Nájdené rozsudky pre výraz: fyzická osoba oprávnená podnikať

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 201

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
7 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 O.s.p., ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Uvedené ustanovenie bolo zavedené do O.s.p. novelou realizovanou zák. č. 501/2001 Z.z. z dôvodu riešenia problémov súvisiacich s doručovaním písomností podnikateľom, či už právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/63/2014 8113219358 05.03.2015 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2015:8113219358.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcu: T.P.T. - Slovakia, s. r. o., so sídlom Hraničná 12, 058 01 Poprad, IČO: 3
Právna veta: Podľa názoru súdu je suma peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžníčka povinná poskytnúť správcovi na uspokojenie záväzkov veriteľov v trojročnom období...primeraná a v zárobkových a majetkových možnostiach dlžníčky, rešpektujúca zásadu dosiahnutia čo najvyššej miery uspokojenia pohľadávok veriteľov, ako aj princíp vzájomného vyváženia práv a právom chránených záujmov tak dlžníčky, ktorej sa povolením oddlženia obmedzuje a zasahuje do jej majetkových práv, ako aj práv a právom chránených záujmov veriteľov, keďže v konečnom dôsledku rozhodnutím o povolení oddlženia a po uplynutí skúšobnej doby r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 36NcKR/1/2012 2112202528 06.06.2012 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2012:2112202528.2 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: W. K., nar. XX.XX.XXXX, O. XXX, XXX XX O., o návrhu na povolenie oddlženia, takto rozhodol: Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníčky: W. K., nar. XX.XX.XXXX, O. XXX, XXX XX O.. Súd u s t a n o v u j e spr
Právna veta: Keďže navrhovateľka - dlžníčka je fyzickou osobou, návrh na oddlženie podala počas konkurzného konania, pričom konkurz vyhlásený na jej majetok nebol zrušený z dôvodu, že majetok dlžníčky nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a súčasne má súd za preukázané, že dlžníčka počas konkurzného konania riadne plnila svoje povinnosti ustanovené zákonom a z obsahu návrhu dlžníčky na oddlženie vyplýva poctivý zámer dlžníčky vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, súd na základe uvedených skutočností a s poukazom na zákonné ustanovenia rozhodol o povolení oddlženia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 25NcKR/2/2013 2113210210 22.10.2013 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2013:2113210210.1 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: T. J. P., nar. XX.XX.XXXX, Q. ul. XXX/XX, XXX XX Q., o návrhu na povolenie oddlženia, takto rozhodol: Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: T.. J. P., nar. XX.XX.XXXX, Q. ul. XXX/XX, XXX XX Q.. Súd u s t
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8CoE/51/2013 5712207911 28. 03. 2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5712207911.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v exekučnom konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Mariánom Jancom, Exekútorský úrad so sídlom L., N. N. č. XXX/XX, vo veci oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Bratislava, ul. Mamateyova č. 17, IČ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 17Er/4068/2012 5712213028 25.09.2012 JUDr. Milena Krížová ECLI:SK:OSMT:2012:5712213028.2 Uznesenie Okresný súd Martin v exekučnej veci oprávneného: Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., IČO: 35 937 874, so sídlom v Bratislave, Ul. Mamateyova č.17, vec sa týka pobočky Martin, Ul. P. Mudroňa č.33, Martin proti povinnému: H. V., X.. XX.XX.XXXX, L. Y. V. Š., N.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Senica 10Er/256/2011 2611203774 31.05.2013 JUDr. Milan Trylč ECLI:SK:OSSE:2013:2611203774.2 Uznesenie Okresný súd Senica vo veci výkonu exekúcie v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, so sídlom Hollého 1219, 905 01 Senica, IČO: 30 807 484, proti povinnému: C. P., nar. XX.X.XXXX, D.. Q. S. C. XXXX/X, D., rozhodujúc o námietkach povinného proti e
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 49Er/1422/2011 7211215207 08.02.2012 JUDr. Zuzana Háberová ECLI:SK:OSKE2:2012:7211215207.2 Uznesenie Okresný súd Košice II v právnej veci vykonania exekúcie oprávneného J. W. N. C. J., B.. J. Č..X, J., X. : XXXXXX proti povinnému W. Č., R.. X.XX.XXXX, D. J., B.. Z. Č.. X pre vymoženie 1.636,85 € s prísl. a trov exekučného konania v konaní vedenom pred súd
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 18C/120/2006 3106218153 02.11.2006 Mgr. Martin Halač Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa R. L., bytom D. N. V., O. XXX/XX,. proti neoznačenej odporkyni, o manželské výživné, takto rozhodol: Súd podanie o d m i e t a . odôvodnenie: Návrhom podaným dňa 1.8.2006 sa navrhovateľ domáhal výživného na manžela. Súd vyzval navrhovateľa na dopln
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 29Cb/206/2004 7104898622 11.05.2006 JUDr. Ladislav Gábor ECLI:SK:OSKE1:2006:7104898622.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I samosudcom JUDr. Ladislavom Gáborom v právnej veci žalobcu: C., spoločnosť s ručením obmedzeným K., C. č.X,. K., IČO: XX. XXX. XXX,. zast. JUDr. J. T., advokátom, K. č.XX,. K., proti žalovanému: M. S., nar. XX.X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 10Cb/209/2012 5112223724 21.12.2012 JUDr., PhD. Lenka Müllerová ECLI:SK:OSZA:2012:5112223724.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Lenkou Müllerovou, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, proti odporcovi: Burhan
MENU