Nájdené rozsudky pre výraz: interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 160

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

97 dokumentov
96 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Problematika správneho trestania je veľmi zložitá, lebo subsumuje jednak priestupky fyzických osôb, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ale aj rozsiahlu oblasť správneho trestania právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorých základom administratívnej zodpovednosti je zodpovednosť za správny delikt. Právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnej dobe obsahuje vyše sedemdesiat právnych predpisov, ktoré upravujú ukladanie sankcií právnickým osobám za porušenie právnych predpisov. Zákonov zakotvujúcich skutkové podstaty správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/16/2013 5013200257 21.06.2013 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200257.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci navrhovateľa: Tomáš Martini, nar. X. X. XXXX, IČO: 40 581 098, bytom I. W. XXXX/XX, G. I. O., právne zast. JUDr. Ivanom Hubkom, advokátom, so sídlom Q. X, E., proti odporcovi: Obec Teplička nad Váhom, v konaní o preskúmanie zá
Právna veta: Ust. § 29 ods. 1 ZKR upravuje základné náležitosti prihlášky, ktoré musí spĺňať každá prihláška podaná v konkurze, pričom samotná prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor ustanovuje vykonávací predpis vydaný ministerstvom Slovenskej republiky v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v § 204 písm. g) ZKR, pričom v prípade, ak sa prihláška nepodá na predpísanom tlačive, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Pokiaľ teda v zmysle § 29 ods. 1 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška na predpísanom tlačive v zmysle § 204 písm. g) ZKR, ktoré predpísané tl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14CoKR/13/2012 5110221706 23.05.2013 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2013:5110221706.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Ivany Nemčekovej, JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: Y A W A L CS, s.r.o., so sídlom ul. Masar
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky a iné správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a správne delikty právnických osôb) musí v zmysle čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) a čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaného pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor) podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami za ktoré ukladajú san ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/177/2013 7013200916 27.06.2013 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2013:7013200916.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Alkatras s.r.o., Košická 2690, Trebišov, proti žalovanému Mestu Trebišov, Ul. M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 24.05.2013 č. 28659/1333/2013-KFu takto rozh
Kľúčové slová: právo na prístup k zamestnaniudiskriminácia v zamestnaní
Právna veta: Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblasti prístupu k zamestnaniu vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania. Touto formuláciou sa zdôrazňuje, že o diskrimináciu v prezentovanej oblasti môže ísť len vtedy, ak je namietaná v súvislosti s uplatňovaním niektorého práva alebo výkonu povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov. Účelom takejto formulácie je jasne a jednoznačne stanoviť, že nie všetky situácie, v rámci ktorých dochádza k odlišnému zaobchádzani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 6C/207/2010 6810205845 28.03.2011 JUDr. Rastislav Sikorjak ECLI:SK:OSRA:2011:6810205845.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca samosudcom JUDr. Rastislavom Sikorjakom v právnej veci žalobcu: Q.. B. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX J. č. XXX právne zastúpeného Mgr. Vierou Durbákovou, advokátkou, so sídlom Krivá č. 23, 040 01 Košice proti ž
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu, pokiaľ aj žalobkyňa mala vydanú licenciu L1A na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorá jej podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení účinného do 31.12.2007 bez ďalšieho zakladala status SZČO, účasť na sociálnom poistení mu toto oprávnenie zakladať nemohlo, a to z dôvodu, že týmto oprávnením (licenciou L1A) nevykonával zárobkovú činnosť. Inak povedané nemal z neho príjem, ktorý by sa na účely povinného nemocenského a dôchodkového poistenia posudzoval podľa § 21 ods. 1. Preto po zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, z ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sa/6/2018 2018200065 15. 04. 2019 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2019:2018200065.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, sudcom JUDr. Pavlom Laczom, v právnej veci žalobcu: MUDr. Z. H., dátum narodenia XX. G. XXXX, adresa trvalého pobytu R. X. XXX/X, XXX XX T., právne zastúpeného: Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNE
Právna veta: Už zo znenia prvej vety § 12 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dražobník má povinnosť zaistiť ocenenie predmetu dražby podľa všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby. Povinnosťou dražobníka teda nie je zabezpečiť akékoľvek ocenenie, ale práve také ocenenie, ktoré bude vychádzať z uvedenej všeobecnej hodnoty. Dražobník teda nesplní svoju povinnosť len tým, že predmet dražby ocení, ale až tým, že toto ocenenie bude urobené takto predpísaným spôsobom. Prvá veta však zároveň nevyžaduje od dražobníka, aby k oceneniu prizval znalca, z čoho je zrejmé, že ocenenie môže vykonať aj sá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/8/2019 2117210171 24. 09. 2019 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2019:2117210171.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Božena Husárová a JUDr. Róbert Foltán ako členovia senátu v sporovej veci žalobcu: EURODOM3, s.r.o., IČO: 35 882 361, Horné Bašty 36/B, T
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňové subjekty majú pri správe daní rovnaké práva a povinnosti. Rovnosť účastníkov v konaní neznamená iba rovné postavenie, t. j. možnosť využitia všetkých práv účastníkmi konania vtom istom konaní. Táto ústavná zásada vo svojej podstate znamená, že vo všetkých vecne rovnakých prípadoch sa bude k účastníkom konania pristupovať rovnako.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/83/2012 8012200778 19.04.2013 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2013:8012200778.4 Rozhodnutie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Moniky Tobiašovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej v právnej veci navrhovateľky ST OMEGA s.r.o., Námestie Gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa, IČO: 3
Právna veta: Pre účely posúdenia spornej otázky splnenia podmienok vzniku, trvania, príp. zániku povinného sociálneho poistenia SZČO je potrebné brať do úvahy predmetné príjmy dosahované na základe viacerých oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti samostatne. I keď sa tieto príjmy SZČO, dosahované v relevantnom období, pre účely určenia vymeriavacieho základu a výpočtu povinného sociálneho poistenia spočítavajú, reálne však musia existovať, musia sa povinnou osobou reálne dosahovať činnosťou realizovanou na základe týchto oprávnení. Preto možno ustáliť, že pokiaľ je lekár držiteľom licencie L1A potrebne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 47Sa/2/2017 2017200375 25. 10. 2018 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2018:2017200375.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobkyne: MUDr. M. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. X. XXXX/XX, XXX XX K., právne zastúpenej: JUDr. Darina Kurňavová, advokátka so sídlom Kapitulská 5, 9
Právna veta: Napriek tomu, že podľa § 172 ods. 1 vety prvej zákona o sociálnom poistení sa na konanie vo veciach sociálneho poistenia všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje, nemožno v preskúmavanom administratívnom konaní upustiť od vyžadovania aspoň minimálnych požiadaviek kladených na konania a rozhodnutia správnych orgánov (...) v zmysle ktorého musia byť správne rozhodnutie formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a musia obsahovať primerané zdôvodnenie obsahujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré bolo vydané. Rovnako, s prihliadnutím na vývoj v judikatúre Najvyššieho súdu Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 47Sa/9/2019 2019200142 20. 08. 2020 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2020:2019200142.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Trnava, Vajanského 22, 918 67 Trnava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, V. Clementisa 24/A, 917 22 Tr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/448/2010 1506200670 22.08.2012 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2012:1506200670.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: F. Č. B. -X., B., A.A. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, proti odporcovi: P. F. H. R. Č. A. T. , bytom B., G. Č.. XX, o zaplatenie sumy 1.428,26 €, s príslušenstvom, na odvolanie odporcu proti uzneseniu Okresného
MENU