Nájdené rozsudky pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6589

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1752 dokumentov
800 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: predkladanie spisu nadriadenému súduúkony účastníkov
Právna veta: V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. (t. j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísané - každý rovnopis vlastnou rukou, pri právnických osobách opatrený podpisom osoby oprávnenej konať za subjekt, ako aj odtlačkom pečiatky a datované), tiež uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 25Sd/55/2013 5013200156 04.04.2013 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2013:5013200156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľa: O. M., nar. XX. XX. XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytom G. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta
Právna veta: Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. odvolanie musí mať tieto náležitosti: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané s uvedením dátumu vyhotovenia odvolania, proti ktorému rozhodnutiu súdu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 12Sd/202/2012 3012200567 07.03.2013 JUDr. Juraj Florovič ECLI:SK:KSTN:2013:3012200567.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne samosudcom JUDr. Jurajom Florovičom v právnej veci navrhovateľky: G.. G. H., bytom C. T. XXXX/X, F., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o opravnom prostriedku proti r
Právna veta: Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Všetky uvedené náležitosti odvolania musia byť splnené súčasne; ak absentuje ktorákoľvek z nich, nejedná sa o úplný procesný úkon. V zmysle uznesenia Ústavného súdu SR sp.zn. I.ÚS 48/2000 nestačí len podať prípustný opravný prostriedok, ale treba ho podať "zákonom ustanoveným postupom", t.j. postupom, ktorý rešpektuje zákonom predpísané o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7CoP/32/2013 5412204481 28.03.2013 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2013:5412204481.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: F. E., nar. XX.XX.XXXX zastúpení kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, dieťa rodičov, matky: B. E., nar. XX.XX.XXXX,bytom P. XXX, K., právne
Právna veta: Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 O.s.p. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. V takomto prípade súd rozhodne o zastavení konania do 30 dní od späťvzatia návrhu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/7/2013 7111231728 18.01.2013 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2013:7111231728.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky C. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v T. na V. ul. č. X zastúpenej JUDr. Ľudmilou Raffáčovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Mäsiarskej ul. č. 4 proti odporcovi C. T. nar. XX.X.XXXX b
Kľúčové slová: súdne poplatkysúdny zmierúkony účastníkov vo veci samej
Právna veta: Podľa § 11 ods. 7 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ( ďalej len „zák. č. 71/1992 Zb.“ ), ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 3C/119/2011 8211203486 23.03.2012 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:OSBJ:2012:8211203486.4 Rozhodnutie Okresný súd Bardejov v právnej žalobcu Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany proti žalovanému S. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XX, XXX XX A., o zaplatenie 629,95 eur s príslušenstvom, takto rozhodol: Súd
Právna veta: V zmysle § 124 ods. 1 CSP, každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu, nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úkone použitým výrazovým prostriedkom a celkovému zmyslu úkonu účastníka (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.10.2010 sp. zn. 3Cdo/128/2010). 13. Aj pri posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/38/2019 3810217877 29. 01. 2020 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2020:3810217877.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Viery Škultétyovej v exekučnej veci oprávneného O. I., X., so sídlom J. XX, S., IČO XX XXX XXX, proti povinnému A. S., nar. XX.XX.X
Právna veta: Späťvzatie návrhu, je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu, vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho, ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľal a tým, čo skutočne navonok prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoP/126/2013 3813201791 23.12.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3813201791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne, vo veci starostlivosti o maloletú S. H. nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpenú ÚPSVaR Prievidza, ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov: matky D. H. nar. XX.XX.XXXX, bytom O. I., Q. S. XXX/XX, zast. S.. Vlad
Právna veta: Na tzv. incidenčné spory, sa v zmysle § 118a O.s.p. vzťahuje koncentrančný princíp, ktorý je potrebné dôsledne dodržiavať. Zásada koncentrácie znamená, že určité úkony účastníkov, môžu byť koncentrované len do určitého procesného štádia s následkom procesnej preklúzie. To znamená, že ak účastník v určitej lehote, resp. do konca procesného štádia, svoju procesnú povinnosť nesplní, neskôr si toto právo nebude môcť uplatniť. Účastníci konania sú povinní substancovať rozhodujúce skutkové tvrdenia a označiť rozhodujúce dôkazy, na ktoré sa účastníci konania odvolávajú a ktoré žiadajú vykonať najnes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/5/2013 3112227568 20.08.2014 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2014:3112227568.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Čekanovej a členiek senátu JUDr. Dariny Legerskej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu NETCARS, s.r.o., Royova 806, Púchov, IČO: 44 452 063, právn
Právna veta: Hmotnoprávne lehoty (stanovené Občianskym zákonníkom alebo iným právnym predpisom hmotného práva, tzn. aj Zákonníkom práce) spôsobujú právne následky v oblasti občianskeho práva hmotného (napr. zánik záväzku), zatiaľ čo lehoty procesnoprávne (stanovené Občianskym súdnym poriadkom) majú taký procesný význam, že ich právne následky vôbec nepôsobia v oblasti práva hmotného (napr. procesná lehota na splatenie dlhu stanovená vo výroku rozsudku nespôsobuje vznik splatnosti pohľadávky, pretože splatnosť pohľadávky nastala už skôr; rovnako ani nedodržanie tejto lehoty nespôsobí omeškanie dlžníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoPr/2/2014 2113220370 30.04.2014 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2014:2113220370.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a členov senátu: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobkyne: Ing. P. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XX/A, D.,
Právna veta: Právo na spravodlivé prejednanie veci zahŕňa v sebe najmä princíp „rovnosti zbraní“, princíp kontradiktórnosti konania, právo byť prítomný na pojednávaní, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a ďalšie požiadavky spravodlivého súdneho konania. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Procesný postup súdu pri konštituovaní rozhodnutia, ktorý nenachádza oporu v zákone, je preto potrebné považovať za závažnú vadu nenaplňujúcu materiálnu stránku práva na súdnu ochranu, práva na spravodlivý proces, ktorá v ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/16/2011 7706206559 27.09.2012 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2012:7706206559.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne DIANA LOV, spol. s r.o., so sídlom v Michalovciach, Kukorelliho č. 7, IČO: 36 179 914, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislav
MENU