SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1307041
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
06.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nadobúdanie vlastníctva


Približný počet výsledkov: 54 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nadobúdanie vlastníctva
  • nadobudanie nájdené 427 krát v 316 dokumentoch
  • vlastnictva nájdené 97842 krát v 20735 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 18 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: V prípade, ak je predmetom zmluvy prevod vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k nehnuteľnosti, vlastnícke právo (iné vecné právo) k prevádzanej nehnuteľnosti sa nenadobúda účinnosťou zmluvy. Samotnou zmluvou totiž vlastnícke právo alebo iné vecné právo nevzniká, ale nadobúdateľovi vzniká záväzkový nárok požadovať od prevodcu predovšetkým prevedenie vlastníckeho práva k veci. Vlastnícke právo, či iné vecné právo k nehnuteľnosti, vznikne až vkladom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu (§ 133 ods. 2 OZ).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/120/2013 6209202800 30.05.2013 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2013:6209202800.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci v právnej veci navrhovateľov 1/ Q. V., narodeného XX. XX. XXXX, 2/ T. V., .
Právna veta: Podstatnými náležitosťami zmluvy o pôžičke je dohoda o prenechaní veci /reálnom odovzdaní/, o druhovom určení veci, o povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu a o určení času vrátenia. Zmluva o pôžičke je neformálnou zmluvou, ale reálnou zmluvou, ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky /peňazí/ veriteľom dlžníkovi a to bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdanie krátkou cestou. Z ustanovenia § 657 OZ vyplýva, že pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Zmluva o pôžičke je teda zmluva, ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/152/2013 4612210530 05.09.2013 JUDr. Mária Hušeková ECLI:SK:KSNR:2013:4612210530.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Hušekovej a sudcov členov senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a JUDr. Vladimíra Novotného v právnej veci navrhovateľa: G. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. T. XX, proti odporcovi: H. J .
Právna veta: Podľa § 133 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo prevzatím veci, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/147/2012 3711213299 10.10.2013 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2013:3711213299.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Ivety Martinákovej a JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľa G. B., s.r.o., B. XXXX, H. T., O.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. E. J., advokátom .
Právna veta: Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. V každom z týchto prípadov však platí, že vlastníctvo možno platne nadobudnúť len od vlastníka veci.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/650/2013 3108214943 27.11.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3108214943.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Ivana Kubínyiho v právnej veci žalobkýň 1/ O. K., bytom G. K. Z. č. XXX, občianky SR, 2/ L. G., bytom G. K. Z. - I., .
Právna veta: Ustanovenie § 135b OZ výslovne rieši prípady, keď sa s cudzej veci, prípadne viacerých cudzích vecí spracovaním vyhotoví nová vec. Predmetom spracovania môže byť aj nehnuteľnosť; ust. § 135b OZ to nevylučuje. Nadobudnutie vlastníckeho práva spracovaním cudzej nehnuteľnej veci ale zrejme môže mať prakticky význam iba v prípadoch, keď sa rekonštrukciou stavby vykonajú také zmeny jej základných stavebných prvkov, že nepochybne ide o vytvorenie novej veci (stavby). Nadobudnutie vlastníctva k „spracovanej stavbe“ je možné len pokiaľ pôvodná stavba zanikla, pričom za zánik stavby v zmysle práva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/251/2016 4112210643 29. 03. 2017 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2017:4112210643.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcov: 1/ T. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom U., J. X. XX, zastúpený: JUDr. Mária .
Právna veta: Ustálená judikatúra všeobecných súdov dlhodobo vychádza z premisy, že udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania nadobúda vydražiteľ vlastnícke právo k veci draženej prostredníctvom súdnej exekúcie originárnym spôsobom. Tento záver vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššie súdu SR sp.zn. 1ObdoV 2/2004 zo dňa 26.5.2005, podľa ktorého vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. V odôvodnení rozhodnutia Najv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 34Cbi/1/2016 6016200347 03. 11. 2016 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2016:6016200347.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, pred samosudkyňou JUDr. Miriam Boborovou Sninskou v obchodno-právnej veci žalobcu Y. V., narodený XX.X.XXXX, P. B. N. XX, XXX XX P. B. N., občan SR, zastúpeného advokátkou .
Právna veta: Ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka ustanovuje podmienky vydržania, ktoré musia byť splnené súčasne po celý čas plynutia vydržacej doby. Týmito sú 1/spôsobilý predmet vydržania, 2/ subjekt vydržania, 3/ oprávnená držba, 4/ vydržacia doba. Predmetné nehnuteľnosti sú nepochybne spôsobilým predmetom vydržania, nevzťahuje sa na ne žiadne zákonné obmedzenie, ktoré by vydržanie vylučovalo. Tiež nebolo preukázané, že by žalobca bol subjektom, ktorý nie je spôsobilý nadobúdať vlastnícke právo. Ďalšou dôležitou podmienkou, ktorá musí byť splnená je existencia oprávnenej držby. Oprávneným je p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/220/2016 5113214432 23. 11. 2016 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2016:5113214432.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Františka Dulačku, v právnej veci žalobcu: M. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. - D., R. č. XXXX/ .
Kľúčové slová: vydržanie, pozemky nezastavané stavbou, nadobúdanie vlastníctva

Právna veta: Právny poriadok platný a účinný v roku 1974 neumožňoval nadobúdať vlastníctvo k pozemkov od iných ako príbuzných osôb kúpou ani darom, resp. vôbec a stavať bolo možné len na pozemku štátu, ku ktorému štát zriaďoval právo osobného užívania, ktoré bolo limitované výmerou, vyplývajúcou z územných plánov alebo rozhodnutím vtedajších štátnych orgánov mohli odkúpiť od vlastníka za účelom výstavby len limitovanú výmeru. Bežná prax, podľa ktorej postupovali aj oni, bola taká, že vlastníkovi pozemku zaplatili dohodnutú sumu a potom od neho časť z týchto pozemkov odkúpil ešte raz štát a k „dovolen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/146/2017 5815200193 11. 10. 2017 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2017:5815200193.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Františka Dulačku, v právnej veci žalobcov: 1/ F. P., nar. XX.XX.R., 2/ P. P., nar. XX.XX.XXXX .
Právna veta: 7. Vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníctva zo zákona pri splnení týchto požadovaných predpokladov: a) spôsobilý predmet vydržania, b) oprávnená držba, c) nepretržitá držba. Pri uplatňovaní inštitútu vydržania je potrebné rozlišovať jednotlivé obdobia platnosti právnej úpravy. Žalobkyňa tvrdila, že spolu so svojím nebohým manželom R. J. vstúpili do dobromyseľnej držby dňom 08. 09. 1956 podľa zápisnice, ktorou vtedajší vlastník R. V. prenechal poľnohospodársku pôdu o výmere 10 hektárov a 10 árov v hone Y. a Y. Q. do užívania a riadneho obrábania počnúc dňom 01. 09. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/124/2017 6214208445 27. 04. 2017 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2017:6214208445.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobkyne X. J., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom L. XX, .
Právna veta: Princíp právnej istoty a ochrany vlastníckeho práva a práv nadobudnutých v dobrej viere vedie k tomu, že je obvykle poskytovaná ochrana nadobúdateľovi vlastníckeho práva. V prípade nadobudnutia od nevlastníka by bolo krajne nespravodlivé neposkytovať ochranu právam nadobudnutým v dobrej viere. Osoby, ktorým dobrá viera nasvedčuje, totiž nenesú žiadny diel zodpovednosti za neplatnosť zmluvy uzatvorenej medzi právnymi predchodcami a s ohľadom na svoju dobrú vieru mohli v medziobdobí nemalým spôsobom zhodnotiť inkriminované nehnuteľnosti. Osobe, ktorá urobila určitý právny úkon s dôverou v určitý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/95/2017 4412212047 04. 12. 2018 JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI:SK:KSNR:2018:4412212047.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Pátrovičovej a sudkýň JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Denisy Šaligovej v právnej veci žalobcu: V. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. I., J. A. XX, zastúpený: Mgr. Ján Polák, .
Právna veta: Predmet a rozsah právnej úpravy zákona č. 182/1993 Z.z. vymedzovalo však i ustanovenie § 24 citovaného zákona v rozhodnom čase tak, že zákon sa vzťahuje primerane aj na budovy nemajúce charakter bytového domu. Pri výklade tohto ustanovenia treba vychádzať jednak z použitého pojmu primerane, ktorého obsah možno vymedziť tak, že sa toto ustanovenie vzťahuje len na niektoré časti právnej úpravy a zohľadniť i definíciu pojmov uvedených v ustanovení § 2 zákona č. 182/1993 Z.z., vrátane pojmu bytový dom. Bytovým domom je pritom budova, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/278/2018 1611209963 30. 01. 2020 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2020:1611209963.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov Mgr. Patricie Skotnickej a JUDr. Alexandry Hanusovej v spore žalobcu: U. E. J. S. T., O.: XX XXX XXX, H. F. X, T., proti žalovanej: R. U., M. P. XX .
Právna veta: Nie je vylúčené, aby k vydržaniu vlastníckeho práva došlo na základe putatívneho právneho titulu (predstieraného, či neplatného). Je potrebné však vziať vždy v úvahu, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a povahu prejednávaného prípadu po každom vyžadovať, nemal po vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí (rozhodnutie NS SR, sp. zn. 7Cdo 12/2011 z 29. februára 2012). Oprávnená držba sa zakladá na omyle držiteľa, ktorý sa domnieva, že je vlastníkom držanej veci. Ospravedlniteľným omylom môže byť omyl skutkový aj právny. Omyl držiteľa v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , alebo nehnuteľné sa prevádzalo už samotnou zmluvou. Išlo o zjednodušený spôsob, ktorý mal lepšie zodpovedať ľudovému chápaniu, ako skoršie dvojfázové nadobúdanie vlastníctva. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Dobromyseľnosť .
Právna veta: Dňom 01.01.1951 nadobudol účinnosť tzv. stredný Občiansky zákonník, ktorý v § 111 ods. 1 založil nový systém nadobúdania vlastníckeho práva, a to aj čo sa týka nehnuteľností. Od tohto dňa sa vlastníctvo prevádzalo už samou zmluvou, t. j. nebolo potrebné intabulovanie vlastníckeho práva do pozemkovej knihy. § 562 citovaného zákona stanovil, že ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na právne pomery vzniknuté pred 01.01.1951. Teda odo dňa 01.01.1951 sa aj na kúpnopredajnú zmluvu uzavretú v roku 1940 vzťahoval stredný Občiansky zákonník. Znamenalo to, že ak bola kúpna zmluva uzavretá platne, samo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/73/2014 5014201235 06.02.2015 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2015:5014201235.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľa: SR - LESY SR, š. p., so sídlom Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, právne zastúpený advokátskou kanceláriou JUDr. Iveta .
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a) nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b) nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom stanovenej doby, c) spôsobilý predmet vydržania. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k vydržaniu priamo zo zákoa. Podmienky vydržania sú pritom stanovené tak, že musia byť splnené kumulatívne ak z nich nie je splnená čo i l ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nejaký oprávnený nadobúdací titul. Je to aj priamo v rozpore s podmienkami nadobudnutia vlastníckeho práva podľa tzv. „uhorského práva“, keďže nadobúdanie vlastníctva na základe vydržania do 01.01.1951 (do nadobudnutia účinnosti tzv. Stredného občianskeho zákonníka) malo prísny intabulačný charakter, čo znamená .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.