SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1112097
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122657
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423244
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: hmotnoprávna lehota


Približný počet výsledkov: 40 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hmotnoprávna lehota
  • hmotnopravna nájdené 2626 krát v 1969 dokumentoch
  • lehota nájdené 1085593 krát v 280683 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 80 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov


Právna veta: Právny inštitút odporovateľnosti slúži na zabezpečenie občianskoprávnej ochrany veriteľa pred takými právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktorými sa tento zbavuje majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohli uspokojiť jeho veritelia. Za odporovateľné právne úkony sa považujú tie, ktoré ukracujú veriteľa aby mohol uspokojiť z majetku dlžníka svoju vymáhateľnú pohľadávku. Ide o právne úkony, ktorými dlžník ( fyzická alebo právnická osoba) zmenšuje svoj majetok do takej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej pohľadávky. Veriteľ musí preukázať v konaní pred súdom, že odporovateľným právnym úko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/45/2011 8106202194 17.10.2011 JUDr. Mária Kupková ECLI:SK:KSPO:2011:8106202194.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu G. K. so sídlom v I., zastúpeného JUDr. Ivanom Jurčišinom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Vozárová 5, 040 17 Košice proti žalovaným 1. G. V., bytom D., C. X, 2. rade C. V., bytom E. C., G. B. XX, zastúpených JUDr. .
Právna veta: Podľa ust. § 85 ods. l zák. č. 36/2005 Z.z. Zákona o rodine účinného od 1.4.2005 (v ďalšom len Zákona o rodine), ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa ust § 88 ods. 2 Zákona o rodine, aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane. Lehota na zapretie otcovstva pre matku je podľa ust. § 88 ods. 2 O.s.p. tri roky a plynie odo dňa nar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2 O.s.p. tri roky a plynie odo dňa narodenia dieťaťa. Ide o prepadnú, prekluzívnu lehotu. Keďže je to hmotnoprávna lehota, žaloba o zapretie otcovstva musí byť už v tejto lehote podaná na súde. V danom prípade sa mal. Q. G .
Právna veta: Hmotnoprávne lehoty (stanovené Občianskym zákonníkom alebo iným právnym predpisom hmotného práva, tzn. aj Zákonníkom práce) spôsobujú právne následky v oblasti občianskeho práva hmotného (napr. zánik záväzku), zatiaľ čo lehoty procesnoprávne (stanovené Občianskym súdnym poriadkom) majú taký procesný význam, že ich právne následky vôbec nepôsobia v oblasti práva hmotného (napr. procesná lehota na splatenie dlhu stanovená vo výroku rozsudku nespôsobuje vznik splatnosti pohľadávky, pretože splatnosť pohľadávky nastala už skôr; rovnako ani nedodržanie tejto lehoty nespôsobí omeškanie dlžníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v omeškaní bol). Základný rozdiel medzi hmotnými a procesnými lehotami spočíva v momente, v ktorom sú tieto lehoty zachované. Hmotnoprávna lehota ostáva zachovaná, ak sa prejav vôle, ktorý sa má urobiť, resp. plnenie, ktoré sa má uskutočniť, urobí najneskoršie ... ale aj iná právna skutočnosť, ktorá môže byť rozhodujúca pre začiatok lehoty. V prípade žalobcu začína plynúť prekluzívna hmotnoprávna lehota na podanie žaloby Zákonníka práce dňom 31.05.2013 a pokiaľ ide o koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá .
... 60 Zákonníka práce. Navrhovateľ sa domáha určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Pre neplatnosť skončenia pracovného pomeru dohodou uplynula prekluzívna hmotnoprávna lehota na podanie návrhu dňom 31. 05. 2012. V ďalšom písomnom vyjadrení odporca zopakoval, že posledným právnym úkonom, ktorý smeroval ku .
... pracovný pomer navrhovateľa u odporcu na jej základe skončil uplynutím posledného dňa výpovednej doby dňa 31.5.2012. Hmotnoprávna lehota na uplatnenie neplatnosti výpovede v prejednávanej veci končila tak dňom 31.7.2012 a návrh navrhovateľa na určenie jej ... pracovný pomer navrhovateľa u odporcu na jej základe skončil uplynutím posledného dňa výpovednej doby dňa 31.5.2012. Hmotnoprávna lehota na uplatnenie neplatnosti výpovede v prejednávanej veci končila tak dňom 31.7.2012 a návrh navrhovateľa na určenie jej .
... navrhovateľka nepodala návrh na opravu v zákonom stanovenej lehote, súd jej návrh vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, keď nebola splnená hmotnoprávna lehota, na ktorú súd prihliada z úradnej povinnosti, zamietol. O náhrade trov konania odporcu súd nerozhodol, keď v zmysle § 151 .
... 2010. Návrh v konaní 10C/84/2010 bol podaný po prekluzívnej lehote a rozhodnutie súdu o zamietnutí tohto návrhu, pretože hmotnoprávna lehota na jeho podanie nebola dodržaná, je správne. Treba dať za pravdu navrhovateľovi, že dňa 30. 04. 2010 zaslal Okresnému ... 2010. Návrh v konaní 10C/84/2010 bol podaný po prekluzívnej lehote a rozhodnutie súdu o zamietnutí tohto návrhu, pretože hmotnoprávna lehota na jeho podanie nebola dodržaná, je správne. Za správny treba považovať aj odkaz navrhovateľa na ust. § 151k ods .
... žalovaného dňa 30.4.2010, o ktorom konaní bola vyhotovená notárska zápisnica z na podanie žaloby. Súčasne bola dodržaná trojmesačná hmotnoprávna lehota na podanie žaloby, ktorá začala plynúť od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, t.j. odo dňa 30.4.2010 a posledný ... v súlade s ust. § 183 a § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka na podanie žaloby. Súčasne bola dodržaná trojmesačná hmotnoprávna lehota na podanie žaloby, ktorá začala plynúť od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, t.j. odo dňa 30.4.2010 a .
... bolo poistné obdobie kratšie, t.j. jeden mesiac, pre vypovedanie predmetnej zmluvy, ktorá nepochybne bola uzavretá na dobu neurčitú, platila hmotnoprávna lehota, stanovená v ustanovení § 800 ods. l Občianskeho zákonníka. Predmetné poistenie mohlo právne zaniknúť uplynutím dojednaného poistného obdobia (jednomesačného) iba .
... je aj doručenie písomného prejavu druhému účastníkovi a v danom prípade účinky doručenia výpovede nastali dňa 18. 11. 2010. Preto hmotnoprávna lehota na uplatnenie neplatnosti výpovede v prejednávanej veci končila tak dňom 31. 03. 2011 a návrh navrhovateľa na určenie jej neplatnosti .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.