto skutočnosť neboli dotazovaní ani vodič motorového vozidla Ing. S., ani svedok H. R..Podľa názoru krajského súdu práve táto okolnosť je veľmi dôležitou okolnosťou, ktorá môže ozrejmiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sa/9/2018 2018200103 15. 04. 2019 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2019:2018200103.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, sudcom JUDr. Pavlom Laczom, v právnej veci žalobcu: E. H., narodený XX.XX.XXXX, bytom ul. T. č. XX/XXX, P., právne zastúpeného: JUDr. Ivan Javor, JAVOR TOKÁR advokátska kancelária s.r.o., so sídlom S
Právna veta: Podľa dlhodobo ustálenej súdnej praxe v podobných prípadoch všeobecne platí, že ak vodič reaguje nesprávne na nebezpečnú situáciu, ktorú vyvolal iný účastník cestnej premávky porušením jej pravidiel, a v dôsledku toho nezabráni dopravnej nehode, hoci pri správnej reakcii bolo možné nehode predísť, možno ho robiť za nehodu zodpovedným iba potiaľ, pokiaľ mu za voľbu nesprávneho riešenia vzniknutej situácie možno pričítať zavinenie. Aj keď nehodu takto spoluzaviní nesprávnou reakciou na vzniknutú situáciu, nemožno spravidla posudzovať jeho konanie ako porušenie dôležitej povinnosti...Okolnosť, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6To/33/2014 8313010591 27.11.2014 JUDr. Emil Dubňanský ECLI:SK:KSPO:2014:8313010591.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanského a sudcov JUDr. Jaroslava Bugeľa a JUDr. Petra Farkaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 27. novembra 2014, v trestnej veci obž. E. G., pre prečin usmrteni
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4To/131/2014 4214010143 22.01.2015 JUDr. Zita Matyóová ECLI:SK:KSNR:2015:4214010143.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóovej a členov senátu Mgr. Adriany Némethovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci obžalovaného Z. F. , pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1, odsek
Právna veta: Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka vzniká vtedy, keď jedna osoba spôsobí inej osobe svojim zavineným konaním alebo svojou činnosťou, resp. nečinnosťou škodu. Ustanovenie § 441 OZ upravuje prípad, keď škodu síce spôsobila iná osoba, ale súčasne škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného. Ak sa preukáže, že za škodu je zodpovedný nielen škodca, ale táto vznikla aj zavinením poškodeného, škodu znáša tak zodpovedný subjekt ako aj poškodený, a to pomerne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/229/2013 8110216445 05.06.2014 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2014:8110216445.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň a JUDr. Gabriely Világiovej JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobcu: Sociálna poisťovňa, Bratislava, IČO: 30807484, adresa pre doručovanie:
Právna veta: Krajský súd dáva do pozornosti, že bez ohľadu na frekventovanosť premávky a čas, ktorý uplynul od požitia alkoholu, obžalovaný si bol vedomý skutočnosti, že krátko pred jazdou požil alkohol a práve preto, že nevedel koľko ho požil, mal byť obozretnejší a pokiaľ ide o frekvenciu vozidiel na ceste, je potrebné uviesť, že vo vozidle nebol sám a bol zodpovedný za život i zdravie ďalšej osoby, pričom aj na menej frekventovanej ceste je možné spôsobiť dopravnú nehodu. Z tohto pohľadu nie je relevantná ani obrana obžalovaného spočívajúca v tom, že hrá reprezentačne futbal a alkohol požíva iba príleži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 2To/23/2018 4617010675 04. 04. 2018 JUDr. Ľubomíra Kubáňová ECLI:SK:KSNR:2018:4617010675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a členov senátu JUDr. Ľubice Libantovej Medveckej, PhD. a JUDr. Lenky Kováčovej, v trestnej veci proti obžalovanému L. Y., pre prečin ohrozenia pod
Právna veta: Za pracovný úraz sa považuje poškodenie zdravia zamestnanca spôsobeného pri plnení pracovných úloh, a to v priamej súvislosti s ním, nezávisle od jeho vôle náhlym, násilným a krátkodobým pôsobením vonkajších vplyvov. O pracovný úraz nejde, ak došlo k poškodeniu zdravia v čase, keď zamestnanec prekročil, resp. vybočil z plnenia pracovných úloh, alebo činností, ktoré sú v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. 14. Podľa § 196 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce platnom v znení v čase vzniku pracovného úrazu žalobcu, zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/207/2016 5605204714 22. 06. 2017 JUDr. Ladislav Duditš ECLI:SK:KSKE:2017:5605204714.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a sudkýň JUDr. Evy Feťkovej a Mgr. Angeliky Sopoligovej v spore žalobcu S. F., A.. X.XX.XXXX, W. Q. O., D. XX, zastúpeného JUDr. Jozefom Adamovským,
Právna veta: Každý vodič motorového vozidla sa predovšetkým sústreďuje pri riadení motorového vozidla na prekážky, ktoré mu môžu byť spôsobené buď chodcami (tu chodcom krajský súd myslí predovšetkým osoby vzpriamené a kráčajúce popri vozovke), alebo zverou, prípadne nejakými pevnými prekážkami. Na zaregistrovanie takýchto účastníkov cestnej premávky v obci pri dodržaní predpísanej rýchlosti spravidla postačuje použitie stretávacích svetiel a pokiaľ obžalovaný nepoužil vzhľadom k tomu, že k nehode došlo mimo dosah verejného osvetlenia diaľkové svetlá, nemožno toto jeho konanie vyhodnotiť ako porušenie dôlež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/23/2017 3615010188 04. 09. 2017 JUDr. František Kováč ECLI:SK:KSTN:2017:3615010188.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr. Ondreja Samaša a JUDr. Beáty Javorkovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 4. septembra 2017 prejednal odvolanie obžalovaného K. B., nar
Právna veta: Podľa ust. § 44, ods. 2, zák. č. 8/2009 Z. z. parkovací preukaz sa môže používať na vozidle, prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že vodič motorového vozidla je povinný odstrániť parkovací preukaz, ak sa vozidlo nepoužíva na účel, na ktorý je určený, z uvedeného argumentom a contrária súd vyvodil, že ak vodič použije parkovací preukaz na vozidle, prepravujúcom osobu ťažko zdravotne postihnutú a zamýšľa s takýmto vozidlom zaparkovať na vyhradenom parkovisku, je vodič ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 39C/125/2010 7210225699 20.10.2011 JUDr Katarína Jusková ECLI:SK:OSKE2:2011:7210225699.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II samosudkyňou JUDr. Katarínou Juskovou v právnej veci navrhovateľa : R. Q., B. T. XX/D. IČO: XXXXXXXX, proti odporcovi R. Z., nar. XX. X.. XXXX, bytom Q., N. X, právne zast. JUDr. Alžbetou Jordánovou, advokátko
MENU