Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090829
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne rozhodnutie


Približný počet výsledkov: 600 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívne rozhodnutie
  • administrativny nájdené 103892 krát v 33020 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4881025 krát v 422321 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 551 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 131 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 31 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Správne konanie, v ktorom správny orgán rozhoduje o zaistení cudzinca podľa Zák. č. 404/2011 o pobyte cudzincov, prebieha jednak podľa príslušných ustanovení tejto právnej normy, jednak podľa ustanovení Správneho poriadku, v subsidiárnej pôsobnosti k tomuto zákonu (§ 120 ods. 1). Výsledkom tohto konania môže byť rozhodnutie, ktorým sa významnou mierou zasiahne do ústavných práv fyzickej osoby. Preto je nevyhnutné zo strany správneho orgánu viesť konanie tak, aby boli dôsledne rešpektované všetky procesné práva účastníka konania, ktoré mu vyplývajú nielen zo zákona o pobyte cudzincov, ale aj zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Sp/78/2014 1014201761 29.10.2014 JUDr Janka Richterová ECLI:SK:KSBA:2014:1014201761.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, sudca JUDr. Janka Richterová, v právnej veci navrhovateľa: W. E., E.. XX.X.XXXX, Š. Z. W.Í. B. Ľ. X. , t.č. Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, zastúpený Advokátska kancelária Škamla, s.r.o, so sídlom v .
Právna veta: Právna teória i právna prax rozlišuje medzi stavbou nepovolenou (resp. povolenou) a neoprávnenou (resp. oprávnenou). Absencia príslušného práva stavebníka k cudziemu pozemku nutne musí viesť k záveru, že ide o neoprávnenú stavbu. Pri posudzovaní otázky, či ide o neoprávnenú stavbu je však potrebné vychádzať z právnej úpravy platnej v čase vzniku stavby ako veci v právnom slova zmysle. Úprava tzv. neoprávnenej stavby (teda stavby zriadenej na pozemku bez toho, že by stavebník mal k tomuto pozemku takéto právo, ktorého obsahom by bola možnosť zriadiť na ňom stavbu) je od účinnosti novely Obč. zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zastavané stavbou - štátnou cestou, ktorá aktuálne patrí do majetku žalovaného. Účastníci nerozporujú ani to, že stavba bola zrealizovaná po príslušných administratívnych rozhodnutiach (rozhodnutie o prípustnosti stavby, stavebné povolenie) a napokon bola aj riadnym stavebným rozhodnutím odovzdaná do užívania. Pozemky zastavané cestou boli .
Právna veta: Fiktívne rozhodnutia o nesprístupnení informácie podliehajú súdnemu prieskumu v rámci správneho súdnictva podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., ale neobsahujú žiadne dôvody, pre ktoré povinná osoba odmietla požadované informácie poskytnúť. Takéto fiktívne rozhodnutia predstavujú síce určitú formu rozhodnutia podľa zákona č. 211/2000 Z.z., avšak vznikli z dôvodu nečinnosti povinnej osoby. Právo na prístup k informáciám je súčasťou práva slobody prejavu a patrí medzi politické práva.

Úryvok z textu:
... nepostupoval a napriek existencii fiktívnych rozhodnutí vydal ďalšie (písomné) rozhodnutia vo veci, prvostupňový súd obe administratívne rozhodnutia zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Vecnými námietkami žaloby sa z tohto dôvodu nezaoberal. ... nepostupoval a napriek existencii fiktívnych rozhodnutí vydal ďalšie (písomné) rozhodnutia vo veci, prvostupňový súd obe administratívne rozhodnutia zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Vecnými námietkami žaloby sa z tohto dôvodu nezaoberal. .
Právna veta: Pôvodná dikcia ustanovenia § 22 ods. 7 písm. o/ zákona o službách zamestnanosti povolenie na zamestnanie nevyžadovala u cudzinca, ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť vykonávaním činností na území Slovenskej republiky, alebo ktorý je člen družstva alebo člen štatutárneho orgánu družstva, alebo iného orgánu družstva, ktorý vykonáva činnosť pre družstvo na území Slovenskej republiky. Žalobkyňa uzavrela pracovnú zmluvu v čase, keď zákon o službách z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ľudovej republiky podľa § 57 ods. 4 písm. a/ a c/ zákona, zároveň bolo určené, že policajný útvar zabezpečí výkon administratívneho rozhodnutia podľa § 59 ods. 1 písm. b/ zákona a podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní správny orgán .
Právna veta: V súvislosti s posúdením obsahu rozhodnutia žalovaného v intenciách žalobných námietok súd, vychádzajúc tiež z judikatúry SDEÚ, dospel k záveru o prípustnosti možných zmien v súťažných podkladoch, a to aj takých, ktoré by neboli len jednoduchým spresnením. Akúkoľvek zmenu je však nutné uskutočniť takým spôsobom, ktorý by bol v súlade so zásadami, na ktorých verejné obstarávanie stojí. Ak má verejný obstarávateľ splniť zákaz nediskriminácie účastníkov verejného obstarávania, je povinný pri zmene súťažných podkladov buď vyhlásiť obstarávanie nové alebo oznámiť zmenu súťažných podklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ohľadom na možnosť žalobcu relevantným spôsobom argumentovať v žalobe, ale najmä s ohľadom na zákonné a ústavné požiadavky na kvalitu administratívnych rozhodnutí. Rozhodnutie musí jasne určiť dôvody pre zrušenie postupu zadávania zákazky, nielen enumeratívnym spôsobom spomenúť všetky domnelé porušenia ZoVO, ktoré sú .
Právna veta: Ustanovenie § 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. obsahuje okrem stanovenia postupu pri podávaní daňového priznania pri úmrtí daňovníka zo strany dediča (dedičov) aj zákonom jasne vymedzenú lehotu troch mesiacov po smrti daňovníka, v ktorej musí byť podané daňové priznanie. Vzhľadom na existenciu danej zákonnej lehoty pre podanie daňového priznania namiesto daňovníka, ktorý zomrel v priebehu zdaňovacieho obdobia je pri výklade celého ustanovenia § 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. nevyhnutné mať na zreteli povinnosť dediča (dedičov) dodržať predmetnú lehotu na podanie daňového priznania a v príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 O. s. p. Ako dôvody nezákonnosti preskúmavaných rozhodnutí žalovaného a správcu dane žalobca uviedol - citoval procesnoprávne dôvody pre zrušenie administratívneho rozhodnutia uvedené v § 250j ods. 2 písm. a), b), c), d) O.s.p. Uplatnil si zároveň právo na náhradu .
Právna veta: Aj pri odhliadnutí od niektorých nesprávností rozhodnutia (vyžadujúcich si za iných okolností prinajmenšom opravu napádaného rozhodnutia, v tejto súv. por. najmä podobu tzv. kmeňa obchodného mena odporkyne 4/ odporujúcu príslušnému zápisu v obchodnom registri a i už vyššie naznačenú chybu v označení jednej z parciel, u ktorých tu vlastníctvo bolo priznané) totiž u rozhodovania pozemkového (dnes okresného) úradu o priznaní (resp. i nepriznaní) vlastníctva podľa zákona o pôde (§ 9 ods. 4 zákona) platí, že tu ide o jedno z rozhodnutí štátnych orgánov, ktoré sú podkladom zápisu vlastníckych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepovšimnúť si viaceré rozpory (samým rozhodnutím nevysvetlené a ani za stavu vecí v čase opätovného zaoberania sa súdu otázkou zákonnosti administratívneho rozhodnutia nevysvetliteľné). Tie spôsobovala nielen nemožnosť dospieť k záveru, podľa ktorého by výmery pozemkov majúcich byť vytvorených z niekdajšej pozemkoknižnej parcely .
Právna veta: Autorské právo poskytuje právnu ochranu subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických aj právnických osôb v súvislosti s vytvorením a používaním autorských diel a iných predmetov autorskoprávnej ochrany. Tieto subjektívne práva môžu byť majetkovej alebo osobnostnej povahy. Predmetom autorskoprávneho vzťahu je autorské dielo. § 7 ods. 1 Autorského zákona exemplifikatívne uvádza jednotlivé druhy diel. Nie však každý výtvor ľudskej činnosti možno nazvať autorským dielom. Musí ísť o dielo literárne, iné umelecké alebo vedecké, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Krajský súd v Bratislave žalobu z a m i e t a. Žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva. odôvodnenie: I. administratívne rozhodnutia 1. Minister kultúry Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o .
Právna veta: 20. Za ústrednú otázku tohto sporu považoval správny súd právne posúdenie, či žalovaný správne aplikoval ust. § 14a ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. upravujúce tzv. paušálnu odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi. Správny súd zastáva názor, že v prípade absencii intertemporálnych ustanovení je správny orgán povinný aplikovať právny predpis účinný v čase rozhodovania. Na rozdiel od hmotného práva, v ktorom zásade platí hmotné právo účinné v čase vzniku právnych vzťahov, v procesnom práve sa majú aplikovať procesné predpisy účinné v čase postupu súdu, pokiaľ prechodné u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Krajský súd v Bratislave žalobu z a m i e t a. Žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva. odôvodnenie: I. administratívne rozhodnutie 1. Centrum právnej pomoci (žalovaný) ako príslušný správny odvolací orgán podľa ustanovenia § 58 ods. 2 zákona Správneho poriadku rozhodnutím .
Právna veta: Súd zastáva názor, že ak došlo ku akejkoľvek zmene pomerov, ktorá by prípadne mohla odôvodňovať zmenu administratívneho rozhodnutia - v tomto prípade stavebného povolenia, je možné dosiahnuť nápravu v konaní, ktoré je upravené príslušným právnym predpisom, v tomto prípade zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Podľa názoru súdu osobitný zákon v danej veci zakladá právomoc stavebného úradu, aby nariadil odporcovi ako vlastníkovi stavby naprojektovať a vybudovať novú kotolňu, resp. uložil odporcovi, aby zvýšil korunu komína, resp. uložil odporcovi, aby sa napojil na cen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 9 p.v. spisu. Súd zastáva názor, že ak došlo ku akejkoľvek zmene pomerov, ktorá by prípadne mohla odôvodňovať zmenu administratívneho rozhodnutia - v tomto prípade stavebného povolenia, je možné dosiahnuť nápravu v konaní, ktoré je upravené príslušným právnym predpisom, v tomto prípade .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.