Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 313

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

187 dokumentov
146 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Z právnej úpravy v ust. § 228 až § 235 OSP vyplýva, že pred samotným konaním o obnove, v rovine vecného prejednania a rozhodnutia o obnove konania, je súd povinný skúmať prípustnosť obnovy v rovine splnenia všetkých zákonom vymedzených podmienok konania o obnove. Pod prípustnosťou v širšom slova zmysle je potrebné rozumieť splnenie všetkých procesných podmienok potrebných pre prejednanie návrhu na obnovu konania, medzi ktoré podmienky patrí predovšetk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7C/152/2010 1310213807 19.12.2011 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2011:1310213807.2 Uznesenie Okresný súd Bratislava III v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: G. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom v R., T. XX, proti odporcovi: PALMA Group IČO: 36 731 153, so sídlom v Bratislave, Račianska 76, o obnovu konania, takto rozhodol: Súd návrh na povolen
Právna veta: Podľa § 232 ods. 2 OSP pre konanie o obnove platia primerane ustanovenia o konaní v prvom stupni. Primerané použitie ustanovení o konaní v prvom stupni pre konanie o obnove znamená, že budú použité všetky tie ustanovenia, pokiaľ sa nedostanú do rozporu buď so zvláštnou úpravou tohto opravného prostriedku alebo so zmyslom, či cieľom týmto opravným prostriedkom sledovaným. Na rozhodovanie o náhrade trov konania bude preto potrebné aplikovať ust. § 137-151a OSP. Vychádzajúc z dikcie zákona (§ 142 OSP) je zrejmé, že občianskoprávne (sporové) konanie je ovládané zásadou zodpovednosti za výsledo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/297/2012 4111220531 31.01.2013 JUDr. Ingrid Doležajová ECLI:SK:KSNR:2013:4111220531.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľky: U. X., bytom I., O. XXX/XXX, zastúpená JUDr. Annou Jamborovou, advokátkou so sídlom Nitra, Farská 5, proti odporcovi: C.. R. X., bytom O., V. 1, zastúpený Mgr. Jozefom Štefankom, LL.M., advokátom so sídlom Bra
Právna veta: Zásada voľného hodnotenia dôkazov neznamená ľubovôľu zo strany správneho orgánu. Nestačí uviesť iba to, aké dôkazy boli vykonané, ale musí byť uvedené aj hodnotenie týchto dôkazov, pričom správny orgán musí zdôvodniť, ktoré skutočnosti má dokazovaním za jednoznačne preukázané a prečo niektoré dôkazy neboli vykonané. Absencia takéhoto postupu robí rozhodnutie nepreskúmateľným. Odôvodnenie rozhodnutia má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov: na skutkové okoln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/96/2012 8012200925 28.08.2014 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2014:8012200925.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Tobiašovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej v právnej veci žalobcu Mgr. Y. W., bytom Y. XXX, zastúpeného JUDr. Martou K
Právna veta: Krajský súd dospel k záveru, že nález Ústavného súdu SR zo dňa 28.11.2012 sp. zn. PL. ÚS 106/2011 sa nedotkol ústavnosti ustanovenia § 41 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005. Aj keď spôsob výpočtu výmeru trestu pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi v zmysle ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a podľa ustanovenia § 41ods. 2 Tr. zák. účinného od 1.1.2006 , teda podľa asperačnej zásady je obdobný, treba uviesť, že v Trestnom zákone prípustnosť analógie nie je možná. Naviac aj východiská pre ukladanie trestov páchateľom ako obzvlášť nebezpečným recidivistom a pri ukladaní t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 5Tos/167/2013 2313010558 07.01.2014 JUDr. Tatiana Biedniková ECLI:SK:KSTT:2014:2313010558.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Biednikovej a sudcov JUDr. Ľuboša Jurkoviča a Vladimíra Vlčka v trestnej veci proti odsúdenému A. K., v konaní o obnovu konania, o sťažnosti odsúdeného prot
Právna veta: „Podľa ustálenej judikatúry, v prípade neexistencie právnej úpravy Spoločenstva pre príslušnú oblasť je vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu stanoviť procesné podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práv, ktoré jednotlivcom vyplývajú z práva Spoločenstva podľa zásady procesnej autonómie členských štátov pod podmienkou, že takéto pravidlá nie sú menej priaznivé ako pravidlá upravujúce obdobné situácie vnútroštátnej povahy (zásada rovnocennosti), a že nespôsobujú faktickú nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv priznaných právnym poriadkom Spoločenstva (zás ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/15/2013 8111215828 30.04.2013 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2013:8111215828.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: EURO CASH s.r.o., ČSA 24, Banská Bystrica, IČO: 36637301 odporcovi: J. A., bytom Z. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká 16, 080 05 Prešov, I
Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/85/2015 4315010124 11.08.2015 Mgr. Adriana Némethová ECLI:SK:KSNR:2015:4315010124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a sudcov JUDr. Zity Matyóovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného A. M., pre prečin krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f/, odsek 3 písme
Právna veta: Pozemkovoknižné právo je upravené nariadením z 15.12.1855 č. 222 (pozemnoknižný poriadok), platnosť ktorého nebola zrušená ani pri obnove kontinuity uhorského obyčajového práva po páde Bachovho absolutizmu. Od roku 1956 sa začala na základe uznesenia vlády z 25.1.1956 zakladať jednotná evidencia pôdy, ktorá však zachytávala len stav faktického - skutočného užívania a bola orientovaná hlavne na evidovanie skutočného užívania poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov mimo zastavaného územia obce. Nový štátny evidenčný systém bol zriadený zákonom č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/278/2016 5305201426 31. 05. 2017 JUDr. Yvetta Dzugasová ECLI:SK:KSZA:2017:5305201426.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Yvetty Dzugasovej, sudcov JUDr. Jany Urbanovej a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnej veci žalobcov: 2/ X. N., nar. X.X.XXXX, bytom XXX XX R. D. XXX, 3/ S.
Právna veta: Základným procesným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby je v zmysle § 80 písm. c/ O. s. p. existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Rešpektujúc zásadu hospodárnosti konania sa súd musí zaoberať otázkou existencie naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe už po začatí konania, pričom naliehavý právny záujem na požadovanom určení musí byť daný aj v čase rozhodovania. Určovacia žaloba predpokladaná uvedeným ustanovením je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/474/2014 1207211426 28.04.2015 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2015:1207211426.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci navrhovateľky: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bernolákovo, IČO: 34 014
Právna veta: Podľa názoru súdu v konaní o povolení obnovy konania príslušný správny orgán neskúma, či v daňovom konaní vydané rozhodnutie je v súlade so zákonom alebo či rozhodnutiu predchádzalo úplné zistenie skutkového stavu veci ale skúma len to, či sú splnené podmienky stanovené v zákone pre obnovenie (povolenie obnovy) konania. Tiež platí, že inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/144/2012 1012200710 11.09.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012200710.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Tex-Press Slovakia, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, I
Právna veta: Procesný právny predpis, ktorým sa riadi aj predmetné konanie pred žalovaným, resp. pred Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (Správny poriadok), nepozná možnosť považovať podanie vo veci za včas podané za situácie, kedy ho adresuje účastník vecne nepríslušnému orgánu. Podanie účastníka konania sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 19 ods. 4 Správneho poriadku) a lehota na podanie je zachovaná len vtedy, pokiaľ sa najneskôr v posledný deň lehoty podanie podá na vecne a miestne príslušnom správnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. Hoci je pravdou, že pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/155/2018 1018201344 29. 07. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1018201344.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Vladimír Mosný, SHR, IČO: 31 118
MENU