Nájdené rozsudky pre výraz: odmena advokáta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4456

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1282 dokumentov
916 dokumentov
27 dokumentov
17 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb rozlišuje zákonnú tarifnú odmenu a odmenu zmluvnú, dohodnutú medzi advokátom a klientom v zmluve o poskytovaní právnych služieb s tým, že zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako hodinová odmena, paušálna odmena, podielová odmena a tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny, príp. ako kombinácia týchto odmien. Citovaná vyhláška taxatívne vymedzuje podmienky, za ktorých môže advokát s klientom uzavrieť dohodu o podielovej odmene, ktorá musí byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/194/2019 4217221395 30. 01. 2020 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2020:4217221395.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. Miroslav Tkáč, bytom Br
Právna veta: Bezodplatné zastúpenie je tak výnimočné, že ak by sa na ňom strany sporu dohodli, vedela by túto dohodu žalovaná preukázať, čo však nepreukázala a teda v tomto rozsahu neuniesla dôkazné bremeno. Pokiaľ teda nie je možné preukázať samostatnú dohodu ohľadom odmeny medzi právnym zástupcom a jeho mandantom, automaticky sa použijú ustanovenia § 9 až 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z o tarifnej odmene.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/289/2019 1216210938 30. 01. 2020 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2020:1216210938.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Jany Richterovej v právnej veci žalobcu: C.. C. K., S. D. D.: I. X, J., zast. JUDr. Marek Horník, adv
Právna veta: Sadzobníkom pre účely určenia odmeny za právne služby poskytované advokátom v občianskom súdnom konaní je v danom prípade vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení platnom v čase rozhodovania súdu prvého stupňa (ďalej len vyhláška). Podľa § 9 odsek 1 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Podľa § 10 odsek 2 vyhlášky, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/76/2013 3512202338 20.02.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3512202338.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: Q. W. U., s.r.o., so sídlom E. 5, X., IČO: XX XXX XXX, zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti odporcovi: G. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXXX/X, B. mesto
Právna veta: Je potrebné vykladať §18 ods. 4 zákona o advokácii v súlade s doktrínou predvídateľnosti odmeny za poskytovanie právnych služieb. Klient, spotrebiteľ právnej služby musí byť tak dostatočne informovaný o výške odmeny za poskytnuté právne služby, aby mohol reagovať na jej prípadné zmeny. Pokiaľ výška dohodnutej odmeny ostáva nemenná, javí sa ako neúčelné a nadbytočné zotrvávať len na výslovne formalistickom oboznamovaní výšky odmeny za každý jednotlivý úkon právnej služby, ktorý mieni advokát pre klienta vykonať. V tomto smere odvolací súd poukazuje i na to, že výkon advokácie sa uskutočňuje za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoCsp/16/2020 6118299287 26. 11. 2020 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2020:6118299287.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Jozefa Šuleka v spore žalobcu: P.. D. J., nar. XX.XX.XXXX, K., O. XXA, proti žalovanej L. J., nar. XX.XX.
Právna veta: V správnom súdnictve sa na účely určenia základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby bez výnimky aplikuje § 11 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v rozhodnom znení a nie § 10 vychádzajúci z hodnoty sporu. Rovnako v tejto súvislosti Najvyšší súd SR poukazuje na prílohu I. položky č. 10 sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorej sa súdny poplatok v správnom súdnictve platí pevno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/78/2018 7018200649 20. 11. 2019 JUDr. Pavol Tkáč ECLI:SK:KSKE:2019:7018200649.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tkáča, členov senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Ondreja Hvišča, PhD., v právnej veci žalobcu T.. O. K. N. P. C. Q. , K. A. XX, proti žalovanému Centru právnej pom
Právna veta: V danom prípade sa podľa názoru odvolacieho súdu jedná o zmluvu príkaznú, ktorá je upravená v § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, na základe ktorej sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Pokiaľ je príkazník na základe zmluvy oprávnený a povinný konať menom príkazcu v právnom konaní, potom ide o prípad, kedy príkazník vykonáva túto činnosť ako svoju profesiu. Záväzok niečo vykonať pritom spočíva práve len vo vykonaní dohodnutej činnosti, nie v dosiahnutí výsledku. Pokiaľ teda príkazník vykoná všetko, čo mal podľa zmluvy vykonať, splnil svoju povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/283/2014 6313205092 13.11.2014 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2014:6313205092.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v obchodno-právnej veci navrhovateľa
Právna veta: 20. Za ústrednú otázku tohto sporu považoval správny súd právne posúdenie, či žalovaný správne aplikoval ust. § 14a ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. upravujúce tzv. paušálnu odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi. Správny súd zastáva názor, že v prípade absencii intertemporálnych ustanovení je správny orgán povinný aplikovať právny predpis účinný v čase rozhodovania. Na rozdiel od hmotného práva, v ktorom zásade platí hmotné právo účinné v čase vzniku právnych vzťahov, v procesnom práve sa majú aplikovať procesné predpisy účinné v čase postupu súdu, pokiaľ prechodné u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/51/2017 1017200380 20. 02. 2019 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2019:1017200380.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Advokátska kancelária GOGA a spol
Právna veta: Pri aplikácii § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky v spojení s § 137 písm. c) CSP, má rozhodujúci význam najmä v ňom uvedené slovné spojenie „ak nie je možné vyjadriť hodnotu vecí alebo práva v peniazoch“. Vyjadriť hodnotu (v danom prípade práva) predovšetkým znamená vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu konania, t. j. tým, aké účinky má pre účastníkov meritórne rozhodnutie súdu v tomto konaní. V namietanom prípade bolo predmetom konania pred okresným súdom rozhodovanie o určení, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. Vzhľadom na predmet sporu o určenie, že veci patria do dedičstva nemož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/97/2017 6313212297 04. 10. 2017 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2017:6313212297.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobcov 1) E. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom F., S. XX/X
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený v konaní dať sa zastúpiť právnym zástupcom, ktorého si zvolí. Takým zástupcom môže byť v súčasnosti aj advokát, pričom okolnosť, že správca konkurznej podstaty je sám advokátom, nemá na tento záver žiadny vplyv. Odmena správcu konkurznej podstaty nie je totožná s odmenou advokáta za poskytovanie služieb právnej pomoci. Odmena advokáta je spojená so zastupovaním správcu konkurznej podstaty ako účastníka konania v občianskom súdnom konaní. Správca konkurznej podstaty je v postavení riadneho účastníka konania so všetkými právami a povinnosťami v zmysle pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/298/2015 6714204486 27. 01. 2016 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2016:6714204486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej, členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Sninskej, v právnej veci navrhovateľa Čechová Ins
Právna veta: Podľa § 142 ods. 2 O.s.p. ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. Podľa § 142 ods. 3 O.s.p. aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia. Ktoré z citovaných ustanovení bude v konkrétnej veci aplikované je p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/363/2014 3112218246 11.06.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3112218246.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa Y. Z. a.s., so sídlom N., A. 7, IČO 35 787 783, v konaní zastúpeného JUDr. C. Z., usadenou euroadvokátkou, so sídlom O., C. 7, proti odporcovi M. Y., bytom W. nad S., N. XXX/XX, o zapl
MENU