Nájdené rozsudky pre výraz: fikcia doručenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2410

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

541 dokumentov
247 dokumentov
2 dokumenty
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje ak nie je právnych predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. Tým, že mal v konaní súd za preukázané, že navrhovateľ od zmluvy o pripojení odstúpil listom, táto zmluva sa od začiatku zrušila, čím mal súd za preukázané, že navrhovateľovi nevzniklo právo na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 2C/185/2011 7911216760 23.04.2012 JUDr. Gabriela Fuchsová ECLI:SK:OSTV:2012:7911216760.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trebišov, samosudca JUDr. Gabriela Fuchsová, v právnej veci navrhovateľa: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24, IČO: 35848863, zastúpeného advokátom: JUDr. Marián Chovanec, advokát, so sídlom Bratis
Právna veta: Podľa § 250v ods. 4 veta posledná O.s.p. súd návrh zamietne, ak nie je dôvodný alebo nie je prípustný. Podmienky prípustnosti návrhu sú: 1.Podmienka subsidiarity návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom: Nutnosť vyčerpania prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis. 2.Podmienka včasnosti návrhu: Návrh musí byť podaný do 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr v lehote 1 roka odo dňa, keď k nemu došlo. 3.Neprípustnosť určovacieho žalobného petitu: Navrhovateľ sa nesmie domáhať len vyslovenia, že zásah bol alebo je nezákonný- petit musí znieť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/50/2011 5011200457 05.12.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200457.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci navrhovateľa: V. T., bytom Ul. K. M. XX, XXX XX W., práv. zast. JUDr. Katar
Právna veta: Podľa ust. § 2 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka, „sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ Súčasne podľa ust. § 27 ods. 3 obchodného zákonníka „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/13/2017 1715207156 23. 11. 2017 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2017:1715207156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: MAKO-kovovýroba s.r.o., Senická 9, Bratislava, IČO:
Právna veta: Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Na úpravu tohto vnútorného vzťahu sa nevyžaduje určitá forma. Príkazník však spravidla koná za príkazcu voči tretím osobám a na to, aby mohol konať za príkazcu, musí mať od príkazcu splnomocnenie vo forme plnomocenstva. V zmysle § 728 Občianskeho zákonníka, odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo je obvyklá. Podstatný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými pri vykonávaní príkazu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 8Cb/38/2012 2312206810 18.09.2012 JUDr. Mário Karaffa ECLI:SK:OSGA:2012:2312206810.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Galante v konaní vedenom pred sudcom JUDr. Máriom KARAFFOM v právnej veci žalobcu: JUDr. Peter Mihalda, advokát so sídlom Bratislava, Gogoľova 58, IČO: 30816009 zastúpený JUDr. Tomášom Kišacom, nar. 31.12.1985, bytom Topoľč
Právna veta: Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Výrok rozhodnutia musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania. Z ods. 2 § 47 správneho poriadku jednoznačne vyplýva, že výrok musí obsahovať nielen vymedzenie predmetu konania, ale aj presné uvedenie právneho predpisu podľa ktorého bolo rozhodnuté. Pokiaľ výrok neobsahuje presné označenie skutku (dátum kedy malo dôjsť k porušeniu práv) je tento skutok nekonkrétny a môže byť zameniteľný s iným skutkom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sp/1/2013 2013200002 22.10.2013 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2013:2013200002.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom, v právnej veci navrhovateľa: Mgr. J. H., nar. XX.X.XXXX, bytom J., R. X proti odporcovi: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114, o preskúmanie zákonnosti roz
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu úpravou § 92 ods. 8 (predtým 7) mal zákonodarca na mysli oprávnenie banky postúpiť časť peňažného záväzku, s ktorým je dlžník po stanovenú dobu napriek písomnej výzve banky v omeškaní. Uvedené ustanovenie by banku malo motivovať k tomu, aby podnikla určité kroky smerujúce k ukončeniu záväzkového vzťahu pri dlhodobom nesplácaní úveru dlžníkom a nemala by len počas celého trvania zmluvy každý mesiac pripisovať na účet dlžníka úroky, poplatky, úroky z omeškania a rôzne iné sankcie, aby sa dlh neustále zvyšoval. Takéto správanie banky nespĺňa požiadavku prístupu s odb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/51/2018 2217207747 10. 12. 2018 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2018:2217207747.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Ľubica Bundzelová, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúns
Právna veta: Vzhľadom k vylúčeniu Správneho poriadku je potrebné pri doručovaní rozhodnutia postupovať podľa úpravy doručovania upravenej v § 212 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností). Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Podľa § 212 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sd/221/2012 5012200683 13.02.2013 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2013:5012200683.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: B. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. C., X. XX, XXX XX I., korešpondenčná adresa Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, Ivanská cesta 32, 821 04 Bratislava, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 2
Právna veta: Účastník konania je teda vo všeobecnosti oprávnený na podanie odvolania, nakoľko ide o jedno z jeho základných práv v občianskom súdnom konaní a je to jeden z prostriedkov právnej istoty. Nie proti každému rozhodnutiu však môže byť odvolanie podané. Prípustnosť odvolania má nielen subjektívnu stránku, ale aj stránku objektívnu. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania zohľadňuje jeho osobný aspekt, t.j. či je u konkrétneho odvolateľa - zákonom predpokladanej osoby daný dôvod na podanie tohto opravného prostriedku. Stránka objektívna je vymedzená ustanovením § 202 O.s.p., určujúcim podmienky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 18CoE/387/2011 1110245500 26.06.2012 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2012:1110245500.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, proti povinnej: Diana Stern - REFLEKTOR, Grösslingova 2464/43, Bratislava, IČO: 43 271 537, zastúpenému: Rapiová & Partners s
Právna veta: V rámci zachovania čo najväčšej hospodárnosti konania je nielen prípustné, ale i vhodné vykonať aspoň základné úkony smerujúce k zisteniu pobytu žalovaného, ktorý je fyzickou osobou, a to najmä lustrácie vo verejných registroch, ešte pred prvým pokusom o doručenie žaloby. Následne po prípadnom neúspešnom pokuse o doručenie na zistené adresy, vrátane adresy podľa § 106 ods. 1 písm. a/ C.s.p., je potrebné vykonať ďalšie úkony, napríklad šetrenie pobytu cestou policajného zboru. V každom prípade je však potrebné vykonať pokus o doručenie žaloby aspoň na adresu evidovanú v Registri obyvateľo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/202/2018 1317211441 23. 05. 2019 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2019:1317211441.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Magdalény Florekovej a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobcu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Pre
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky bankyzmluva o postúpení pohľadávok
Právna veta: Povinnosťou banky (postupcu) pred postúpením pohľadávky bolo písomne vyzvať dlžníka (žalovaného) na splatenie peňažného záväzku a preukázať doručenie takejto výzvy žalovanému, ako zákonného predpokladu pre spôsobilé postúpenie pohľadávky podľa ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách. Rovnako to platí a na splnení povinnosti písomnej výzvy bankou v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia treba trvať aj v prípade, kedy ku dňu postúpenia bol dlžník v omeškaní so splácaním po dobu dlhšiu než 1 rok, čiže súčet všetkých omeškaní so splnením, čo len časti toho istého peňažného záväzku voči banke presiahlo 1 ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/240/2018 6317207842 07. 08. 2019 JUDr. Klaudia Kosková ECLI:SK:KSBB:2019:6317207842.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Klaudie Koskovej a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci žalobcu: R Collectors s.r.o., so sídlom Dvořáko
MENU