Nájdené rozsudky pre výraz: menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 326

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
13 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zákonodarca v § 61 ods. 2 druhej vete Zákonníka práce na platnosť výpovede vyžaduje, aby zamestnávateľ výpovedný dôvod určitým spôsobom skutkovo konkretizoval, čo znamená, že uvedie skutočnosti, v ktorých vidí naplnenie zákonného výpovedného dôvodu. Zmyslom a účelom ustanovenia § 61 ods. 2 Zákonníka práce je, aby zamestnanec bol voči výpovedi z pracovného pomeru náležite chránený, hlavne aby sa mohol brániť, že uplatnený výpovedný dôvod nie je daný. Je preto nevyhnutné, aby vo výpovedi bolo jednoznačne uvedené, z ktorého zákonného dôvodu je dávaná. Keďže výpovedným dôvodom je určitá skutočnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoPr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116206176 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Angelika Sopoligová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7116206176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ange
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pokiaľ by mal byť dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru schodok na zverených, takéto vymedzenie dôvodu je ne-určité, keďže by malo byť uvedené obdobie, za ktoré bol schodok zistený a v akej je výške, pokiaľ toto nie je zrejmé z inej listiny, na ktorú okamžité skončenie pracovného pomeru odkazuje a to vzhľadom na to, že okamžité skončenie má byť v písomnej forme a dôvody sa v ňom musia (písomne) skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Najmä však samotná existencia schodku a prípadná, s tým spojená existencia zodpovednosti zamestnanca za schodok, nie je bez ď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 28C/20/2007 1307202738 14.01.2010 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSBA3:2010:1307202738.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III, v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom, v právnej veci navrhovateľky Ing. O. L., štátna občianka SR, bydliskom H. X,. XXX. XX. B., zastúpenej advokátkou Mgr. M. B., V. X,. XXX. XX. B., proti odporc
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonníka práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoPr/2/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113215799 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4113215799.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny M
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným opatrením; zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite len vtedy, ak konanie zamestnanca možno s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti považovať za tak závažné, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby ho ďalej zamestnával. Pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny sa vo všeobecnosti musí prihliadnuť na osobu zamestnanca, ním zastávanú funkciu, jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, čas a situáciu, za ktorej došlo k porušeniu pracovnej discip ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoPr/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716212428 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6716212428.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktoré predstavuje jednostranný právny úkon skončenia pracovného pomeru, sú taxatívne vymedzené dôvody v § 68 ods. 1 ZP. Jedným z dôvodov je závažné porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré sa považuje porušenie pracovnej disciplíny vyššej intenzity, preto aj postih voči zamestnancovi môže byť viac závažný, bez požiadavky na opakovanie, bez predchádzajúceho upozornenia (R 18/1974). Zákonník práce nevymedzuje skutkové podstaty závažného a menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, kvalifikáciu konania zamestnanca robí zamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoPr/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6718204917 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Kvietok ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6718204917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce musí spočívať v najvyššom stupni porušenia pracovnej disciplíny, až takmer na úrovni právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody podľa § 68 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. To znamená, že k porušeniu pracovnej disciplíny musí dôjsť zvlášť hrubým spôsobom. Zo súdnej praxe vyplýva, že ide najčastejšie o úmyselné konania so škodami väčšieho významu, prejavy alkoholizmu, zneužitie poznatkov a informácií získaných pri práci v neprospech z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3CoPr/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8719203635 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8719203635.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Šofrankov
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 29. Ustanovenie § 79 Zákonníka práce upravuje následky, ktoré vyvoláva právne relevantná skutočnosť, a to, že skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo súdom vyhlásené za neplatné. Za predpokladu, že zamestnanec svoj nesúhlas so skončením pracovného pomeru výpoveďou okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe prejaví podaním žaloby o vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v zákonnej 2-mesačnej lehote a zároveň oznámi zamestnávateľovi, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní a prideľovaní práce, je takýto zamestnanec oprávnený požadovať náhradu mzdy za o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/326/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3111215095 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3111215095.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Ustanovenie § 63 ods. 1 písm. e) ZP patrí k právnym normám s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, t.j. k takým právnym normám, ktorých hypotéza nie je priamo stanovená právnym predpisom a ktoré ponechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, vopred neobmedzeného okruhu okolností. Zákonník práce zároveň neustanovuje, z akých východísk má súd vychádzať. Vymedzenie hypotézy platnej v každom konkrétnom prípade teda závisí od úvahy súdu. Súd môže pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny prihliadať na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoPr/1/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614215518 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Katková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6614215518.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky s
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 9. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak: a) zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 10. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca stanovil iba dva taxatívne dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Prvým dôvodom je právoplatné odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Druhým dôvodom, ktorý zamestnávateľa oprávňuje okamžite skončiť pracovný pomer, je závažné porušenie pracovnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6CoPr/3/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115226077 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8115226077.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a čl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za nespôsobilý zásah narušiť alebo ohroziť práva na ochranu osobnosti chránené ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka považujú súdy prípady, kedy zásah spočíval v tvrdeniach, ktoré boli prednesené napríklad za takých okolností, za ktorých nehrozilo zverejnenie a nemohlo žiadnym spôsobom dôjsť k zníženiu vážnosti fyzickej osoby. Neoprávnenosť zásahu do práva na ochranu osobnosti je vylúčená vtedy, ak dôjde k zásahu v rámci riadneho konania, a ak nevybočil zásah z rámca daného platnými predpismi. O neoprávnenom zásahu nemožno teda hovoriť tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje, alebo tam, kd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/167/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112228273 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Barbora Barteková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1112228273.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. D
MENU