Nájdené rozsudky pre výraz: Návrh na začatie konania pred súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5565

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

507 dokumentov
783 dokumentov
15 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ust. § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, iná právnická osoba ako v odsekoch 1 až 4 môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, len ak tak ustanoví osobitný zákon. Týmto osobitným právnym predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého združenie môže podať návrh na začatie konania na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov, ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Co/28/2014 8112243842 17.09.2014 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2014:8112243842.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., predsedníčky senátu a sudcov JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Anny Ilčinovej v právnej veci žalobcu D. H., bytom I. XX, zastúpený občianskym združením Ochrana spot
Právna veta: O neplatnosti skončenia pracovného pomeru môže rozhodnúť výlučne súd a pre oboch účastníkov je v zmysle § 77 Zákonníka práce stanovená rovnaká dvojmesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Lehota je prekluzívna a má hmotnoprávny charakter. Začína plynúť odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť a najneskôr jej posledný deň musí byť návrh na začatie konania doručený súdu. Ak návrh na súd nebol podaný včas alebo vôbec nebol podaný, pracovný pomer sa skončí napriek tomu, že jeho podkladom bol neplatný právny úkon. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty sa súd už otázkou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11CoPr/7/2014 7114200821 15.01.2015 JUDr. Ladislav Duditš ECLI:SK:KSKE:2015:7114200821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a sudkýň Mgr. Angeliky Sopoligovej a JUDr. Evy Feťkovej v právnej veci žalobcu: D. U., U.. XX.XX.XXXX, R. Š. XXX, proti žalovanému: G. R. - R., Ž. E.
Právna veta: Účelom zavedenia úpravy spotrebiteľských zmlúv s účinnosťou od 01.04.2004 bola harmonizácia Slovenského zmluvného práva s komunitárnou úpravou ochrany spotrebiteľa. Zmyslom nielen národnej, ale nadnárodnej úpravy spotrebiteľského práva je dosiahnuť vyrovnanie faktického nerovného postavenia spotrebiteľa s profesionálnym dodávateľom s ohľadom na okolnosti, pri ktorých dochádza k uzatváraniu zmlúv ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho a jeho lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb a vzhľadom na možnosť zo strany podnikateľa určovať zmluvné podmienky jedn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/369/2013 6213203346 24.09.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6213203346.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného právnym zástupcom Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., IČO: 36866733, so sídlom
Právna veta: Z hľadiska posúdenia zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 a nasl. Obč. zákonníka je podstatná kvalifikácia zmluvných strán ako dodávateľa a spotrebiteľa podľa § 52 ods. 3, ods. 4 Obč. zákonníka. Spotrebiteľská zmluva totiž nie je samostatným typom zmluvy (aj keď je v Občianskom zákonníku pomenovaná), ale možno ju označiť ako druh zmluvy, pre ktorú najmä Občiansky zákonník, ale aj iné právne predpisy, ustanovujú osobitné podmienky a určujú, aké náležitosti zmluva musí obsahovať a naopak, ktoré v nej nesmú byť (neprijateľné podmienky) na ochranu tzv. slabšej zmluvnej strany. Úprava spotr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/548/2014 1513224735 28.07.2015 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2015:1513224735.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik, akciová spoločnosť, IČO: 00 492 736, so
Právna veta: Od rozhodnutia súdu o náhrade trov konania medzi účastníkmi závisí aj rozhodnutie o náhrade trov štátu v zmysle § 148 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom je zakotvené právo štátu na náhradu trov konania, ktoré platil, proti účastníkom. Pre záver, ktorý z účastníkov je povinný nahradiť štátu jeho trovy konania, je rozhodujúci výsledok konania. V sporovom konaní sa rozumie výsledkom konania úspech účastníkov vo veci, t. j., že účastník, ktorému bola uložená povinnosť podľa § 142, § 143 a § 144 O.s.p. zaplatiť náhradu trov konania druhému účastníkovi, je povinný nahradiť i trovy konania štátu. Avša ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/222/2013 3808202673 31.03.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3808202673.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: W. W. s.r.o., so sídlom F. XXX, P. B., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného vm lawyer s.r.o., U. kancelária so sídlom Z. nám. XX, O. proti odporcovi: Vojenský opravárenský podnik a.s., so sí
Právna veta: Podľa § 45 ods. 8 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Začiatok plnenia vyživovacej povinnosti určí súd vo svojom rozhodnutí. Zásadne by tento deň nemal predchádzať dňu právoplatnosti rozsudku o zverení, okrem prípadu, ak sa náhradný rodič o dieťa už osobne stará na základe predbe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/83/2013 2113201546 16.10.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2113201546.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: M. B., nar. XX.XX.XXXX, zastúpený kolíznym
Právna veta: Ustanovenie § 244 ods. 1,2,3 Os.p prvej hlavy piatej časti O.s.p. nazvanej všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve sú konkretizované v druhej až šiestej hlave piatej časti O.s.p. v podobe piatich druhov základných konaní v správnom súdnictve- konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a konanie o uznaní vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho správneho orgánu, pričom zákon pri jednot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/94/2011 5011201119 29.02.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201119.3 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: F. E., nar. XX.XX.XXXX, H.. M. R. N. XXX/XX, R., práv. zast. JUDr. Petrom Machajom, advokátom so sídlom Q. XX, M. E., proti odporcom: 1/ Obvodný pozemkový úrad v Námestove, Námestie Antona Bernoláka 381/4, Nám
Právna veta: Podľa § 18 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení, zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca (§ 2 ods. 4), možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov a preukázaných potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 5C/155/2008 1407211595 15.01.2013 JUDr. Miroslav Rudinský ECLI:SK:OSMA:2013:1407211595.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky pred samosudcom JUDr. Miroslavom Rudinským, v právnej veci navrhovateľa: H. proti odporcovi: N. zast.: opatrovníčkou S., pracovníčkou Okresného súdu K., o zaplatenie mzdy za prácu a stravného, takto rozhodol: Od
Právna veta: Aj v prípade trvania manželstva, resp. do troch rokov od zániku BSM, môže nárok uplatnený v prejednávanej veci v celom rozsahu uplatniť ktorýkoľvek z manželov (bývalých manželov), pretože títo majú vo vzťahu k odporcovi postavenie spoločne a nerozdielne oprávnených veriteľov (§ 145 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a preto v prípade, že nárok uplatní len jeden z nich, povinnosť plniť vznikne odporcovi len voči tomuto veriteľovi, ktorý požiadal o plnenie ako prvý (§ 513 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Partizánske 5C/42/2011 3611201570 31.10.2012 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:OSPE:2012:3611201570.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Partizánske v konaní pred sudcom Mgr. Dušanom Ďurianom v právnej veci navrhovateľa Š. R., U.. XX.XX.XXXX, trvale bytom v D.E.O., U. Č.. XXX/X, proti odporcovi G. V., U.. XX.XX.XXXX, bytom v N., Č.. XX, o zaplatenie 6.200,62
Právna veta: Z ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. ("Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.") možno síce vyvodiť, že tretia osoba sa stáva vedľajším účastníkom v okamihu, keď dôjde súdu jej oznámenie, že vstupuje do konania na strane niektorého z účastníkov, jej vstup do konania nie je však prípustný v každom konaní. Vzhľadom na zmysel vedľajšieho účastníctva (tým je pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov), treba ustanovenie § 93 ods. 3 O.s.p., pokiaľ ide o vznik úči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/697/2014 3112230532 14.01.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3112230532.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa Intrum Justitia Debt Finance AG, so sídlom Alpenstrasse 2, CH-6300, Zug, Švajčiarsko, IČO CHE-100.023.266, v konaní zastúpeného JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom Bratislava, Ka
MENU