Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávny procesný postup súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4148

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3681 dokumentov
368 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Nedoručenie príloh žaloby nemožno považovať ani za odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom. Odňatím možnosti konať pred súdom účastníkovi konania postupom súdu sa rozumie taký nesprávny procesný postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu v občianskom súdnom konaní priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. O procesnú vadu v zmysle tohto ustanovenia, ktorá spočíva v odňatí možnosti konať pred súdom, ide len vtedy, keď súd neumožnil účastníkovi vykonať v priebehu konania práva priznané mu Občianskym súdnym poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/13/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7613208981 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7613208981.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu G.. V. U. a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa v prvom rade zaoberal odvolacou námietkou nesprávneho procesného postupu súdu prvej inštancie, ktorá spočívala v tom, že po podaní žaloby táto neobsahovala polohové vymedzenie požadovaného vecného bremena a súd prvej inštancie mal takúto žalobu pre neurčitosť zamietnuť. I keď žalobcovia v čase podania žaloby skutočne nešpecifikovali presné polohové vymedzenie požadovaného vecného bremena, nemožno túto skutočnosť považovať za dôvod pre neúspech tohto typu žaloby. Obsahom žaloby podľa § 151o ods. 3 OZ je totiž požiadavka na zriadenie nevyhnutného prístupu k stavbe, nie konštatova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/4/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3816216543 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivan Kubínyi ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3816216543.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Ivana Kubínyiho,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade, že podanie strany sporu nemá zák. stanovené náležitosti, hovorí sa o vadách. Za vadu podania sa považuje predovšetkým absencia niektorej obsahovej náležitosti stanovenej zák. pre podanie. Ide o tzv. neúplné podanie, napr., ak podanie neobsahuje podpis toho, kto podanie robí, je možné ho následne na výzvu súdu doplniť. Vadou je aj nezrozumiteľnosť alebo neurčitosť podania. Nezrozumiteľným podaním je najmä také podanie, ktoré vzbudzuje pochybnosti o obsahu podania, predovšetkým z hľadiska jeho náležitostí. Nezrozumiteľné podanie znamená, že si ten, kto podanie urobil svojimi tvrdeniam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/243/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7717200046 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7717200046.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Možnosť predčasne zosplatniť spotrebiteľský úver v zmysle § 565 Občianskeho zákonníka je upravená v § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka s tým, že pre platné zosplatnenie úveru je potrebné kumulatívne dodržanie tam stanovených podmienok, a to: (i) ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, (ii) dohoda medzi veriteľom a dlžníkom o tom, že ak sa nesplní niektorá splátka, stane sa zročným celý dlh (ide o tzv. stratu výhody splátok), prípadne celý dlh sa stane zročným aj vtedy, ak to bolo určené v rozhodnutí súdu, (iii) uplatnenie práva najskôr po uplynutí troch mesiaco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 13CoCsp/52/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8119216408 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Baran ECLI: ECLI:SK:KSPO:2021:8119216408.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Barana
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je nesporné, že ustanovenie § 4 ZoSÚ má za účel - cieľ ochranu spotrebiteľa tak, aby dodávateľ bol povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, resp. priamo v nej poskytnúť prehľadne všetky relevantné údaje na základe ktorých sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či zmluvu o úvere uzavrie alebo nie. Spotrebiteľ musí byť pred uzavretím zmluvy o úvere dôkladne informovaný. Na to, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, musia sa mu pred uzavretím zmluvy o úvere poskytnúť primerané informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o jeho povinnostiach, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 18Co/172/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115225906 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8115225906.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ žalovaný namietal neplatnosť úkonov (uzatvorených zmlúv) podľa § 39a OZ, odvolací súd poukazuje na to, že dané ustanovenie zakotvuje civilný inštitút úžery, ktorého následkom je absolútna neplatnosť právneho úkonu. Ustanovenie vymedzuje úžeru objektívnymi a subjektívnymi znakmi. Objektívnym znakom úžery je porovnanie vzájomných plnení v záväzkovoprávnom vzťahu. Za úžeru sa považujú situácie, pri ktorých ide o hrubý nepomer medzi plnením jednej a druhej strany. Hrubý nepomer sa teda posudzuje porovnaním hodnôt vzájomného plnenia, napr. pri Zmluve o pôžičke pôjde o úroky. V danom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/20/2021 4216219687 23. 06. 2021 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2021:4216219687.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: X. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom H. ul. XXXX/XX, Z., zastúpený: Ad
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z uvedeného potom vyplýva, že síce zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí byť vyhotovená ako jediný dokument, avšak spotrebiteľ musí poznať skutočnosti, ktoré zákon považuje za obligatórne náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pred jej uzavretím a najneskôr v čase vzniku záväzku, aby poznal rozsah svojho záväzku a s ním spojených práv a povinností. Zmena zmluvných podmienok je možná len za obojstranného súhlasu zmluvných strán (§44 OZ). V danom prípade listina preukazujúca vznik zmluvného vzťahu „žiadosť o poskytnutie úveru/zmluva o úvere“ potvrdená podpisom oboch zmluvných strán k 26.1.2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoCsp/98/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7618201028 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Matyiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7618201028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žalovaný v podanom odvolaní uviedol, že nespochybňuje žalobcom tvrdený priebeh poistnej udalosti, avšak mal za to, že žalobca porušil svoju povinnosť, keď neprivolal políciu k šetreniu nehody a zvýraznil, že neprivolanie polície k šetreniu nehody znemožnilo riadne šetrenie poistnej udalosti poisťovňou. Krajský súd vo vzťahu k tejto námietke, v zhode so súdom prvej inštancie, považuje za potrebné poukázať na ust. § 799 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktoré viaže možnosť poistiteľa krátiť plnenie z poistnej zmluvy na vedomé porušenie povinností stanovených pre poisteného v zákone alebo v poistných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/135/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5118214099 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5118214099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Y. súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nemajetková ujma je vnímaná širším výkladom ako škoda, tzn. akýmsi extenzívnym výkladom je možné dospieť k záveru, v zmysle ktorého škodou na zdraví podľa § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z. je aj citová, osobnostná, psychická, teda nemajetková ujma spôsobená pri dopravnej nehode.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21Co/20/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712204934 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8712204934.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie K
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K právnemu posúdeniu veci súdom prvej inštancie odvolací súd uvádza, že všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v § 420 Občianskeho zákonníka. Osobitným predpisom (lex specialis) je zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, ktorý upravuje zodpovednosť poštového podniku za škodu v ustanovení § 38. Vo vzťahu k obom predpisom upravujúcim zodpovednosť za škodu platí, že priznanie nároku na náhradu škody predpokladá protiprávne konanie žalovaného, vznik škody na strane žalobcu a príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním žalovaného a vznikom škody. V tomto prípade nebolo sporné, že došlo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/158/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3518200407 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Radoslav Svitana, PhD ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3518200407.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rados
MENU