Nájdené rozsudky pre výraz: miestna príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1022

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1730 dokumentov
212 dokumentov
14 dokumentov
7 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ust. § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. Citované ust. § 177 ods. 2 O.s.p. predstavuje prelom do zásady trvania založenej súdnej príslušnosti zakotvenej v ust. § 11 ods. 1 O.s.p. (zásada perpetuatio fori), podľa ktorej je príslušnosť súdu určená podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a takto založená príslušnosť trvá až do jeho skončenia. V priebehu konania môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/193/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7213206476 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7213206476.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti S. R., nar. XX.XX.XXXX a A. R., nar.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak. Podľa § 246a ods. 1 O.s.p. miestne príslušným je súd, v obvode ktorého má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa (žalobcu). Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/79/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2013200574 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2013200574.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: SLOVAKIA PLAY, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 315, 905
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 246a ods. 1 OSP, miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/242/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4013200775 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4013200775.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 4
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súdny poriadok práve v úprave § 13 ods. 3 SSP stanovuje iné podmienky pre určenie miestnej príslušnosti, ako sú zakotvené v § 13 ods. 1 SSP. Úprava podľa § 13 ods. 3 SSP je teda výnimkou zo všeobecnej miestnej príslušnosti. V právnej teórii je označená ako výlučná miestna príslušnosť, čo znamená, že od začiatku neprichádza do úvahy všeobecná miestna príslušnosť a výlučná príslušnosť sa použije namiesto nej. Z tohto predpokladu je potom zrejmé, že ak nie je možné použiť pravidlo o výlučnej príslušnosti, nemožno príslušnosť určiť ani podľa pravidla o všeobecnej príslušnosti, keďže apliká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 27Sa/16/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200214 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Brniaková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5020200214.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: C. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale pobytom R. XXQ., XX-XXX P. M., P
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase začatia konania a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori podľa § 11 ods. 1 v spojení s § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p.). Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť pre konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Účelom tejto úpravy je zaistenie dôslednej ochrany maloletého dieťaťa, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/31/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114200751 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3114200751.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa G. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, dieť
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predbežným opatrením môže súd okrem iného uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, alebo aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal (§ 76 ods. 1 písm. e/, f/ O.s.p.). Faktom je, že predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania tak, ako to upravuje ust. § 74 O.s.p. alebo po začatí konania ako to predpokladá § 102 O.s.p.. Už z návrhu na vydanie predbežného opatrenia podávaného pred začatím konania, musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ v budúcom konaní domáhať, teda akú žalobu mieni podať. Len tak je možné posúdiť, či navrhované predbežné opatr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/201/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813225621 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3813225621.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa O. P., bytom M., ul. D. č. XX/X, zastúpený Aladár Hámorník,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je nesporné, že ustanovenie § 4 ZoSÚ má za účel - cieľ ochranu spotrebiteľa tak, aby dodávateľ bol povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, resp. priamo v nej poskytnúť prehľadne všetky relevantné údaje na základe ktorých sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či zmluvu o úvere uzavrie alebo nie. Spotrebiteľ musí byť pred uzavretím zmluvy o úvere dôkladne informovaný. Na to, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, musia sa mu pred uzavretím zmluvy o úvere poskytnúť primerané informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o jeho povinnostiach, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 18Co/172/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115225906 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8115225906.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého. Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom. Ak sa rodičia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/75/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2513206739 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2513206739.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: S. J., nar. XX.XX.XXXX a F. J., nar. XX.XX
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Nedostatok dohody rodičov o podmienkach výkonu ktoréhokoľvek z práv a povinností, týkajúcich sa maloletého dieťaťa, je sám osebe dôvodom pre úpravu príslušnej otázky súdom a to v prípade potreby i bez vyčkávania na čas vydania konečného rozhodnutia vo veci, ktoré môže byť často i zámerne niektorým z rodičov odďaľované. Podstata problému v danej veci bola v tom, ktorý z rodičov má až do rozhodnutia vo veci samej (tu je treba uviesť, že doposiaľ nebol v tomto smere podaný návrh na začatie konania a ani nebolo začaté konanie ex offo, keď návrh na rozvod manželstva v tomto smere bude upravovať prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/44/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113202353 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2113202353.2 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti o maloletú: U. W., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky a zastúpenú opatrovník
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t. j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z., môže byť spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Tento záver vyplýva aj z ustanovenia § 1 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z. z., v zmysle ktorého ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov. Ustanovenie § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka pre účely vymedzenia pojmu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/640/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6413213890 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6413213890.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr.
MENU