Nájdené rozsudky pre výraz: námietka miestnej príslušnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 286

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

75 dokumentov
73 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je nesporné, že ustanovenie § 4 ZoSÚ má za účel - cieľ ochranu spotrebiteľa tak, aby dodávateľ bol povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, resp. priamo v nej poskytnúť prehľadne všetky relevantné údaje na základe ktorých sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či zmluvu o úvere uzavrie alebo nie. Spotrebiteľ musí byť pred uzavretím zmluvy o úvere dôkladne informovaný. Na to, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, musia sa mu pred uzavretím zmluvy o úvere poskytnúť primerané informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o jeho povinnostiach, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/172/2018 8115225906 20. 01. 2020 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2020:8115225906.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a členov senátu JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Martina Barana v spore žalobkyne: X. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q. B. XXX, právne zastúpená JUD
Právna veta: Podľa ust. § 2 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka, „sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ Súčasne podľa ust. § 27 ods. 3 obchodného zákonníka „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/13/2017 1715207156 23. 11. 2017 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2017:1715207156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: MAKO-kovovýroba s.r.o., Senická 9, Bratislava, IČO:
Právna veta: Ak bola pohľadávka veriteľa vyplývajúca z úverovej zmluvy zabezpečená záložným právom, odstúpením veriteľa od zmluvy o úvere záväzok záložného dlžníka nezanikol ( viď rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Obo 102/1999 ), z toho vyplýva, že záložný veriteľ je naďalej oprávnený požadovať uspokojenie svojej pohľadávky zo zálohu. Odstúpením od zmluvy o úvere nezaniká povinnosť dlžníka vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky, prípade zaplatiť aj úroky, menia sa iba podmienky za ktorých je dlžník povinný uvedenú povinnosť splniť. V súdenej veci záložná zmluva slúžila na zabezpečenie pohľadáv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/141/2017 5715204904 26. 10. 2017 JUDr. Amália Paulerová ECLI:SK:KSZA:2017:5715204904.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Amálie Paulerovej a členov senátu JUDr. Róberta Urbana a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci žalobcov 1/ J. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. B. XXX,
Právna veta: Ustanovenie § 759 ods. 1 Občianskeho zákonníka rieši prípad odstúpenia od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby, a teda ubytovaný môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o ubytovaní bez uvedenia dôvodu. K odstúpeniu od zmluvy môže dôjsť ešte pred tým, než ubytovateľ začal plniť, ale i v priebehu plnenia. Dôvody, pre ktoré tak odberateľ služby učinil, sú rozhodujúce z hľadiska posúdenia povinnosť nahradiť ubytovateľovi vzniknutú ujmu, ktorá v dôsledku odstúpenia vznikla. Táto ujma spravidla spočíva v majetkovej strate, ktorá bola spôsobená nemožnosťou prenechať ubytovacie priestory niekomu inému. Z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 10Cb/31/2011 5110238077 28.09.2012 JUDr., PhD. Lenka Müllerová ECLI:SK:OSZA:2012:5110238077.4 Rozhodnutie Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Lenkou Müllerovou, PhD., v právnej veci navrhovateľa Peregrinus, s.r.o., so sídlom Rozkvet 2065/143, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327 565, právne zastúpený JUDr. Milan Martinko, advokát, so sídlom
Právna veta: V danom prípade sa teda jedná o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 49a OZ. Podľa § 40a OZ však v prípade dôvodu neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a sa považuje právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Ide teda o relatívnu neplatnosť právneho úkonu. Právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, sa považuje za platný (so všetkými právnymi dôsledkami z neho vyplývajúcimi), pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Vranov n/T 4C/186/2011 8811206599 11.10.2012 JUDr. Ján Kozenko ECLI:SK:OSVT:2012:8811206599.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Vranov nad Topľou samosudcom JUDr. Jánom Kozenkom v právnej veci žalobcu Ing. O. A., nar. XX. X. XXXX, bytom XXX XX S. XXX, zastúpený JUDr. Beátou Krausovou, advokátkou so sídlom ul. M.R. Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Top
Právna veta: Každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t. j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z., môže byť spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Tento záver vyplýva aj z ustanovenia § 1 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z. z., v zmysle ktorého ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov. Ustanovenie § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka pre účely vymedzenia pojmu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/640/2014 6413213890 22.01.2015 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2015:6413213890.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša, v právnej veci navrhovateľky V. V., nar. XX. X. XXXX, bytom O. XXX, právne zas
Právna veta: Pri určovaní siete mobilných staníc technickej kontroly sa vychádza zo zásady, že môže byť zriadená najviac jedna mobilná stanica technickej kontroly pre územné obvody nasledujúcich skupín krajov a to pre Prešovský kraj a Košický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto dvoch krajov. Teda touto vyhláškou a to konkrétne § 32 ods. 6 bolo len určené, že sa môže zriadiť najviac jedna mobilná stanica technickej kontroly a to pre Prešovský kraj a Košický kraj. Pokynom ministerstva č. 43/2016, ktorý nadobudol účinnosť 17.08.2016, ktorého prílohou je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/22/2017 7017200140 12. 10. 2017 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2017:7017200140.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a sudcov JUDr. Milana Končeka a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci žalobcu: EXPRESSTRANS, spol. s r. o., Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, z
Právna veta: Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že uplatniť voči zamestnancovi výpoveď, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek z výpovedných dôvodov taxatívne vymedzených v Zákonníku práce, je právom zamestnávateľa, nie jeho povinnosťou. Pokiaľ by aj v čase dania výpovede zamestnancovi došlo k naplneniu skutkových podstát niekoľkých výpovedných dôvodov, je na voľbe zamestnávateľa, ktorý z nich (a či vôbec) uplatní, prípadne má možnosť v jednej výpovedi uviesť aj niekoľko výpovedných dôvodov (judikatúra súdov takýto postup pripúšťa), v ktorom prípade by sa jednotlivé výpovedné dôvody skúmali každý zvlášť a samo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 27CoPr/4/2020 3518202486 27. 01. 2021 JUDr. Ľubica Bajzová ECLI:SK:KSTN:2021:3518202486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Bajzovej a členiek senátu JUDr. Aleny Záhumenskej a Mgr. Martiny Trnavskej v právnej veci žalobcu: Q., proti žalovanému: Q., právne zastúpenému U. o neplatn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9NcC/51/2012 7111217230 25. 09. 2012 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2012:7111217230.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa : R.. W. N., Z. V. G. Č.. X, N., zastúpeného JUDr. Richardom Kovalčíkom, advokátom, so sídlom Rázusova 1, Košice, proti odporcovi : UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, Bratislava, zastú
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/29/2019 3618201559 28. 05. 2019 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2019:3618201559.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivice Čelkovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci navrhovateľa C. s miestom podnikania H. IČO: 17 624 487, zastúpeného Advokátska
MENU