SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204114
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obmedzené zákonom


Približný počet výsledkov: 108 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obmedzené zákonom
  • obmedzeny nájdené 46856 krát v 27738 dokumentoch
  • zakon nájdené 3839877 krát v 367272 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 39 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 16 dokumentov


Právna veta: Existencia predkupného práva štátu vzniknutého na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je samoúčelná. Úlohou vyššie citovaného zákona je okrem iného upraviť zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou a k tomuto zjednodušeniu vlastníckych vzťahov má podľa názoru súdu prispieť i existencia predkupného práva štátu, ktoré vzniká na základe zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... významnej investícii a zapisuje sa do katastra nehnuteľností, čím sa odlišuje napr. od predkupného práva spoluvlastníkov a jeho trvanie je obmedzené zákonom. Už len skutočnosť, že trvanie tohto predkupného práva je ohraničené zákonom stanovenou lehotou, je podľa názoru súdu dôvodom toho, aby .
Právna veta: Podľa § 78 ods. 4 ZoKR ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo súpisu vylúči. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate. Podľa § 19a ods. 2 zák.č. 92/1991 Zb. do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti nadobúdateľom na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, možný len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 22.08.2007 boli uzavreté podľa súkromnoprávnych predpisov, ale oprávnenie predávajúceho Žrebčín Motešice, a.s. nakladať s vlastným majetkom bolo obmedzené zákonom č. 92/1991 Zb., a to až do doby úplného zaplatenia ceny, za prevod akcií spoločnosti Žrebčín Motešice, a.s .
Právna veta: Vo všeobecnosti sa v práve rozlišujú tri druhy spôsobilosti, a to a) spôsobilosť mať práva a povinnosti, b) spôsobilosť na právne úkony, c) spôsobilosť na protiprávne úkony. Správny poriadok v § 14 upravuje spôsobilosť účastníka na práva a povinnosti. Táto spôsobilosť u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou. Všeobecná úprava spôsobilosti na práva a povinnosti je upravená v § 7 a nasl. Občianskeho zákonníka. Aj Ústava SR čl. 14 rozlišuje všeobecnú - abstraktnú spôsobilosť na práva, ktorú by bolo možné obmedziť iba ústavným zákonom, na rozdiel od konkrétnej - špecifickej, ktorá môže by ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... - abstraktnú spôsobilosť na práva, ktorú by bolo možné obmedziť iba ústavným zákonom, na rozdiel od konkrétnej - špecifickej, ktorá môže byť obmedzená zákonom, avšak iba tak, aby to nebolo v rozpore s jeho základnými právami a slobodami, ktoré sú garantované ústavou. Spôsobilosť na .
Právna veta: Existencia predkupného práva štátu vzniknutého na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je samoúčelná a správny orgán sa pri rozhodovaní o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nemôže správať tak, že toto právo neexistuje, resp. že neexistuje, pokiaľ nebolo zapísané do katastra nehnuteľností. Úlohou vyššie citovaného zákona je okrem iného upraviť zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... významnej investícii a zapisuje sa do katastra nehnuteľností, čím sa odlišuje napr. od predkupného práva spoluvlastníkov a jeho trvanie je obmedzené zákonom. Už len skutočnosť, že trvanie tohto predkupného práva je ohraničené zákonom stanovenou lehotou, je podľa názoru súdu dôvodom toho, aby .
Právna veta: Pokiaľ by orgán ochrany prírody nepristúpil k takémuto riešeniu, ťažbou dreva resp. aj inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu by sa aj podľa názoru súdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.. T.j. podľa názoru súdu bolo namieste použitie uvedeného ustanovenia § 4 ods. 1, 2 zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý podľa názoru súdu vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny má aj prevenčný charakter a teda zákaz ťažby tak, ako bol skonštatovaný vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správneho orgánu považoval za nezákonné z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, absolútne a môže byť obmedzené zákonom. Správne orgány pritom nebrali dôsledne na zreteľ obsah vlastníckeho práva ani princípy ochrany vlastníckeho práva. Poukázal ... byť výkon tohto vlastníckeho práva nútene obmedzovaný, samozrejme vlastnícke právo nie je absolútne a môže byť obmedzené zákonom. Správne orgány pritom nebrali dôsledne na zreteľ obsah vlastníckeho práva ani princípy ochrany vlastníckeho práva. Poukázal .
... , a to nielen predpismi súkromného práva, ale aj predpismi verejného práva. Oprávnenie predávajúceho Žrebčín Motešice a.s. bolo podľa žalovaného obmedzené zákonom č. 92/1991 Zb., a to až do doby úplného zaplatenia ceny za prevod akcií Žrebčína Motešice a.s. spoločnosťou .
... môže dôjsť aj bez toho, aby bola súčasne porušená zásada rovnosti. Právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom nemôže byť obmedzené zákonom. V tejto časti poukázali žalobcovia na Nález Ústavného súdu sp.zn. Pl. ÚS 14/98 z 22.6.1999. Podľa .
... abstraktnú spôsobilosť na práva, ktorú by bolo možné obmedziť iba ústavným zákonom, na rozdiel od konkrétnej (špecifickej), ktorá môže byť obmedzená zákonom, avšak iba tak, aby to nebolo v rozpore s jeho základnými právami a slobodami, ktoré sú garantované ústavou. Spôsobilosť na .
... obce uskutočňovať právne úkony vo veciach hnuteľného majetku obce alebo jej majetkových práv v prípade, ak toto nakladanie nie je obmedzené zákonom alebo samotnou obcou prostredníctvom záväzného aktu obecného zastupiteľstva. V tomto kontexte je zároveň potrebné extenzívne vykladať ust. § 11 ods .
... z roku 2006 neboli k zmene projektovej dokumentácie aktualizované. Ďalej uviedla, že časové platnosti jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov, nie je obmedzená zákonom, ale priamo v jednotlivých stanoviskách dotknuté orgány určujú dobu ich platnosti na 2 roky (OÚŽP OOPaK - stanovisko zo dňa 19 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.