Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 921

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

431 dokumentov
113 dokumentov
37 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prípustnosť odvolania upravuje § 201 (pozitívne) a § 202 (negatívne) O. s. p. Podľa § 202 ods. 3 písm. a) O. s. p. je odvolanie neprípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Pojem uznesenia, ktorým sa upravuje vedenie konania, nie je v zákone vymedzený. Právna teória (porov. Ficová, S., v diele Števček, M., Ficová, S., a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha : C.H. BECK 2009, 603) za ne považuje uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárnosti vyžadujú rýchle riešenie, ale bez toho, aby odopretie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/107/2015 8112240526 30.06.2015 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2015:8112240526.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO
Právna veta: Podľa ust. § 202 ods. 1 O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 202 O.s.p. upravuje tri skupiny prípadov, v ktorých nie je odvolanie prípustné, alebo sú obmedzené dôvody prípustnosti odvolania proti určitým rozhodnutiam vo veci samej (rozsudkom). Neprípustnosť odvolania znamená, že zákon výslovne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/177/2012 1110231550 31.05.2012 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2012:1110231550.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s. r. o., Martinčekova 5, 821 09 Bratislava, IČO: 35 876 166, zast. JUDr. Milošom Chrenkom, advokátom, Hlavná 23, 917 00 Trnava, proti odporcovi: QUINTELA, s. r. o., Pribinova
Právna veta: Účastník konania je teda vo všeobecnosti oprávnený na podanie odvolania, nakoľko ide o jedno z jeho základných práv v občianskom súdnom konaní a je to jeden z prostriedkov právnej istoty. Nie proti každému rozhodnutiu však môže byť odvolanie podané. Prípustnosť odvolania má nielen subjektívnu stránku, ale aj stránku objektívnu. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania zohľadňuje jeho osobný aspekt, t.j. či je u konkrétneho odvolateľa - zákonom predpokladanej osoby daný dôvod na podanie tohto opravného prostriedku. Stránka objektívna je vymedzená ustanovením § 202 O.s.p., určujúcim podmienky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 18CoE/387/2011 1110245500 26.06.2012 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2012:1110245500.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, proti povinnej: Diana Stern - REFLEKTOR, Grösslingova 2464/43, Bratislava, IČO: 43 271 537, zastúpenému: Rapiová & Partners s
Právna veta: Prípady, v ktorých súd odmieta odvolanie sú upravené v § 218 ods. 1 OSP taxatívnym výpočtom. Okrem iného, súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Ide o uznesenia, ktorých účinky nemajú priamy súvis s rozhodovaním vo veci samej a nemôžu privodiť na strane účastníka v konaní nejakú ujmu na jeho právach. Uznesenie, ktorým okresný súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania, preto proti nemu nie je v zmysle ust. § 202 ods. 3 písm. a/ OSP prípustné odvolanie s výnimkou výroku, ktorým okresný súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/11/2014 6812201551 31.03.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6812201551.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: K. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX P. č. XXX, zastúpený splnomocneným advokátom JUDr. Alexandrom Milkom, so sídlom Advokátskej kancelárie u
Meritum Trovy exekúcie
Právna veta: Procesná úprava účinná od 01.07.2016 zachovala zásadu prípustnosti odvolania len vo vzťahu k rozsudkom (§ 355 ods. 1 CSP), avšak vo vzťahu k uzneseniam ako všeobecnú zásadu stanovila neprípustnosť odvolania, t. j. odvolanie je prípustné len ak to zákon výslovne pripúšťa (§ 355 ods. 2 CSP). V dôsledku tejto zmeny síce zostala pre exekučné konania zachovaná zásada neprípustnosti odvolania (predtým § 202 ods. 2 O.s.p., teraz § 355 ods. 2 CSP), avšak kým do 30.06.2016 mohol výnimku, teda prípustnosť odvolania, ustanovovať len osobitný zákon, t. j. Exekučný poriadok, od 01.07.2016 môže pripus ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoE/25/2019 3806207297 04. 12. 2019 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2019:3806207297.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho v exekučnej veci oprávneného Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo Po
Právna veta: V zmysle § 124 ods. 1 CSP, každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu, nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úkone použitým výrazovým prostriedkom a celkovému zmyslu úkonu účastníka (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.10.2010 sp. zn. 3Cdo/128/2010). 13. Aj pri posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/38/2019 3810217877 29. 01. 2020 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2020:3810217877.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Viery Škultétyovej v exekučnej veci oprávneného O. I., X., so sídlom J. XX, S., IČO XX XXX XXX, proti povinnému A. S., nar. XX.XX.X
Kľúčové slová: lehota na plneniepeňažné plnenieplatobná schopnosť
Právna veta: Lehotou na splnenie povinnosti uloženej v rozsudku je zásadne paričná lehota tri dni. Uvedené ustanovenia ale súdu umožňujú, vzhľadom na osobitné okolnosti každého prípadu, určiť aj lehotu dlhšiu, prípadne určiť, že peňažné plnenie možno plniť v splátkach, pričom súd určuje zároveň výšku splátok a podmienky splatnosti, ako i to, že pri nedodržaní jednej splátky je hneď splatný celý zvyšok dlhu. Pre takéto rozhodnutie sa podľa súdnej praxe vyžaduje zistenie takých skutočností, z ktorých by bolo možné vyvodiť presvedčivý záver súdu o tom, že vzhľadom na povahu prejednávanej veci, na nárok a oso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/94/2019 2216218168 04. 09. 2019 JUDr. Ľuboslava Vanková ECLI:SK:KSTT:2019:2216218168.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľuboslava Vanková a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a. s., IČO 31 575 951, so sídlom H
Právna veta: Zákon vyžaduje, aby súd v odôvodnení rozhodnutia vymedzil tiež, ktoré skutočnosti boli pre jeho rozhodnutie zásadné, ktoré z nich boli medzi stranami nesporné a aké skutkové závery a na podklade ktorých dôkazov urobil vo vzťahu k skutočnostiam sporným. V odôvodnení rozsudku súd vysvetlí, aké skutkové zistenie odôvodnilo aplikáciu zvolenej právnej normy, podá jej interpretáciu na konkrétne okolnosti prípadu a vyvodí z nej závery o spornom práve či povinnosti. Povinnosťou súdu je v odôvodnení sa vysporiadať tiež s rozhodujúcimi argumentmi strán; z odôvodnenia má pritom podľa právnej praxe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/35/2019 3608201957 18. 12. 2019 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2019:3608201957.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v exekučnej veci oprávneného F. M., R.., so sídlom N. XX, V., IČO: XX XXX XXX, proti povinnému C. X., nar. X
Právna veta: Aj keď samotný Zákonník práce neobsahuje konkrétnu úpravu týkajúcu sa podmienok za akých môže dôjsť k odvolaniu okamžitého skončenia pracovného pomeru (na rozdiel od výpovede), odvolací súd je toho názoru, že aj v takomto prípade je treba vychádzať z autonómnej vôle zamestnávateľa a zamestnanca upraviť si vzájomne takúto situáciu sledujúcu zamedzenie nepriaznivých účinkov a dôsledkov okamžitého skončenia pracovného pomeru a to bez zreteľa na jeho platnosť, resp. neplatnosť určenú súdnym rozhodnutím. Pri výklade prejavu vôle zamestnávateľa netrvať na takomto jednostrannom skončení pracovn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1CoPr/4/2015 7113206041 09. 11. 2016 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2016:7113206041.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Cakociho a sudcov JUDr. Petra Tutka a JUDr. Slávky Zborovjanovej v spore žalobkyne O. K., I.. XX.X.XXXX, Z. E. R. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Ľudmilou Raffáčovo
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil aj s rozsahom obmedzenia JUDr. C. R. v spôsobilosti na právne úkony určeným súdom prvej inštancie, ktorým tento zasiahol do jej právnej sféry v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej ochrany, a to v oblasti nakladania s majetkovými a finančnými prostriedkami, disponovania s bankovým účtom, uzatvárania zmlúv a iných dohôd, ktoré by ju zaväzovali k plneniu materiálnych alebo finančných povinností, konania v úradných veciach, samostatného konania pred súdmi a štátnymi orgánmi, ako aj rozhodovania o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s tým, že jej ponechal spôsobil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/114/2019 1417201976 12. 05. 2020 Mgr. Patrícia Železníková ECLI:SK:KSBA:2020:1417201976.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Patrície Železníkovej a členiek senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej, v konaní o spôsobilosti na právne úkony JUDr. C. R., rod. H., n
MENU