Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na vydanie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 247

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

73 dokumentov
42 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Inštitút výhrady vlastníctva plní zabezpečovaciu funkciu pre zaplatenie kúpnej ceny za hnuteľnú vec. Pri nesplnení záväzku zaplatiť kúpnu cenu má predávajúci všetky prostriedky ochrany patriace vlastníkovi veci. Ustanovenie o ochrane vlastníctva však nebráni tomu, aby predávajúci uplatnil právo na zaplatenie kúpnej ceny. Z povahy tohto záväzku vyplýva, že právo voľby medzi ochranou poskytovanou vlastníkovi a právom na zaplatenie kúpnej ceny má predávajúci. Nemôže sa však súčasne úspešne domôcť oboch práv. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ, keďže mu nebola riadne zaplatená kú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/240/2013 2212206927 08.10.2014 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2014:2212206927.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov: Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci navrhovateľa: BIOSAN spol. s r.o., Cesta Mládeže 18, Malacky, IČO: 35 788 526, za
Právna veta: Je nepochybné zo zákona č. 229/1991 Zb., že tento výslovne neupravuje, že obvodný pozemkový úrad je povinný v konaní aplikoval ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, avšak je nepochybné, že aplikácia zákona jednoznačne vyplýva z ustanovenia § 1 ods. 1,2 zákona, podľa ktorého tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správny správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Správnym orgánom je aj štátny orgán, orgán územnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Sp/31/2013 8013201048 15. 01. 2014 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2014:8013201048.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky P. P., trvale bytom A. XXXX/XX, XXX XX X. - F., proti Okresnému úradu Poprad, Pozemkový a lesný odbor Poprad, so sídlom Parti
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon zabezpečuje ochranu vlastníckeho práva, ktorého obsahom je oprávnenie vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním pomocou vlastníckych žalôb. Vlastnícke žaloby uvedené v ustanovení § 126 Občianskeho zákonníka sú hmotnoprávnym inštitútom, na základe ktorého sa realizuje subjektívny nárok vlastníka veci na ochranu. Žaloba na vydanie veci (vindikačná) má miesto tam, kde k porušeniu vlastníckeho práva dochádza neoprávneným zadržiavaním veci. Zmyslom tejto žaloby je dosiahnuť faktický výkon vlastníckeho práva k vlastnej ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/52/2014 4603899991 03.04.2014 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2014:4603899991.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: Mesto Topoľčany so sídlom Topoľčany, Nám. M
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu svedok má postavenie osoby zúčastnenej na konaní v zmysle § 397 písm. c) CSP, aj keď Civilný sporový poriadok nedefinuje pojem „Iné osoby zúčastnené na konaní“. Pod týmto pojmom však môžeme rozumieť osobu, ktorá nie je stranou sporu, napriek tomu je však na konaní zúčastnená a zákon jej priznáva určité procesné práva a povinnosti. Osobou zúčastnenou na konaní môže byť napríklad intervenient (§ 81 CSP), ale aj znalec, či tlmočník. Predpokladom na povolenie obnovy konania podľa § 397 písm. c) CSP je preukázanie príčinnej súvislosti medzi trestným činom zákonom vym ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Co/20/2020 8317206008 08. 12. 2020 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2020:8317206008.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Milana Majerníka v spore žalobcu: BANDER, spol. s r.o., so sídlom Perečínska 2736, 069 01 Snina, IČO: 31 669 034,
Právna veta: Krajský súd v súlade s vysloveným právnym názorom Najvyššieho súdu SR a konštantnou judikatúrou konštatuje, že kompetencia Slovenského pozemkového fondu na bezodplatný prevod náhradných pozemkov oprávneným osobám, prípadne poskytnutie finančnej náhrady za pozemky v prípade, ak nie je možné podľa Reštitučného zákona oprávneným osobám vydať pôvodné pozemky, je zakotvená v zákona č. 330/1991 Zb. v ust. § 34 ods. 2 a § 34 ods. 4 písm. a) zákona. Hmotnoprávne však Slovenský pozemkový fond - Bratislava postupuje podľa ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. - § 11 ods. 2, jeho činnosť nadväzuje na právopl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/29/2016 5016200350 29. 07. 2016 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2016:5016200350.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľov: v rade 1/ L. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. X, XXX XX L., v rade 2/ A. L., nar. XX.X.XXXX, bytom S. X, XXX XX L., proti odporcovi:
Právna veta: Podľa § 470 ods.1 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Občiansky zákonník vychádza pri úprave zodpovednosti dedičov zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdedeného majetku (zásada ,, pro viribus hereditatis“), nie zo zásady zodpovednosti výlučne zdedeným majetkom (zásada ,, cum viribus hereditatis“). Z uvedeného vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy nielen majetkom a vecami, ktoré mu z dedičstva pripadli, ale i svojím vlastným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 20C/62/1999 1499897340 07.12.2010 JUDr. Tatiana Poláková ECLI:SK:OSBA4:2010:1499897340.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV sudkyňou JUDr. Taťánou Polákovou v právnej veci navrhovateľky: E., zastúpenej JUDr. Vojtechom Kubalom, advokátom so sídlom Kolárska 4, Bratislava proti odporcom: M. o vydanie bezdôvodného obohatenia t
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správny súd vychádza zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia (§ 135 ods. 1 SSP). Preto v správnom súdnictve správny súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 119 ods. 1 SSP). Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť orgánov verejnej správy, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/58/2018 6018200220 18. 04. 2019 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2019:6018200220.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a JUDr. Petra Molčana, v právnej veci žalobkyne: G. C., narodená X. A. XXXX, bytom: K.. Q. XX/XX, X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 10C/78/1992 12.12.2008 JUDr. Eva Szárazová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Zámky sudkyňou JUDr. Evou Szárazovou v právnej veci navrhovateľov: 1. nebohá M. N., nar. XX.XX.XXXX,. bytom Š., H. XX,. 2.Ing. V. N., nar. XX.X.XXXX,. bytom H. XX,. Š., 3. Ing. E. B., nar. XX.X.XXXX,. bytom B. P., R. X,. proti odporcovi: Mesto Š. so sídlom H.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/51/2012 8105211085 30. 04. 2012 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2012:8105211085.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov 1. K. R., bytom P., F. XX, 2. E. R., bytom H. XX, 3. V. J., bytom J., Y. X a 4. D. P., bytom J., R. XX, proti žalovaným 1. DOMA, a.s., so sídlom v Prešove, Petrovanská 34, 2. H. B., bytom J., M. X. XX a 3. Sweety, s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/51/2017 6109219994 05. 09. 2017 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2017:6109219994.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a členov JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Anny Snopčokovej, v právnej veci žalobcu Y. architektov Y., so sídlom U., R. XX, Z.: XX XXX XXX,
MENU