Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30887

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11582 dokumentov
4611 dokumentov
16 dokumentov
6 dokumentov
163 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obmedzenia prístupu k informáciám sú upravené v ustanoveniach § 8 až § 13 tohto zákona, pričom súd sa zaoberal obmedzením prístupu k informáciám podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z., ktoré bolo v predmetnej veci sporné. (...) Účelom obmedzenia resp. nesprístupnenia informácií podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z. je zabezpečenie nezávislosti súdnictva resp. ochrana pred zasahovaním do rozhodovacej činnosti súdov (medzinárodných súdnych orgánov). Nesprístupniť alebo obmedziť sprístupnenie informácií podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/97/2019 1019200634 19. 11. 2020 JUDr. Marta Barková ECLI:SK:KSBA:2020:1019200634.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Barkovej a členov senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Michala Dzurdzíka PhD., v právnej veci žalobkyne: C.. E. L., U.. XX.XX.XXXX, Š. Č.. XXX/XX, XXX XX M
Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho súdu je po právnej stránke zásadného významu, ak rieši doposiaľ nenastolenú alebo v iných súvislostiach prezentovanú a právne riešenú otázku takým spôsobom, ktorý je významný z hľadiska rozhodovacej činnosti súdov vôbec, t. j. má všeobecný dopad na prípady podobnej povahy. Z tohto hľadiska má rozhodnutie odvolacieho súdu zásadný význam spravidla vtedy, ak rieši takú právnu otázku, ktorá judikatúrou vyšších súdov nebola riešená alebo výklad ktorej v judikatúre týchto súdov nie je ustálený, alebo ak odvolací súd posúdil určitú právnu otázku inak, než je riešená v konštant ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/223/2014 1211204126 12.05.2014 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2014:1211204126.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Dariny Kuchtovej a JUDr. Branislava Krála v právnej veci žalobcu: Ing. Peter Majer SARMAT, Horná Ves č. 43/A, Kremnica, zast. advokátom
Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo, ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo, ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/31/2013 6109216486 30.04.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6109216486.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598, zast. 1/ Advocate, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 36 865 141 a zast. 2/ Fr
Právna veta: Hodnotenie dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej hodnotí vykonané procesné dôkazy z hľadiska ich pravdivosti a relevantnosti pre rozhodnutie. Pri hodnotení dôkazov súd v zásade nie je právnymi predpismi obmedzovaný v tom, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Uplatňuje sa teda zásada voľného hodnotenia dôkazov. Hodnotiaca úvaha súdu pritom ale nie je svojvoľná, súd musí vychádzať zo všetkého, čo vyšlo v konaní najavo. Tieto skutočnosti musí súd rešpektovať a musí správne určiť ich vzájomný vzťah. Pritom súd nie je viazaný žiadnym poradím významu a dôkaznej sily jednotlivých dôk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/300/2010 2106201688 21.03.2012 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2012:2106201688.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD. a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Magdaléna Krajčovičová, v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Y. Q., PhD., bytom F. X, W., proti odporc
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá OSP, žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná, alebo ak takéto vzdelanie nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu a k žalobe pripojí jemu udelené plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu s príslušným poučením o následkoch tejto nečinnosti, s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/47/2012 4012200675 30.05.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4012200675.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: A. J. Secret Consulting, s.r.o., so sídlom Svetlá 1, Bratislava, IČO: 36 829 382, (právny nástupca BEL REFERENCE, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 2908/36, Topoľčany, IČO: 36 556 262), proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo
Právna veta: Žalobca v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (podľa druhej hlavy, piatej časti OSP), pokiaľ nemá sám právnické vzdelanie a pokiaľ nejde o výnimky uvedené v § 250a OSP, musí byť obligatórne zastúpený advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie sám, alebo ak takéto vzdelanie žalobca nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu (advokáta) zapísaného v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou a k žalobe pripojí jemu udelené s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/105/2014 4014200559 18.12.2014 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200559.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: JUDr. Emil Vančík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Nové Zámky, Rákocziho 12, bytom Nový Svet 26, Nové Zámky, proti žalovanému: Slovenská komora exekútorov, disciplinárna komisia, so sídlom Š
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých bol v dôsledku nesprávneho postupu súdu vylúčený. Väčšina procesných oprávnení a povinností účastníka v občianskom súdnom konaní sa realizuje na pojednávaní. Svoje oprávnenia môže účastník realizovať za predpokladu, že sa pojednávania zúčast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/62/2015 5614202637 16.03.2015 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2015:5614202637.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej veci žalobcu TELERVIS PLUS a. s., so sídlom v Bratislave, Staré Gr
Právna veta: Podľa platnej judikatúry ( R 3/1979) k významným úsekom činnosti súdov patrí rozhodovanie o pozbavení, obmedzení, prípadne vrátení spôsobilosti na právne úkony , ktoré hlboko zasahuje do právnej sféry občana. Jeho cieľom je predovšetkým poskytnúť ochranu osobám, ktoré pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie sú schopné urobiť žiadne alebo niektoré právne úkony; je tiež potrebné dôsledne predchádzať tomu, aby spôsobilosť k právnym úkonom nebola obmedzovaná vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutne potrebné, a aby sa tým nadbytočne nesťažovala životná situácia uvedených osôb. Obmedz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 28Ps/2/2012 1212204989 18.12.2012 JUDr. Katarína Gašparová ECLI:SK:OSBA2:2012:1212204989.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II vo veci spôsobilosti na právne úkony S. S., nar. X.XX.XXXX, trvale bytom W. H. X, T., t.č. C. J. J. F., W. XX, P., zastúpenú Mestskou časťou Bratislava Ružinov, Mierová 21, Bratislava, na návrh R. T.
Právna veta: Konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov podľa ust. § 73 O.s.p. je činnosťou súdu pred začatím konania o určenie otcovstva. Účastníkmi konania sú matka dieťaťa a muž, ktorý je matkou označený za otca dieťaťa. Ak sa narodí dieťa z mimomanželského pomeru a otcovstvo nebolo určené pred orgánom matriky, vyslúchne súd toho, koho matka označuje za otca dieťaťa, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, je tak vyriešená otázka osobného stavu dieťaťa a predchádza sa prípadnému sporu o určenie otcovstva. S týmto predbežným konaním však nie je zo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 14C/172/2006 3106227610 16.04.2007 JUDr. Milina Jánošková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Milinou Jánoškovou v právnej veci navrhovateľky D. P., občianky SR, bytom P., P. č. XX. práv. zast. Mgr. A. Š., advokátkou so sídlom v P., A. D. č. XX. proti odporcovi SR, zast. M. S. S. so sídlom v B., Ž. N.. č. XX. o náhrad
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jcj upevňovanie a rozvíjanie § 3 O.s.p.. Rozhodnutiu súdu vo veci samej musí predchádzať činnosť súdu zameraná na spoľahlivé zistenie skutkového stavu zodpovedajúce garanciám spravodlivého súdneho konania (v zmysle či. 6 ods. 1 Dohovoru, resp. čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a či. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd), aby každej procesnej strane bola daná primeraná možnosť predniesť svoju zál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/6/2012 1206207239 23.05.2013 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2013:1206207239.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: 1/ MUDr. V. A. bytom W., S.E. XX/X proti odporcovi : 2/ MUDr. J. P., bytom D. XX, A., o neplatnosť znaleckého posudku a náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 80/2006, o mim
MENU