Nájdené rozsudky pre výraz: účastník občianskeho súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2618

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4202 dokumentov
464 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí mať procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo účastníkom konania priznáva. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda tí, ktorí majú všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Procesné právo môže v niektorých prípadoch spôsobilosť byť účastníkom konania priznať aj subjektom, ktoré podľa hmotného práva nie sú spôsobilé mať práva a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 9C/212/2011 1211210636 05.09.2012 JUDr. Marcela Gandelová ECLI:SK:OSBA2:2012:1211210636.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava II v právnej veci navrhovateľa: Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom Bratislava, Prievozská 37, zastúpený advokátkou Mgr. Ľubicou Pavelkovou Chabadovou, so sídlom Bratislava, Pri starej prachárni 13, proti odporcovi:
Kľúčové slová: druhy trov konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach hlavy tretej časť tretia (§ 137 a nasl.) upravuje druhy trov konania, ktorými sa rozumejú predovšetkým hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, vrátane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, tlmočné, odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Každý účastník platí náklady konania, ktoré mu vznikajú a náklady svojho zástupcu (§ 140 ods. 1 O.s.p.). Výpočet druhov trov konania obsiahnutých v ust. § 137 O.s.p. nie je taxatívny. Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania však môže súd priznať len také ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/2/2013 3812202442 28.03.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3812202442.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: I. E., so sídlom v U., N. W. XXXX/XB, IČO: XX XXX XXX, zastúpená Mgr. N. J., advokátom so sídlom U., C. V. XXA proti odporkyni: A. Z., naposledy bytom V., A. XXX/XX, toho času na neznámom mieste, o zaplatenie 1
Právna veta: Z pohľadu Ústavného súdu spôsob argumentácie navrhovateľa v podanom návrhu je vznesenou námietkou zaujatosti a za takúto námietku je daná povinnosť zaplatiť súdny poplatok. K tvrdeniu, že konanie je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, a preto sa vzťahuje aj na súdny poplatok za vznesené námietky zaujatosti podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov postačí dodať: Ústavný súd vo svojom rozhodnutí II. ÚS 124/2011-13 uviedol: „Od povinnosti zaplatiť poplatok za vznesenie námietky zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov možno oslobodiť účastníka iba postupom podľa ust. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/426/2013 6412212975 12.07.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6412212975.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova ulica č. 25, 811 09 Bratislava, zastúpený Fridrich Paľko, s. r. o., IČO: 36 864 421, so sídlom Grösslingova 4,
Právna veta: V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Medzi podmienky konania patrí aj spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd prihliadnuť aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Nedostatok tejto spôsobilosti je neodstrániteľný a má za následok zastavenie konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p, ktorý stanovuje, že ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/804/2014 3614204923 14.01.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3614204923.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa ZH Kredit, s.r.o., so sídlom Bratislava, Karadžičova č. 10, IČO: 36 049 581, v konaní zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, so sídlom Bratislava, Karadžičova č. 10 proti odp
Právna veta: Len podporne odvolací súd v súvislosti s uplatňovaným nárokom žalobcu na náhradu trov právneho zastúpenia za opakovaný úkon prevzatia a prípravy zastúpenia v odvolacom konaní tou istou advokátkou, ako splnomocnenou právnou zástupkyňou už pri podaní žaloby v prvostupňovom konaní, poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1M Obdo V 21/2007 (R 17/2011), podľa ktorého právnej vety, úspešný účastník občianskeho súdneho konania má právo na náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech, a to vrátane t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/334/2014 5814202871 11.12.2014 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:KSZA:2014:5814202871.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej, členov senátu JUDr. Martiny Nemravovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: Turbo-Tec Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratis
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti postúpenia je v zásade relevantné len to, či je takýto úkon nesporný medzi samotnými účastníkmi zmluvy o postúpení pohľadávok a z ustálenej judikatúry vyplýva, že relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky. Dlžník sa v takomto prípade nemôže úspešne dovolať neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky alebo jej neexistencie, to by moho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/153/2019 7214222333 30. 06. 2020 JUDr. Jozef Maruščák ECLI:SK:KSKE:2020:7214222333.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Maruščáka a sudkýň JUDr. Viktórie Midovej a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 8
Právna veta: Úverové obdobie, na ktoré sa peňažné prostriedky poskytujú, teda čas na ktoré slúžia finančné prostriedky pre tento účel, nepatrí medzi podstatné náležitosti. Pokiaľ si však účastníci úveru dohodnú úverové obdobie a dlžník poskytnuté peňažné prostriedky do dohodnutej doby nevráti, prichádza do úvahy za toto obdobie po splatnosti úveru, úrok z omeškania. Tento inštitút je odlišný od odplatného úroku a má sankčnú povahu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/3/2014 8513200110 19.01.2015 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2015:8513200110.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a sudcov JUDr. Marianny Muránskej a JUDr. Michala Bororňa v právnej veci žalobcu Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratisl
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR má každý občan právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom. Občiansky súdny poriadok ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods. 1 O.s.p.) tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec pejednať v ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/27/2013 7209225256 27.06.2013 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2013:7209225256.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú H. T. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na návrh matky N. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Y. na N. triede č. XX zastúpenej JUDr. Rudolfo
Právna veta: Pokiaľ sa navrhovateľ tak, ako tomu je v danom prípade, svojím žalobným návrhom v súlade s § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka domáha svojej ochrany ako veriteľa pred právnym úkonom svojho dlžníka, ktorým sa zbavil svojho majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohol uspokojiť jeho veriteľ, je zmyslom takéhoto návrhu dosiahnuť rozhodnutie súdu o určení, že je voči nemu neúčinný dlžníkom urobený právny úkon. Dlžníkove právne úkony sú v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka právne neúčinné, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/295/2012 3712203436 18.04.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3712203436.4 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa A.. E. B., bytom J., H. XXXX/X, právne zastúpený G., advokátska kancelária, F. XX, L., IČO: XX XXX XXX proti odporcovi J. R., bytom J., J. XXXX/XX, právne zastúpenému O., K. X, L., IČO: XX XXX XXX, v konaní o ur
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. k) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť však neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/734/2013 6612216505 10.10.2013 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2013:6612216505.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom 811 09 Bratislava, Pribinova ulica č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o., Advokátska kancelária 811 09 Bratislava, Grösslingova 4
MENU