SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111562
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423242
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaný na podanie návrhu


Približný počet výsledkov: 117 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívne legitimovaný na podanie návrhu
  • aktivny nájdené 47325 krát v 19162 dokumentoch
  • legitimovany nájdené 8546 krát v 5100 dokumentoch
  • na nájdené 15277968 krát v 422967 dokumentoch
  • podanie nájdené 901444 krát v 263834 dokumentoch
  • navrh nájdené 2828088 krát v 390662 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 27 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 42 dokumentov


Právna veta: Predpokladom na zastavenie konkurzného konania je osvedčenie dlžníka o svojej platobnej schopnosti, pričom neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Z toho vychádza, že veriteľovi zakladá postavenie účastníka konania len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda povinný bezodkladne konanie zastaviť. Zákon vyžaduje pri podávaní návrhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1K/28/2013 8113218013 05.08.2013 JUDr. Štefan Tomašovský ECLI:SK:OSPO:2013:8113218013.5 Uznesenie Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., so sídlom 018 61 Visolaje 148, IČO: 36 349 798, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VANAPO, s.r.o., so sídlom Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 455 164, takto .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že v rámci hmotnoprávnej úpravy BSM podľa ustanovenia § 147 ods. 1 OZ výslovne ustanovuje, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, môže byť pri výkone uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Takýmto spôsobom je ustanovená ochrana tretích osôb z hľadiska uspokojenia ich majetkových práv niektorým z bezpodielových vlastníkov aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Vyplýva to zo zásady, že v tomto majetkovom spoločenstve neexistujú podiely každého zo spoluvlastníkov na spoločnej veci, voči ktorému by sa mohlo obmedziť vymáhanie pohľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podal navrhovateľ ako manžel povinného a predmetom exekúcie sú veci, ktoré patria do BSM. Navrhovateľ tak nebol aktívne legitimovaný na podanie návrhu na začatie konania. Procesne legitimovaný ako účastník exekučného konania je ten, kto podal návrh na vykonanie exekúcie ... veci z predmetu BSM. Súd prvého stupňa tak mal za preukázané, že navrhovateľ nebol v konaní aktívne legitimovaný na podanie návrhu na vylúčenie veci z exekúcie, predmetná nehnuteľnosť spadá do majetku BSM. Nárok odporkyne na podanie žaloby .
Právna veta: Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách je založená na princípe zavinenia, ktoré sa u zamestnanca predpokladá. Povinnosťou zamestnávateľa je v konaní preukázať vznik škody - schodku na zverených hodnotách a uzavretie platnej dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom. Predpokladom platnosti tejto dohody je vymedzenie hodnôt, za ktoré zamestnanec preberá zodpovednosť. Spôsobilým predmetom hmotnej zodpovednosti je i hotovosť, ceniny, tovar a zásoby, s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celú dobu, po ktorú mu boli zverené. Pri uzatváraní dohody o hmotnej zodpovednosti s doložko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na navrhovateľa neprešla pohľadávka spoločnosti M-MARKET, a.s. z titulu náhrady schodku a teda navrhovateľ nie je aktívne legitimovaný na podanie návrhu voči odporkyniam v 1.,3., 4. rade. Ďalším nedostatkom návrhu je skutočnosť, že v ňom absentuje podrobnejšia ... na navrhovateľa neprešla pohľadávka spoločnosti M-MARKET, a.s. z titulu náhrady schodku a teda navrhovateľ nie je aktívne legitimovaný na podanie návrhu voči odporkyniam v 1.,3., 4. rade. Ďalším nedostatkom návrhu je skutočnosť, že v ňom absentuje .
Právna veta: Z ust. § 129 ods. 1 Obch. zák. vyplýva, že termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenstvom zmluvou inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že lehota, v ktorej musí byť termín programu valného zhromaždenia oznámený je alebo upravený spoločenskou zmluvu alebo platí zákonná úprava. Odvolací súd sa stotožnil s názorom navrhovateľa, že ak by výraz „krátkou cestou“ mal označovať kratšiu ako 15 dňovú lehotu pre doručenie pozvánky, išlo by o výraz neurčitý a preto podľa § 37 ods. 1 Obč. zák. ustanovenie spoločenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrh zamietol. V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľ ako spoločník a súčasne konateľ obchodnej spoločnosti odporcu je aktívne legitimovaný na podanie návrhu o určenie neplatnosti uznesení prijatých na valnom zhromaždení odporcu dňa 6.9.2010 a súčasne konštatoval, že návrh bol podaný .
Kľúčové slová: lehota na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

Právna veta: Z ust. § 96 ods. 1 zákona o rodine vyplýva, že ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. Rozhodujúcim kritériom pre vyhovenie návrhu dieťaťa na podanie návrhu o prípustnosti zapretia otcovstva je záujem dieťaťa. Súčasne musí byť splnená aj ďalšia podmienka a to uplynutie zákonnej lehoty na zapretie rodičom maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
... .zn. 7C/189/2014 a rozsudkom zo dňa 27.2.2015 bol návrh zamietnutý z dôvodu, že L. M. nebol aktívne legitimovaný na podanie návrhu na zapretie otcovstva. Z Úradného záznamu zo dňa 14.7.2014, ktorý je podpísaný matkou malol. dieťaťa- Y. I. (v .
Právna veta: Krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že uzatvoreniu zmlúv predchádza zmluvné vyjednávanie, teda proces, v ktorom sa tvorí obsah zmluvy, ktorý končí okamihom, v ktorom dá navrhovateľ (oponent) druhej zmluvnej strane (oblatovi) najavo, že sa cíti byť viazaný svojim prejavom vôle. Zmluva ako dvojstranný viacstranný právny úkon vzniká úplným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Zmluva ako právny úkon musí vyhovovať definičným znakom právneho úkonu obsiahnutým v ustanovení § 34 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... ktorej súvislosti poukázal i na § 768f zákona č. 454/2008 Z.z.. Žalovaný ďalej namietal, že pôvodný žalobca nebol aktívne legitimovaný na podanie návrhu na zmenu návrhu doručeného okresnému súdu dňa 17.10.2011, pretože v dôsledku právnych účinkov zmluvy o prevode podniku, ktorú .
Právna veta: 36. Správny poriadok vo vyššie citovanom ustanovení § 47 obsahuje povinné obsahové náležitosti výroku. Vždy je potrebné uviesť ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Rovnako je nevyhnutné, aby z výroku bolo jasné, kto je adresátom rozhodnutia (účastník konania) a čo sa rozhodnutím zakladá, mení alebo ruší (konkrétne právo alebo povinnosť), resp. autoritatívne potvrdzuje. Súd neprisvedčil názoru žalobcu, že rozhodnutie prvostupňového orgánu neobsahuje dostatočnú identifikáciu lesných pozemkov, na ktorých boli vyhlásené lesy osobitného určenia. Vo výroku rozhodnutia prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , či žiadateľom predložený návrh obsahuje všetky zákonom predpokladané náležitosti. Súd ďalej z administratívneho spisu zistil, že pribratý účastník 1/ bol aktívne legitimovaný na podanie návrhu, resp. žiadosti o vyhlásenie lesov osobitného určenia v lesnom celku Mestské lesy Bratislava, keďže má postavenie správcu nehnuteľného majetku Hlavného .
Právna veta: Pre podanie návrhu aj vyhlásenie konkurzu je nevyhnutné, aby podmienky uvedené v § 11 ods. 3 v spojení s § 12 ZKR boli splnené počas celého konania pri nenastaní podmienky uvedenej v § 19 ods. 1 písm. c) veta za bodkočiarkou ZKR. T.j. navrhovateľ, ktorý podal návrh vyhlásenie konkurzu musí byť aktívne legitimovaný na podanie návrhu od jeho podania až do vydania rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Aktívna vecná legitimácia je v tomto konaní spätá s navrhovateľom, pričom pre účely konkurzného konania je potrebné aby navrhovateľ bol jej nositeľom nie len v čase podania návrhu, ale musí trvať aj v č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 19 ods. 1 písm. c) veta za bodkočiarkou ZKR. T.j. navrhovateľ, ktorý podal návrh vyhlásenie konkurzu musí byť aktívne legitimovaný na podanie návrhu od jeho podania až do vydania rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Aktívna vecná legitimácia je v tomto konaní spätá s navrhovateľom .
Právna veta: Treba uviesť, že vecná legitimácia ako taká je stav, vyplývajúci z hmotného práva a je daná vtedy, ak jeden účastník je subjektom práva a druhý na opačnej strane subjektom povinnosti. O aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa ide vtedy, ak mu patrí nárok, ktorý žalobou uplatňuje a pasívnu, ak odporca má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom navrhovateľ domáha. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že navrhovateľ nie je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia a odporca nositeľom hmotnoprávnej povinnosti.

Úryvok z textu:
... Čo sa týkalo problematiky, ktorú rozobral prvostupňový súd ohľadom aktívnej legitimácie, t.j., že Slovenský pozemkový fond bol aktívne legitimovaný na podanie návrhu, treba uviesť, že vecná legitimácia ako taká je stav, vyplývajúci z hmotného práva a je daná vtedy, ... 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb., účinného do 31.12.2007 by pozemkový fond nebol aktívne legitimovaný na podanie návrhu, pretože zastupoval štát v konaniach pred súdom vo veciach nehnuteľností vo vlastníctve štátu, uvedených v osobitnom predpise, .
... medzi navrhovateľom a odporcami nevznikol platný nájom bytu a to z dôvodov uvedených vyššie. Navrhovateľ je teda aktívne legitimovaný na podanie návrhu. V konaní nebolo sporné, že navrhovateľ poskytol odporcom služby spojené s užívaním bytu za rok 2008, ... medzi navrhovateľom a odporcami nevznikol platný nájom bytu a to z dôvodov uvedených vyššie. Navrhovateľ je teda aktívne legitimovaný na podanie návrhu. V konaní nebolo sporné, že navrhovateľ poskytol odporcom služby spojené s užívaním bytu za rok 2008, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.