Nájdené rozsudky pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 167

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
13 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i/ veta pred bodkočiarkou zák. č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia (obhospodarovania) je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia. Z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov významných z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol v rozpore so znením tejto právnej normy, ako aj s účelom Zákona o ochrane prírody, resp. aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Ústavy SR. Z uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 27Sp/10/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200136 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Antalová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6014200136.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred sudkyňou JUDr. Alenou Antalovou v právnej veci navrhovateľ
Právna veta: V preskúmavanej veci nedošlo podľa názoru súdu k priamemu bezprostrednému zásahu ani k zásahu priamo vykonaného proti navrhovateľovi, ale došlo k postupu, ktorý bol v súlade s ust. § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, Lesného družstva Čierna Lehota a M. M., pretože odporca ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu o uvedených účastníkoch konania podľa zákona o lesoch potom ako na výzvu odporcu preukázali oprávnenie hospodáriť v lese a predložili identifikáciu dotknutých lesných pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľností, ako aj jednot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/99/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200916 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7014200916.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka
Právna veta: Odkázanie poškodeného - štátu v zastúpení príslušným zastupujúcim štátnym orgánom s nárokom na náhradu škody na občiansko-súdne konanie však neznamená, že nárok na zaplatenie spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a poškodených biotopov ako vzniknutej ujmy na životnom prostredí na základe zákona NS SR č. 543/2002 Z. z. v spojení s vykonávacou Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. je škodou, ktorú je možné uplatniť v občiansko-súdnom konaní. Krajský súd v súvislosti s uvedeným právnym posúdením veci poukazuje na ust. § 48 ods. 1 veta predposledná a posledná Zákona č. 543/2002 Z. z. podľa ktorého, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/116/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5111204799 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. František Dulačka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5111204799.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu M
Právna veta: Krajský súd v Žiline na margo preskúmavaného prípadu uvádza, že odporca vykladal zákonné ustanovenie § 61 ods. 8 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. nesprávnym spôsobom a to tak, že výnimku, pri naplnení ktorej nedochádza k zániku nároku na náhradu, aplikoval len na lesy osobitného určenia a to zrejme z dôvodu, že slovné spojenie za slovom „výnimkou“, t.j. slovné spojenie „lesov v chránených územiach a iných častí lesov významným z hľadiska ochrany prírody“, je totožné s charakteristikou lesov osobitného určenia podľa § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 5/1995 Z.z., na ktorú aj odkazuje odkaz 9 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 22Sp/42/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011201082 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011201082.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou,
Právna veta: Pokiaľ by orgán ochrany prírody nepristúpil k takémuto riešeniu, ťažbou dreva resp. aj inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu by sa aj podľa názoru súdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.. T.j. podľa názoru súdu bolo namieste použitie uvedeného ustanovenia § 4 ods. 1, 2 zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý podľa názoru súdu vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny má aj prevenčný charakter a teda zákaz ťažby tak, ako bol skonštatovaný vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/95/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011201140 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011201140.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky
Právna veta: Krajský súd zastáva názor, že na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i) pred bodkočiarkou zákona č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia, z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol nielen v rozpore so znením tejto právnej normy, ale súčasne s účelom zákona o ochrane prírody ako aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Úst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sp/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5012200532 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5012200532.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v
Právna veta: Z dikcie ust. § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie a to aj mimo rámca dôvodov odvolania.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4S/190/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201624 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Langová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1011201624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni La
Právna veta: Súd dospel jednoznačne k záveru, že nekonkretizovanie jedného dôvodu spomedzi viacerých dôvodov, o ktoré svoj nárok opiera, uvedených v § 3 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. nemožno považovať ako nesplnenie požiadavky určitosti výzvy. (...) Vzhľadom na uvedené odvolací súd jednoznačne dospel k záveru, že námietka žalovaného týkajúca sa neurčitosti výzvy len z dôvodu, že v nej bol uvedený dôvod odňatia vlastníctva dvoma spôsobmi, neobstojí. Je nesporné, že vlastníctvo k nehnuteľnostiam prešlo na štát v rozhodnom období spôsobom podľa § 3 reštitučného zákona, preto poukazovanie žalovaného na neurč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/195/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4106217190 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4106217190.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Prib
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/278/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6312205218 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Križanová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6312205218.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu Urbárske a pozemkové spoloče
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/249/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6709209232 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6709209232.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu
MENU