Nájdené rozsudky pre výraz: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2726

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

265 dokumentov
71 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podmienky na uloženie sankcie sú upravené v § 50 zákona č. 581/2004 Z. z. tak, že ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1 podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov, môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania na jeden rok. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca sa mýli, keď sa domnieva, že podkladom rozhodnutia by malo byť zistenie, kto a akou mierou sa pričinil o nenap ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/180/2019 1012201486 08. 07. 2020 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2020:1012201486.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členiek senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Aleny Antalovej v právnej veci žalobcu Všeobecná nemocnica s polikl
Právna veta: V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Medzi podmienky konania patrí aj spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd prihliadnuť aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Nedostatok tejto spôsobilosti je neodstrániteľný a má za následok zastavenie konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p, ktorý stanovuje, že ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/804/2014 3614204923 14.01.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3614204923.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa ZH Kredit, s.r.o., so sídlom Bratislava, Karadžičova č. 10, IČO: 36 049 581, v konaní zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, so sídlom Bratislava, Karadžičova č. 10 proti odp
Právna veta: V prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je rámec právnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti stanovený v ust. § 4 ods. 3 veta druhá zák. č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ktorého je poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný vykonať všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia alebo zlepšenia stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Len lekársky postup pracovníkov zdravotníckeho zari ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 12C/97/2007 7207216023 05.09.2013 JUDr. Martin Kolesár ECLI:SK:OSKE2:2013:7207216023.17 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II, sudcom JUDr. Martinom Kolesárom, v právnej veci navrhovateľa: mal. O. Z., nar. XX.X.XXXX, bytom Š. XX, Košice, zastúpený zákonnou zástupkyňou - matkou G. Z., bytom Š. XX, Košice, v konaní právne zastúpený JUDr
Právna veta: Výnimkou zo zásady zodpovednosti za výsledok obsahuje ust. § 150 O.s.p., ktorý umožňuje súdu, aby vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkovi, ktorý by inak mal právo na náhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo sčasti nepriznal. Aplikácia § 150 O.s.p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady pre priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/30/2016 3714211965 10. 02. 2016 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2016:3714211965.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky Ing. S. W., bytom Q. XXXX, V., právne zastúpená Mgr. Melániou Holeščákovou, advokátkou, AK Púchov, Komenského 1630/7, proti odporcovi Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, Považská Byst
Právna veta: V správnom súdnictve miestna príslušnosť vo všeobecnosti vymedzuje rozsah pôsobnosti medzi jednotlivými súdmi toho istého druhu, pričom výkon právomoci súdov je obmedzený na určitý obvod, v ktorom je zriadený určitý súd. Súdy rovnakého druhu sa odlišujú tým, že každý z nich má presne vymedzený územný obvod, v rámci ktorého koná. Miestne príslušným je zásadne súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak (§ 246a ods. 1 prvá veta). Ak však ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/59/2013 1013200449 27.03.2013 JUDr. Petra Príbelská, PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1013200449.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: STEFE Rožňava, s.r.o., IČO 316 73 660, so sídlom Páterová 8, 048 01 Rožňava, právne zastúpený: JUDr. Erika Simanová, Akademika Hronca 9, 048 01 Rožňava proti žalovanému: Slovenská stavebná inšpekcia, Riadi
Právna veta: Keďže obžalovaný svojim konaním mal spôsobiť poškodenej ťažkú ujmu na zdraví, túto ťažkú ujmu je potrebné vykladať v zmysle ustanovenia § 123 ods.3 písm. g/ ako usmrtenie plodu. Predpokladom usmrtenia plodu je, že ľudský plod je v dobe činu živý, pričom nemusí byť z dlhodobého hľadiska zároveň aj schopný ďalšieho vývinu a života.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 2To/2/2016 4213010151 03. 02. 2016 JUDr. Ľubica Libantová Medvecká ECLI:SK:KSNR:2016:4213010151.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici Libantovej Medveckej, PhD. a sudkýň JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JUDr. Lenky Kováčovej, v trestnej veci proti obžalovanému Q.. E. I. pre prečin ublíženia
Právna veta: 10. Ku vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby v zmysle § 13 ods. 2 Obč. zák. musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie neoprávneného (protiprávneho) zásahu, v dôsledku ktorého vznikla kvalifikovaná ujma na osobnosti fyzickej osoby ako preukázaný dôsledok negatívneho pôsobenia zásahu na osobnosť fyzickej osoby a existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a ujmou vzniknutou na osobnosti fyzickej osoby (púha možnosť, že určitým konaním bolo zasiahnuté do osobnostných práv, pre vznik práva na náhradu nema ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/332/2017 1711212405 03. 10. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1711212405.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcov: X/ N.. U. O., Q.. XX.X.XXXX, X/ Y. O.P., Q.. XX.X.XXXX, X/ X. O.,
Právna veta: Podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku ak osobitný zákon neustanovuje inak, exekútor zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona. Takým osobitným zákonom je zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. V prípade, že súdny exekútor nesprávne aplikoval ustanovenia zák. č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok), tak za takúto škodu by zodpovedal štát (Slovenská republika) z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, alebo vydaním nezákonného rozhodnutia. Odvolací súd len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/18/2015 1213240361 14. 01. 2016 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2016:1213240361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci navrhovateľa: A.. K. Š.X., I. I., E. F. XX, proti odpor
Právna veta: Právo na zrušenie zmluvy po zhotovení veci má objednávateľ iba v prípade skutkového stavu predpokladaného v ustanovení § 648 ods. 2 OZ, teda v prípade danosti neodstraniteľnej vady plnenia, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady, alebo ak sa plnenie (vec) pre väčší počet vád nemôže riadne užívať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 41C/308/2009 1508227400 14.02.2011 JUDr. Ivana Jahnová ECLI:SK:OSBA5:2011:1508227400.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivanou Jahnovou, v právnej veci navrhovateľky: J. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom X., R. ul. č. XX, právne zastúpená advokátkou JUDr. Vladimírou Dankovou, AK, Bratislava, Kol
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení účelom výkazu nedoplatkov je uplatnenie dlžného poistného zdravotnou poisťovňou z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania voči platiteľovi poistného. Podľa názoru súdu s poukazom na samotný účel výkazu nedoplatkov (§ 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení) námietkami s vecnými dôvodmi sú námietky, ktoré akýmkoľvek spôsobom spochybňujú dôvodnosť vydania výkazu nedoplatkov, respektíve výšku vymeraného nedoplatku. Napríklad námietka označenia (identifikácie) povinnej osoby, námietka smerujúca voči určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/123/2012 1012201649 17.09.2014 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2014:1012201649.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: D. B.. A. O., bytom L. XXX, L., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, kancelária Bratislava so sídlom Námestie slobody 12, Bratisl
MENU