Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093829
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku
 • ak nájdené 3325056 krát v 401883 dokumentoch
 • tento nájdené 480608 krát v 176197 dokumentoch
 • zakon nájdené 7491138 krát v 726746 dokumentoch
 • ustanovovat nájdené 150039 krát v 86603 dokumentoch
 • inak nájdené 251918 krát v 126611 dokumentoch
 • uznesenie nájdené 1535494 krát v 340593 dokumentoch
 • a nájdené 19923956 krát v 422402 dokumentoch
 • iny nájdené 1391013 krát v 286807 dokumentoch
 • pisomnost nájdené 42601 krát v 18142 dokumentoch
 • sud nájdené 4829595 krát v 410652 dokumentoch
 • sum nájdené 9669869 krát v 411798 dokumentoch
 • v nájdené 20857566 krát v 422280 dokumentoch
 • konanie nájdené 6869362 krát v 406537 dokumentoch
 • podla nájdené 6745812 krát v 417915 dokumentoch
 • tohto nájdené 1050219 krát v 313557 dokumentoch
 • dorucovat nájdené 16319 krát v 10189 dokumentoch
 • ich nájdené 1003212 krát v 258347 dokumentoch
 • zverejnenie nájdené 21324 krát v 10195 dokumentoch
 • obchodny nájdené 909050 krát v 117786 dokumentoch
 • vestnik nájdené 35145 krát v 11026 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Podľa § 199 vyššie uvedeného zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenie a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. Súd poukazuje na to, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 3Cbi/20/2011 8111228311 08.06.2012 JUDr. Daniela Baranová ECLI:SK:OSPO:2012:8111228311.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov samosudkyňou JUDr. Danielou Baranovou v právnej veci žalobcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364 správca konkurznej podstaty úpadcu: Michal Karch, podnikajúcu pod obchodným .
Právna veta: Ako vyplýva z ust. § 57 ods. 2 ZoKR právo odporovať právnemu úkonu musí byť uplatnené v prekluzívnej lehote šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Ide o hmotnoprávnu lehotu, t. j. v tejto lehote musí byť žaloba doručená príslušnému súdu. V danom prípade uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.11.2009 č. k. 3K/39/2009 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 6.11.2009, za deň zverejnenia sa považuje deň nasledujúci , t. j. 7.11.2009 a šesťmesačná lehota na uplatnenie práva odporovať právnemu úkonu začala plynúť dňom 8.11.2009 a skončila dňa 8.5.2010, ktorý deň pripadol n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ukracujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania. § 199 ods. 1 a 9 (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. (9) Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia .
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že do konkurzného konania si do rozhodnutia o zastavení konania pre zaplatenie pohľadávky neprihlásil svoju pohľadávku žiadny veriteľ a nedošlo ani k pristúpeniu veriteľa do konkurzného konania je veriteľ...okrem dlžníka jediným účastníkom konania z dlžníkových veriteľov. Z dôvodu, že došlo k uhradeniu pohľadávky veriteľa, ktorý je účastníkom konkurzného konania, tunajší súd má za to, že došlo k zaplateniu všetkých splatných pohľadávok veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania. Je zrejmé, že došlo k splneniu hmotnoprávnej ako aj procesnoprávnej podmienky ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. V zmysle ust. 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. V zmysle ust. 199 ods. 9 ZKR, ak tento .
... rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. V zmysle ust. 199 ods. 1 ZKR ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Vzhľadom k tomu, že o tej istej veci prebieha .
... len „konanie podľa tohto zákona“) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 199 ods. 1 a 2 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Ak ide o doručenie uznesenia, ktorým sa účastníkovi ukladá .
... rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. V zmysle ust. 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. V zmysle ust. 199 ods. 9 ZKR, ak tento .
... rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. V zmysle ust. 199 ods. 1 ZKR ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
... ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Podľa § 199 ods. 2 ZKR, ak ide o .
... Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Podľa ust. § 199 ods. 3 ZoKR uznesenie sa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.