Nájdené rozsudky pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 153

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

38 dokumentov
13 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i/ veta pred bodkočiarkou zák. č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia (obhospodarovania) je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia. Z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov významných z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol v rozpore so znením tejto právnej normy, ako aj s účelom Zákona o ochrane prírody, resp. aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Ústavy SR. Z uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 27Sp/10/2014 6014200136 05.11.2014 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2014:6014200136.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred sudkyňou JUDr. Alenou Antalovou v právnej veci navrhovateľa: Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo, Ľudovíta Štúra 1720, 980 61 Tisovec, zast. advokátom Mgr. Iankom
Právna veta: V preskúmavanej veci nedošlo podľa názoru súdu k priamemu bezprostrednému zásahu ani k zásahu priamo vykonaného proti navrhovateľovi, ale došlo k postupu, ktorý bol v súlade s ust. § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, Lesného družstva Čierna Lehota a M. M., pretože odporca ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu o uvedených účastníkoch konania podľa zákona o lesoch potom ako na výzvu odporcu preukázali oprávnenie hospodáriť v lese a predložili identifikáciu dotknutých lesných pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľností, ako aj jednot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/99/2014 7014200916 02.04.2015 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2015:7014200916.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a JUDr. Jozefa Kuruca v právnej veci navrhovateľa Lesy Čierna Lehota, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Čierna Lehot
Právna veta: Krajský súd v Žiline na margo preskúmavaného prípadu uvádza, že odporca vykladal zákonné ustanovenie § 61 ods. 8 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. nesprávnym spôsobom a to tak, že výnimku, pri naplnení ktorej nedochádza k zániku nároku na náhradu, aplikoval len na lesy osobitného určenia a to zrejme z dôvodu, že slovné spojenie za slovom „výnimkou“, t.j. slovné spojenie „lesov v chránených územiach a iných častí lesov významným z hľadiska ochrany prírody“, je totožné s charakteristikou lesov osobitného určenia podľa § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 5/1995 Z.z., na ktorú aj odkazuje odkaz 9 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/42/2011 5011201082 23.03.2012 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201082.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľa: Pozemkové spoločenstvo - urbariát Martinček, so sídlom Martinček 90, právne zastúpený JUDr. Vincentom Pribulom, advokátom so síd
Právna veta: Odkázanie poškodeného - štátu v zastúpení príslušným zastupujúcim štátnym orgánom s nárokom na náhradu škody na občiansko-súdne konanie však neznamená, že nárok na zaplatenie spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a poškodených biotopov ako vzniknutej ujmy na životnom prostredí na základe zákona NS SR č. 543/2002 Z. z. v spojení s vykonávacou Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. je škodou, ktorú je možné uplatniť v občiansko-súdnom konaní. Krajský súd v súvislosti s uvedeným právnym posúdením veci poukazuje na ust. § 48 ods. 1 veta predposledná a posledná Zákona č. 543/2002 Z. z. podľa ktorého, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/116/2014 5111204799 09.04.2014 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2014:5111204799.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členov senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a Mgr. Márie Kašíkovej v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - zastúpená Ministerst
Právna veta: Pokiaľ by orgán ochrany prírody nepristúpil k takémuto riešeniu, ťažbou dreva resp. aj inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu by sa aj podľa názoru súdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.. T.j. podľa názoru súdu bolo namieste použitie uvedeného ustanovenia § 4 ods. 1, 2 zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý podľa názoru súdu vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny má aj prevenčný charakter a teda zákaz ťažby tak, ako bol skonštatovaný vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/95/2011 5011201140 23.05.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201140.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8
Právna veta: Krajský súd zastáva názor, že na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i) pred bodkočiarkou zákona č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia, z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol nielen v rozpore so znením tejto právnej normy, ale súčasne s účelom zákona o ochrane prírody ako aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Úst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/29/2012 5012200532 26.10.2012 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2012:5012200532.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľa: Ing. U. M., F. č. X, XXX XX V., proti odporcovi: Krajský úrad životného prostredia v Žiline, M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina, v
Právna veta: Z dikcie ust. § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie a to aj mimo rámca dôvodov odvolania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4S/190/2011 1011201624 18.10.2013 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2013:1011201624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Miloty Tóthovej, v právnej veci žalobcu: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 9
Právna veta: Súd dospel jednoznačne k záveru, že nekonkretizovanie jedného dôvodu spomedzi viacerých dôvodov, o ktoré svoj nárok opiera, uvedených v § 3 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. nemožno považovať ako nesplnenie požiadavky určitosti výzvy. (...) Vzhľadom na uvedené odvolací súd jednoznačne dospel k záveru, že námietka žalovaného týkajúca sa neurčitosti výzvy len z dôvodu, že v nej bol uvedený dôvod odňatia vlastníctva dvoma spôsobmi, neobstojí. Je nesporné, že vlastníctvo k nehnuteľnostiam prešlo na štát v rozhodnom období spôsobom podľa § 3 reštitučného zákona, preto poukazovanie žalovaného na neurč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/195/2019 4106217190 30. 11. 2020 JUDr. Vladimír Pribula ECLI:SK:KSNR:2020:4106217190.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribulu a sudcov JUDr. Borisa Minksa a JUDr. Olivera Kolenčíka v spore žalobcu: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, so sídlom Nitra, Jána Pavla II č. 7, IČO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/278/2013 6312205218 28. 05. 2014 JUDr. Alena Križanová ECLI:SK:KSBB:2014:6312205218.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu Urbárske a pozemkové spoločenstvo Šumiac, so sídlom 976 71 Šumiac, IČO: 45 029 105, zast. JUDr. Rudolfom Gunišom, advokátom so sídlom G. XX, N. proti žalovanému M. O., nar. XX.XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/249/2011 6709209232 15.02.2012 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2012:6709209232.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a členov senátu JUDr. Oľgy Maľovej a Mgr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľa WH DANUBIUS, s.r.o., so sídlom Gymnaziálna č
MENU