Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27070

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4035 dokumentov
1460 dokumentov
107 dokumentov
178 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 2 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka, „sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ Súčasne podľa ust. § 27 ods. 3 obchodného zákonníka „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/13/2017 1715207156 23. 11. 2017 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2017:1715207156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: MAKO-kovovýroba s.r.o., Senická 9, Bratislava, IČO:
Právna veta: Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti zapísania do tohto registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.). Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s právnym nástupcom a ak právneho nástupcu niet súd konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Cb/4010/1993 7093898734 09.01.2013 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2013:7093898734.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu A. a.s. so sídlom F. G. G. 6, XXX XX O. X, Y. P., IČO: XXXXXXXX, zast. JUDr. Miroslava Otčenášková, advokát, Velehradská 26, 130 00 Praha 3, proti žalovanému J. O., a.s., K. XX, O., T.: XX XXX XXX, o zaplatenie
Právna veta: V zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: a) súvahu; b) výkaz ziskov a strát; c) poznámky; Navrhovateľ podal v zákonom stanovenej lehote námietky, ktorými však neodstránil všetky nedostatky jemu vytknuté tunajším súdom, nakoľko registrovému súdu opäť nezaslal schválenú konečnú správu o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku takého obsahu, ako vyplýva z Obchodného zákonníka a účtovnú závierku. Neoddeliteľnou súčasťou účtovn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 7Nsre/24/2012 2112215901 09.08.2012 JUDr. Rastislav Kresl ECLI:SK:OSTT:2012:2112215901.1 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa Obchodné meno: LUNI s.r.o. v likvidácii Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 701/13 Názov obce: Senica PSČ: 905 01 IČO: 36 846 082 o námietkach po
Právna veta: Rozhodovanie o zápise údajov do obchodného registra nie je dôvodom pre vylúčenie sudcu z ďalšieho rozhodovania o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Registrový súd pri zápise údajov do obchodného registra skúma návrh a jeho prílohy len z hľadiska splnenia formálnych predpokladov (§ 6 zákona č. 530/2003 Z.z.). Registrový súd nevykonáva dokazovanie a nemá oprávnenie skúmať platnosť alebo neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia ako prejudiciálnu otázku. Z tohto dôvodu nemôže prípadné rozhodovanie o zápise uznesenia do obchodného registra vylúčiť sudcu z rozhodovania o neplatnosti zapís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/101/2020 7114208696 25. 11. 2020 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2020:7114208696.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov JUDr. Igora Ragana a JUDr. Lucie Baňackej, PhD. v spore žalobkyne: W. T., C.. XX.XX.XXXX, J. X, XXX XX I., proti žalovanému: TGA TATRY,
Právna veta: Právnická osoba zapisovaná do obchodného registra sa stáva subjektom práva, t.j. nadobúda právnu subjektivitu, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania, dňom účinnosti zápisu do obchodného registra a túto subjektivitu stráca dňom výmazu z obchodného registra. V danom prípade po začatí konania povinný zanikol bez právneho nástupcu, a to výmazom z obchodného registra, čím povinný stratil procesnú subjektivitu, teda aj spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti. Spôsobilosť mať práva a povinnosti je jedna z podmienok konania a jej strata predstavuje taký neodstrániteľný nedostatok podm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 4Er/384/2011 5411204524 13.08.2013 JUDr. Katarína Marettová ECLI:SK:OSDK:2013:5411204524.2 Uznesenie Okresný súd Dolný Kubín v právnej veci oprávneného: Lubor A. - S., s miestom podnikania Horné Srnie 127, IČO: 36 304 379, zastúpený JUDr. Máriou Bustinovou, advokátkou so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Šrobárova 9, proti povinnému: D.O.P. DAMERS, spo
Právna veta: V zmysle § 21 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Samotná skutočnosť, že organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného regi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/229/2019 1517215165 29. 10. 2019 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2019:1517215165.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku, v spore žalobkyne: B. D., A.. XX.XX.XXXX, X. S. F. P. D. XX, zast. JÁNSKÝ & PARTNER
Právna veta: Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, upravuje Obchodný zákonník. Zahraničná osoba, ktorou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom, alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sa čo do možnosti a rozsahu podnikania na území Slovenskej republiky, stavia zásadne na rovinu slovenským osobám. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, sa rozumie podnikanie zahraničnej osoby pomocou, resp. prostredníctvom organizačnej zložky, umiestnenej na území Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky, vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/5/2013 3111222028 29.04.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3111222028.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefánikova 17, Bratislava, IČO: 31 595 545, proti žalovanému: WERIX TRADING LTD. organizačná zložka Slovensko so sídlom Zlatovská 14, Trenčín, IČO: 36 800
Právna veta: Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra je zrejmé, že žalobca bol z Obchodného registra vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania. Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez náv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cbi/2/2003 7003899315 05.08.2013 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2013:7003899315.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu JUDr. D. E., advokát, U. XX, XXX XX U. - správca konkurznej podstaty úpadcu SC E. H. D. s.r.o. D., J. U. XX, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému D. H.-H. H., U. XX, XXX XX U., IČO: XX XXX XXX o neúčinnosť
Právna veta: Zákona o obchodnom registri ustanovuje povinnosť pri zápise podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo územia zapisovať okrem iných údajov aj údaje o práve štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie aj označenie takejto evidencie s číslom zápisu a taktiež aj údaje o predmete podnikania zahraničnej osoby

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 33Nsre/25/2013 1113207810 15.03.2013 JUDr. Milena Daubnerová ECLI:SK:OSBA1:2013:1113207810.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v právnej veci námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu podniku zahraničnej fyzickej osoby K. X., F. XXXXX/XXA, XXX XX Bratislava, IČO : 47 020 733 do obchodného registra rozhodol: Súd námietky z a m i e t a . odôvodneni
Právna veta: 1. V zmysle § 2 ods. 3 ObZ, sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 26Exre/90/2013 5113213234 21.10.2013 JUDr. Gabriela Bargelová ECLI:SK:OSZA:2013:5113213234.1 Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci obchodnej spoločnosti TENO SLOV, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Pittsburgská 5/25, 010 01 Žilina, IČO: 31 583 547 (ďalej len „obchodná spoločnosť") v konaní o zosúladenie zápisov v obchodnom registri, takto rozhodol: I.
MENU