Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16125

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8944 dokumentov
1629 dokumentov
33 dokumentov
13 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je v zásade vecou účastníkov tvrdiť skutočnosti a označiť dôkazy na preukázanie svojich skutkových tvrdení. Kde súd nemôže prevziať skutkové zistenia vyplývajúce zo zhodných tvrdení účastníkov, dospieva k skutkovým zisteniam vykonávaním dôkazov a ich hodnotením podľa § 122 a nasl. OSP. To, aké právne a skutkové dôvody navrhovateľ uplatní v konaní pred súdom, je jeho dispozičným právom. Pokiaľ však neuplatní postup vyplývajúci z právneho predpisu, nie je možné priznať mu právnu ochranu, aj keď postup, ktorý zvolil, subjektívne považoval za výhodnejší z hľadiska svojich záujmov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/142/2012 6207207204 04.10.2012 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2012:6207207204.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a sudcov JUDr. Alexandra Mojša a JUDr. Danice Kočičkovej, v právnej veci žalobcu: M. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom W. Z., C. č. XX/X
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.) a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/832/2014 3812218302 28.04.2015 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2015:3812218302.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislavy Markovej a členov JUDr. Ľubice Bajzovej a Mgr. Martiny Trnavskej v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Bratislava, Pribinova ul. č. 25, IČO
Právna veta: Otázkou, či môže byť právoplatný a vykonateľný rozsudok rozhodcovského súdu prekážkou veci rozsúdenej pre občianske súdne konanie, v ktorom sa navrhovateľ domáha určenia, že spotrebiteľská zmluva je neplatná, sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení z 29. 01. 2015 sp. zn. 3Cdo 27/2011. Najvyšší súd v tomto rozhodnutí vysvetlil, že oprávnenie súdu skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej doložky, nevedie k posudzovaniu vecnej správnosti rozsudku rozhodcovského súdu, súvisí však s potrebou vyriešiť otázku, či a aké právne účinky má vydaný rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/275/2014 6113215764 20.05.2015 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2015:6113215764.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci navrhovateľky M. R., nar. XX. XX. XXXX, byt
Právna veta: Každé podanie, ktoré je návrhom vo veci samej, obsahovať aj osobitné náležitosti podľa § 79 ods. 1 O.s.p.. Existencia riadneho návrhu je základnou podmienkou pre začatie občianskeho súdneho konania, a preto súd v prvom rade musí skúmať, či návrh spĺňa zákonom stanovené náležitosti. Ak zistí, že návrh nemá predpísané náležitosti, teda je neúplný alebo síce má požadované náležitosti, ale tieto, prípadne niektoré z nich, sú uvedené nepresne, neurčito alebo nezrozumiteľne, teda je nesprávny, je povinný vyzvať účastníka na doplnenie alebo opravu návrhu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/124/2013 1111229552 28.03.2013 JUDr. Janka Gažovičová ECLI:SK:KSBA:2013:1111229552.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: W. B., B.. X.XX.XXXX, X. V. XX, X., proti odporcovi v 1.rade: X. W., B.. XX.X.XXXX, X. V. XX, X., P. X.G.: P. W., B.. XX.XX. XXXX, X. V. XX, X., P. X.G.: T. Ú. X. N., U.. T., C.H. O. L. H. T., P. X, o vy
Právna veta: Podľa § 197 ods. 1 ZKR, v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje len vtedy, ak to pokladá za potrebné. V konkurznom konaní neplatí zásada ústnosti konania, ktorá je typické pre občianske súdne konanie. Konkurzný súd nariaďuje pojednávanie a teda ústne prejedná určité záležitosti v rámci konkurzu len v takom prípade, ak to považuje za potrebné. Z uvedeného dôvodu preto tým, že dlžník sa nariadené pojednávanie nedostavil, nemohlo ani dôjsť k odňatiu možnosti dlžníka konať pred súdom. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii dáva v tomto smere dlžníkovi i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/17/2012 5111235229 11.04.2012 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2012:5111235229.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka Peter Rush, nar. XX.X.XXXX, bytom ( s miestom podnikania) Šmidkeho 1407/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35079801, o návrhu veriteľa Slovenská republ
Právna veta: Náhrada trov konania je procesnou povinnosťou, ktorej obsahom je záväzok na zaplatenie sumy, ktorá sa úplne alebo sčasti zhoduje s trovami zaplatenými iným účastníkom, štátom alebo iným subjektom občianskeho súdneho konania. Dôvodom na uloženie náhrady trov konania je výsledok konania, zavinenie niektorých trov alebo náhoda, ktorá trovy konania spôsobila. Zásadne sa uhrádzajú trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (zásadou zodpovednosti za výsledok), ktorá znamená, že účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/268/2012 7511207677 21.03.2013 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2013:7511207677.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky E. Q., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v R. V. P. na ul. N. č. X, proti odporcovi R. Q., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu v Y. na K. ul. č. XX, právne zastúpenému JUDr. Vladimírom Zeleňákom, advokátom, Advokátska kancel
Právna veta: Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí mať procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo účastníkom konania priznáva. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda tí, ktorí majú všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Procesné právo môže v niektorých prípadoch spôsobilosť byť účastníkom konania priznať aj subjektom, ktoré podľa hmotného práva nie sú spôsobilé mať práva a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 9C/212/2011 1211210636 05.09.2012 JUDr. Marcela Gandelová ECLI:SK:OSBA2:2012:1211210636.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava II v právnej veci navrhovateľa: Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom Bratislava, Prievozská 37, zastúpený advokátkou Mgr. Ľubicou Pavelkovou Chabadovou, so sídlom Bratislava, Pri starej prachárni 13, proti odporcovi:
Kľúčové slová: druhy trov konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach hlavy tretej časť tretia (§ 137 a nasl.) upravuje druhy trov konania, ktorými sa rozumejú predovšetkým hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, vrátane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, tlmočné, odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Každý účastník platí náklady konania, ktoré mu vznikajú a náklady svojho zástupcu (§ 140 ods. 1 O.s.p.). Výpočet druhov trov konania obsiahnutých v ust. § 137 O.s.p. nie je taxatívny. Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania však môže súd priznať len také ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/2/2013 3812202442 28.03.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3812202442.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: I. E., so sídlom v U., N. W. XXXX/XB, IČO: XX XXX XXX, zastúpená Mgr. N. J., advokátom so sídlom U., C. V. XXA proti odporkyni: A. Z., naposledy bytom V., A. XXX/XX, toho času na neznámom mieste, o zaplatenie 1
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vychádza pri rozdelení dôkazného bremena medzi účastníkov konania zo zásady kontradiktórnosti spojenej so zásadou formálnej pravdy. Znamená to, že konajúci súd zásadne nevyhľadáva iniciatívne ex offo dôkazy slúžiace na podporu alebo vyvrátenie tvrdení ktoréhokoľvek účastníka konania, ale očakáva tvrdenia, následné návrhy dôkazov na ich podporu práve od sporových strán. Uvedená konštrukcia plynie z predmetu občianskeho súdneho konania, ktorým je nachádzanie práva v spore medzi konkrétnymi subjektami práva. Vychádza sa zo záujmu týchto subjektov na úspechu v konaní, čo m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/19/2014 8111219723 14.05.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8111219723.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a z členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: I. H., nar. XX. X. XXXX, bytom H. XXX proti žalovanému: S
Kľúčové slová: dôkazné bremenosporové konanie
Právna veta: Sporové konanie v rámci občianskeho súdneho konania je ovládané prejednávacou zásadou, v zmysle ktorej majú účastníci konania povinnosť tvrdenia, ktorá sa vzťahuje vždy na konkrétnu skutočnosť, ktorú účastník konania uvádza. Účastníci konania majú podľa zákona tiež povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení (dôkazná povinnosť). Povinnosť tvrdenia a aj dôkaznú povinnosť má tak žalobca, ako aj žalovaný, čomu zodpovedá dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom konaní, ktorý spočíva v zodpovednosti účastníka konania za to, že v konaní budú ním tvrdené rozhodné skutočnosti aj pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/73/2013 6112206838 27.06.2013 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2013:6112206838.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Železníkovej, v právnej veci žalobcu KROVBER, s. r. o., 027 12 Li
MENU