Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnený odber plynu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 398

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

46 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V takom prípade je v zmysle § 82 ods. 1 písm. d) zákona o energetike rozhodujúce samotné porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle. Ak je v konaní preukázané, že odberateľ odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii (plomba), ide o neoprávnený odber zemného plynu, na základe čoho vzniká odberateľovi v zmysle § 82 ods. 2 zákona o energetike povinnosť nahradiť okrem iného prevádzkovateľovi distribučnej siete vzniknutú škodu, vrátane ušlého zisku. V dôsledku porušenia zabezpečenia určeného meradla pred neoprávneno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/92/2019 2316212469 25. 03. 2020 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2020:2316212469.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a sudcov: Mgr. Jozef Mačej a JUDr. Ľubica Bundzelová, v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910
Právna veta: Pri neoprávnenom odbere plynu meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, je daná objektívna zodpovednosť odberateľa plynu. V takom prípade odberateľ plynu zodpovedá už len za to, že odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle. V takom prípade je v zmysle § 82 ods. 1 písm. d) ZoE rozhodujúce samotné porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle a je irelevantné, či bolo meradlo funkčné alebo nefunkčné, prípadne, či zaznamenávalo skutočný alebo nižší odber plynu. Druhým p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/36/2018 2115223886 26. 06. 2019 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2019:2115223886.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Vyskočovej a sudcov JUDr. Pavla Laczu a Mgr. Michala Novotného, v sporovej veci žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČ
Právna veta: Skutková podstata neoprávneného odberu podľa § 82 ods. 1 písm. d) Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení je založená na objektívnom princípe a bez možnosti liberácie, nakoľko na vznik zodpovednosti odberateľa za škodu stačí, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že odber plynu bol meraný meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Povinnosťou odberateľa podľa § 76 ods. 11 citovaného zákona je prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla je zakázaný. V tejto súvislosti súd poukazuje n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Cob/25/2019 4615207101 08. 10. 2019 JUDr. Ján Bzdúšek ECLI:SK:KSNR:2019:4615207101.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a členov senátu JUDr. Pavla Lukáča a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobcu: SPP-distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo viacerých rozhodnutiach konštatoval, že v prípade neoprávneného odberu plynu meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, je daná objektívna zodpovednosť odberateľa plynu a v takom prípade odberateľ plynu zodpovedá už len zato, že odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti manipulácii a porušenie tohto zabezpečenia mohol spôsobiť ktokoľvek. Porušenie zabezpečenia meradla tak nie je viazané len na odberateľa samotného, prípadne na iné osoby, ktoré zabezpečenie meradla porušili, či už na podnet odobe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11Co/230/2018 6917211112 13. 12. 2018 JUDr. Jozef Zlocha ECLI:SK:KSBB:2018:6917211112.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Zlochu a sudkýň JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jany Haluškovej ako členiek senátu, v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., IČO
Právna veta: Predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy ako náhrady škody za neoprávnený odber plynu podľa § 82 ods. 1 a 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Odvolací súd poznamenáva, že základnými predpokladmi vzniku občianskoprávnej zodpovednosti za škodu sú porušenie právnej povinnosti (odber plynu meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii), existencia škody (bezplatný odber plynu v rozhodnom období), príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou (údaje o spotrebe plynu z takéhoto meradla nie sú relevantné). Zodpovednosť odberateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/191/2017 1315224718 24. 01. 2019 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2019:1315224718.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu JUDr. Andrey Haitovej a JUDr. Marty Šašinkovej v právnej veci žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Brat
Právna veta: Zmena odberateľa neznamená automaticky uzavretie písomnej zmluvy o dodávke plynu, pretože pôvodným odberateľom bol podpísaný Montážny list meradla a prepis žalovanou nie je zmluvou. Je nesporné, že montér nebol oprávnenou osobu za dodávateľa plynu uzatvárať zmluvu o dodávke plynu medzi žalobcom a žalovanou. V danom prípade boli dodávky plynu bez zmluvy a to má dôsledok z hľadiska zisteného skutkového stavu a právneho hodnotenia v tom, že ako zákon č. 656/2004 Z. z., tak zákon č. 251/2012 Z. z. definujú neoprávnený odber ako dodávky plynu od dodávateľa bez uzavretej zmluvy. Potom nastupuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/29/2017 8215200454 31. 10. 2017 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2017:8215200454.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Mareka Košča, v právnej veci žalobcu: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Br
Kľúčové slová: dobré mravyneoprávnený odber plynumaloletí pachateľe
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že by bolo v rozpore s dobrými mravmi zaviazať na zaplatenie škody vzniknutej neoprávneným odberom zemného plynu žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí mali v čase začiatku žalobcom tvrdeného neoprávneného odberu zemného plynu vek 13 a 15 rokov. Z hľadiska žalobcom dostatočne podloženého záveru o osobe škodcu by bolo v rozpore s dobrými mravmi, ak by mali nahradiť škodu za neuhradený zemný plyn, v tom čase maloletí žalovaní, ktorí boli členmi domácnosti na adrese odberného miesta. A to len z toho dôvodu, že sú v katastri nehnuteľnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/50/2018 8116200769 11. 04. 2019 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2019:8116200769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislav
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora vnútroštátny súd má posúdiť ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky patriacej do pôsobnosti smernice 93/13 a tým odstrániť nerovnováhu medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom, hneď ako je oboznámený s právnymi a skutkovými okolnosťami potrebnými na tento účel (rozsudok z 1. októbra 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, bod 41 a citovaná judikatúra). Súdny dvor rozhodol, že s cieľom zabezpečiť úroveň ochrany v súlade s uvedenou smernicou môže byť nerovný stav medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom kompenzovaný iba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 24Co/96/2017 8316895067 29. 05. 2018 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2018:8316895067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Elišky Wagshalovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Martina Barana v spore žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825
Právna veta: Plnenie bez právneho dôvodu je jednou zo skutkových podstát bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v tom, že medzi zúčastnenými osobami chýba právny vzťah, ktorý by zakladal právny nárok na predmetné plnenie. O obohatenie ide len vtedy, ak takýmto plnením dostal majetkovú hodnotu ten, komu bolo plnené, takže v jeho majetku došlo buď k zvýšeniu aktív alebo k zníženiu pasív, prípadne sa jeho majetkový stav nezmenšil, hoci by sa tak za bežných okolností stalo. Plnením bez právneho dôvodu je neoprávnený odber plynu žalobcu od žalovaného bez uzavretej písomnej zmluvy, či iného titulu oprávňujúceho o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/282/2014 6611205935 18.12.2014 JUDr. Alena Križanová ECLI:SK:KSBB:2014:6611205935.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci žalobcu Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
Právna veta: Je potrebné v danom prípade uviesť, že doručenka má povahu verejnej listiny, z ktorej povahy teda vyplýva, že verejná listina potvrdzuje, že skutočnosti uvedené vo verejnej listine oprávneným orgánom, ktorý listinu vydal, sú platné až do doby, kým nie je preukázaný opak ako i pravdivosť toho, čo je v listine osvedčené alebo potvrdené.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/39/2012 1210219491 30.05.2013 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2013:1210219491.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Michalkovej a členov senátu Mgr. Sone Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Haitovej, v právnej veci navrhovateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynsk
MENU