Nájdené rozsudky pre výraz: neplatná kúpna zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 886

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

126 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri vzájomných právach na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade neplatnej alebo zrušenej zmluvy (§ 457 Obč. zák.) treba čeliť nerovnováhe vyplývajúcej z toho, že napr. typicky pri kúpnej zmluve nie je vydanie veci pre nepremlčateľnosť vlastníckeho práva ohrozené uplynutím doby, zatiaľ čo právo na vydanie peňažného protiplnenia premlčaniu podlieha. Tomuto stavu - v súlade so synallagmatickým princípom ovládajúcim § 457 - bráni úprava zakotvená v § 107 ods. 3 Obč. zák. Z hľadiska aplikácie ust. § 107 ods. 3 Obč. zák. nie je rozhodujúce, že sa prevod vlastníctva práve z dôvodu neplatnosti zml ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/272/2017 1215227331 14. 03. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1215227331.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcu: D.. J. U., Z.. XX.XX.XXXX, B. I. R.. Č.. XX, B., zast. advokátskou
Právna veta: Súd v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že je potrebné odlišovať dohodu o plnej moci ako dvojstranný právny úkon uzatvorený medzi splnomocniteľom a splnomocnencom a plnú moc resp. plnomocenstvo, čo je jednostranný prejav vôle adresovaný tretím osobám, ktorým splnomocniteľ voči nim osvedčuje existenciu a rozsah splnomocnencovho oprávnenia za neho konať. Tretie osoby, pokiaľ neboli prítomné pri uzatváraní dohody o plnej moci medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, sa môžu dozvedieť o rozsahu splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa iba z obsahu plnomocenstva. Pokiaľ žalovaná m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/534/2012 1210213786 08.07.2013 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2013:1210213786.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a JUDr. Aleny Svetlovskej v právnej veci žalobcu: E. J., L. R. XXX, H. J. L., zast. advokátskou kancelári
Právna veta: Základným pojmovým prvkom právneho úkonu je prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností. Bez prejavu vôle niet právneho úkonu, právny úkon neexistuje, podľa zákona je neexistujúci právny úkon absolútne neplatný. Podľa ust. ods. 1 a 2 § 46 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. Pre uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľností, musia byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Sp/12/2013 7013200365 02.08.2013 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2013:7013200365.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľa TransCom, s.r.o. so sídlom Južná trieda 97, Košice, IČO: 46 522 352, proti odporcovi Správe katastra Košice, Južná trieda 82, Košice, za účasti účastníka konania U
Právna veta: Slovenské právo je ovládané zásadou, podľa ktorej nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka nie je možné, pretože nikto nemôže previesť na druhého viac práv než má sám. Ak by sa prijal záver o možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka s ohľadom na dobrú vieru nadobúdateľa, teda mimo zákonný rozsah inštitútu vydržania, išlo by o opomenutie hmotnoprávnej úpravy a povýšenie dobrej viery nadobúdateľa nad právnu zásadu - nikto nemôže na druhého previesť viac práv než má sám. Aj Nález Ústavného súdu Českej republiky sp.zn.I.ÚS 2219/2012 pripúšťa prelomenie tejto zásady len vo výni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10Cbi/29/2010 1010201325 09.10.2014 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2014:1010201325.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriškovou v právnej veci navrhovateľa: BR, a.s., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 36 552 585, zastúpeného Mgr. Milanom Kukučkom, advokátom, Farská 34, 949 01 Nitra,
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí voči každému, nevyvolá žiadne právne účinky (vznik, zmenu a zánik práv a povinností), ktoré boli týmto úkonom sledované. Vyvoláva však zodpovednostné vzťahy, a to zodpovednosť za náhradu škody, ale prípadne aj vznik povinnosti vydať bezdôvodné obohatenia, v oboch prípadoch za splnenia predpokladov uvedených v § 420 a nasl. OZ a § 451 a nasl. OZ. O obchádzanie zákona (in fraudem legis) ide vtedy, keď právny úkon nie je v priamom rozpore so zákonom, ale svojimi účinkami a najmä svojim účelom zákon, jeho ciele a zmysel obchádza, teda ak konajúci daný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/189/2015 5810203106 29. 10. 2015 JUDr. Erik Varga ECLI:SK:KSZA:2015:5810203106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Amálie Paulerovej a členov senátu JUDr. Róberta Urbana a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci navrhovateľov: 1/ N. W., bytom Q. č. XXX, 2/ R. W., bytom Q
Právna veta: Podľa § 41a OZ ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby. Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý. Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý kupujúceho zaväzuje prevziať kupovanú vec ,zaplatiť kúpnu cenu a predávajúceho vec kupujúcemu odovzdať. U nehnuteľnosti sa n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/53/2012 8012899172 23.10.2012 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2012:8012899172.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci navrhovateľky A. N., občianky SR, nar. XX. 7. XXXX, bytom I., ul. E. č. XXXX/XX, zast. JUDr
Právna veta: V zmysle ust. § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka je dodávateľ povinný zdržať sa používania takej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach, ktorú súd určil za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky. Novelou (zákonom č. 575/2009 Z.z.), sa do Občianskeho zákonníka doplnilo ustanovenie § 53a, podľa ktorého, ak súd právoplatne rozhodne o určitej zmluvnej podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/874/2014 3614204211 06.05.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3614204211.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho v právnej veci navrhovateľa Quantum Credit a.s., Bratislava, Tomášikova 23/C, IČO: 47 248 980,
Právna veta: Nevyhnutným predpokladom pre originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva dobromyseľným nadobúdateľom, ktorému sa má poskytnúť ústavnoprávna ochrana, je jeho dobrá viera, ktoré sú všeobecné súdy povinné dôsledne posúdiť s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu (porovnaj napr. nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 549/2015, nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 151/2016). Skúmanie a zistenie dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa je v takýchto prípadoch stretu kľúčové, nakoľko všetky úvahy o riešení stretu dvoch základných práv sa odvíjajú práve od záveru o naplnení dobrej viery nadobúdateľa (porovnaj napr. nález ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/298/2018 2508899977 30. 10. 2019 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2019:2508899977.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková, v právnej veci žalobcu: Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, Piešťany, IČO: 00 612 031, pr
Právna veta: Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby sa vyžaduje, aby žalovaný mal vedomosť o škode a škodcovi, teda takú vedomosť o druhu a rozsahu škody, aby mohol svoj nárok uplatniť na súde, pričom spravidla je potrebné, aby škoda už mohla byť vyčíslená v peniazoch. Objektívna premlčacia doba začína spravidla plynúť odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Deň škodnej udalosti a deň vzniku škody sa však nemusí vždy kryť, škoda môže niekedy vzniknúť až neskôr, a premlčacia doba potom začína plynúť až vznikom škody. Začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby je viazaný na uda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/465/2014 6613221140 29.01.2015 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2015:6613221140.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu NOREKA spol. s r.o.,
Právna veta: Vzhľadom na to, že právo zo zodpovednosti za vady nadväzuje na zmluvu o predaji tovaru v obchode, zostáva kupujúci oprávneným zo zodpovednosti za vady aj vtedy, ak prestal byť vlastníkom vadnej veci (napr. ak vec v dobe trvania záruky predal inému) a nový vlastník sa sám nemôže domáhať nárokov zo zodpovednosti za vady. Predávajúci totiž zodpovedá za vady predanej veci iba kupujúcemu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/92/2012 1307223446 30.04.2012 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2012:1307223446.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Aleny Svetlovskej v právnej veci žalobcu: J.. C. Š., bytom W. L.. Č.. X, A., zast. Advokátskou kanceláriou AEN
MENU