SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347360
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: judikáty najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikáty najvyššieho súdu
  • judikaty nájdené 806 krát v 577 dokumentoch
  • vyssi nájdené 782982 krát v 245916 dokumentoch
  • sud nájdené 5138213 krát v 419385 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov


Právna veta: Pokiaľ správca dane pri dokazovaní neobjasní zjavné nezrovnalosti v predmetných právnych vzťahoch, svedčí to o tom, že skutočnosti rozhodujúce pre stanovenie daňovej povinnosti neboli zistené čo najúplnejšie (rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp.zn. 38Ca/63/99-37 zo dňa 26.10.1999). Správnym orgánom taktiež možno vytknúť pochybenie spočívajúce v nevykonaní navrhnutých dôkazov (ide o výsluch svedka Y. X.), a to v súvislosti s dodaním tovaru od spoločnosti Těšínske Jatky žalobcovi, pričom v tomto smere nie je postačujúce konštatovanie, že takýto návrh zo strany žalobcu správcovi dane došie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požadované daňové, účtovné a nedaňové doklady, listiny, zmluvy aj nad rozsah svojich povinností, pričom v tejto súvislosti poukázal i na Judikáty Najvyššieho súdu SR a Európskeho súdneho dvora (rozsudok NS SR č.k. 3Sžf/1/2011 zo dňa 15.3.2011), z ktorého .
Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdi podľa ust. o náhrade škody, poukazujúc na § 415 OZ alebo podľa ust. o bezdôvodnom obohatení poukazujúc na predložené judikáty Najvyššieho súdu. Výška plnenia je daná rozsahom užívaných plôch a jednotkovou cenou, kedy uplatnenú cenu vo výške 2.000,- Sk/m2 možno .
Právna veta: Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody je potrebné vychádzať aj z ustanovenia § 154 O. s. p., podľa ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v dobe jeho vyhlásenia, čo znamená, že otázku existencie škody je potrebné posudzovať k času rozhodovania súdu a nie ku dňu podania žaloby. Z hľadiska uplatneného nároku na náhradu škody je rozhodujúca otázka vzniku škody a jej existencia v dobe, kedy súd o nároku na jej náhradu rozhoduje...Jadrom otázky pri posúdení nároku poškodeného, ktorý sa domáha náhrady škody voči štátu podľa Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci bez ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podporu svojich tvrdení ohľadom prednosti nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia pred nárokom na náhradu škody proti štátu poukázali na viaceré judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Českej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale súd túto pre účastníka priaznivú judikatúru bez vysvetlenia opomenul. Akceptovať .
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 až 5 zákona o poľovníctve, žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku na príslušný obvodný lesný úrad. Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný. Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady, v ktorých pôsobnosti leží menšia časť poľovných p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len správny poriadok) je, že došlo preskúmavaným rozhodnutím k rozporu s hmotným právom. V tejto súvislosti žalobca poukázal na judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 35/2003, R 69/2002, R 27/2003. Z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že by ... len správny poriadok) je, že došlo preskúmavaným rozhodnutím k rozporu s hmotným právom. V tejto súvislosti žalobca poukázal na judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 35/2003, R 69/2002, R 27/2003. Z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že by .
Právna veta: Podľa dlhodobej súdnej praxe premiestnenie sídla zamestnávateľa je organizačným opatrením na jeho strane, ktoré nemá priamy vplyv na pracovné pomery jednotlivých zamestnancov. Rozhodujúci je vždy obsah pracovnej zmluvy, ktorej nevyhnutnou náležitosťou je určenie miesta výkonu práce. Ak toto určenie je také široké, že kryje aj nové sídlo zamestnávateľa, môže tento požadovať, aby zamestnanec plnil svoje pracovné úlohy aj v tomto novom sídle. Pokiaľ však výkon práce v novom sídle zamestnávateľa sa neopiera o ustanovenie pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ požadovať plnenie pracovných povinností ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zamestnankyňa dohodu odmietla podpísať, prestala dochádzať do zamestnania zo zdravotných dôvodov. Ďalej poukázal na to, že judikáty Najvyššieho súdu sú pre nižšie súdy pri rozhodovaní v ďalších podobných veciach nezáväznými odporúčaniami, keď právo by malo ... dohodu odmietla podpísať, prestala dochádzať do zamestnania zo zdravotných dôvodov. Ďalej poukázal na to, že judikáty Najvyššieho súdu sú pre nižšie súdy pri rozhodovaní v ďalších podobných veciach nezáväznými odporúčaniami, keď právo by malo .
Právna veta: K odvolacej námietke ohľadom použitia inštitútu dobrých mravov odvolací súd poznamenáva, že dobré mravy sú právne významnou hodnotovou kategóriou. Svojím významom nadobudli význam základných zásad súkromného práva (zásada ekvity). Nemožno opomenúť fakt, že z hľadiska obsahového patrí pojem dobrých mravov k neurčitým pojmom. Avšak aj takto neurčitá norma je aplikovateľná na základe priameho zákonného odkazu. Posúdenie toho, čo je v rozpore s dobrými mravmi, je vždy vecou súdu aplikujúceho konkrétnu normu. Úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov podliehajú súdnej kontrole vo svetle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nízkych príjmov, alebo v dôsledku neschopnosti poskytnúť dostatočné záruky, získať úver, teda omnoho rizikovejšia skupina klientov. Odvolateľ ďalej poukázal na judikáty Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33Cdo 3455/2009, 33Cdo 4377/2008 a 33Cdo 3368/2008 a uviedol, že ak právny úkon odporuje .
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 a 4 daňového poriadku síce pripúšťa použitie dôkazov iného orgánu štátnej správy i dôkazov získaných orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sú považované za dôkazy získané zákonným spôsobom, ale v prejednávanej veci súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktoré je predmetom tejto žaloby vychádzalo aj so zápisníc, obsahom ktorých sú výpovede niektorých svedkov, ako dôkazov získaných v iných konaniach bez toho, aby takýto výsluch bol vykonaný v daňovom konaní vedenom voči žalobcovi a bolo mu tak umožnené sa k výpovedi priamo vyjadriť, klásť vypočutým svedk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požadované daňové, účtovné a nedaňové doklady, listiny, zmluvy aj nad rozsah svojich povinností, pričom v tejto súvislosti poukázal i na Judikáty Najvyššieho súdu SR a Európskeho súdneho dvora (rozsudok NS SR č.k. 3Sžf/1/2011 zo dňa 15.3.2011), z ktorého .
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, výpoveď svedka - spochybnená

Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 a 4 daňového poriadku síce pripúšťa použitie dôkazov iného orgánu štátnej správy i dôkazov získaných orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sú považované za dôkazy získané zákonným spôsobom, ale v prejednávanej veci súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktoré je predmetom tejto žaloby vychádzalo aj so zápisníc, obsahom ktorých sú výpovede niektorých svedkov, ako dôkazov získaných v iných konaniach bez toho, aby takýto výsluch bol vykonaný v daňovom konaní vedenom voči žalobcovi a bolo mu tak umožnené sa k výpovedi priamo vyjadriť, klásť vypočutým svedk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požadované daňové, účtovné a nedaňové doklady, listiny, zmluvy aj nad rozsah svojich povinností, pričom v tejto súvislosti poukázal i na Judikáty Najvyššieho súdu SR a Európskeho súdneho dvora (rozsudok NS SR č.k. 3Sžf/1/2011 zo dňa 15.3.2011), z ktorého .
... kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy. Žalovaný v tejto súvislosti poukázal na judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako i rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ďalej uviedol, že úlohou súdu je preskúmavať okolnosť, či správny orgán .
... 33 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. v znení účinnom do 30.06.2004. Tento názor preukazujú aj judikáty Najvyššieho súdu SR, ktorých predmetnom bolo posudzovanie zodpovednosti exekútora za spôsobenú škodu v období účinnosti zák.č. 58/69 Zb. a žiadne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.