SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186999
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 01:26

Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti
  • podielovy nájdené 37088 krát v 7254 dokumentoch
  • spoluvlastnictvo nájdené 24462 krát v 8434 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 370055 krát v 39024 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Zákonné ustanovenia § 142 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka upravujú jednotlivé spôsoby vyporiadania zrušeného podielového spoluvlastníctva za predpokladu, ak nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi jednotlivými podielovými spoluvlastníkmi a sú z hľadiska postupnosti spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva pre úvahu súdu určujúce a záväzné. Pokiaľ nedošlo k dohode o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi spoluvlastníkmi, a neprichádza do úvahy reálna deľba predmetu spoluvlastníctva, zvažuje súd možnosť prikázania veci za primeranú náhradu jednému alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/436/2013 6111204050 19.08.2014 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2014:6111204050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra. Priehodu a členov senátu JUDr. Anny Snopčokovej a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľky: U. V., rodená M., narodená XX.XX.XXXX, bytom XXX XX Z .
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 31Cdo 503/2011 právo každého zo spoluvlastníkov vec užívať je obmedzené rovnakým právom ostatných užívať vec podľa veľkosti podielu. Podľa konštantnej judikatúry môžu spoluvlastníci (dohodou alebo väčšinovým rozhodnutím) alebo súd o hospodárení so spoločnou vecou rozhodnúť podľa § 139 ods. 2 O.z., že niektorého zo spoluvlastníkov z fyzického užívania veci úplne alebo čiastočne vylúčia. V takom prípade logicky užíva jeden zo spoluvlastníkov vec nad rámec jeho podielu (neužíva vec v súlade s kritériom vytýčeným v § 137 ods. 1 O.z.). Ide ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .6.2010, kedy bol z technických dôvodov vymenený žalovanou zámok vchodových dverí, do 21.5.2013, kedy právoplatným rozhodnutím súdu podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti zaniklo. Žalobca tvrdí, že k dohode o spôsobe užívania spoločnej veci nedošlo, byt opustil nedobrovoľne potom, čo ho z neho .
Kľúčové slová: dobré mravy, neoprávnený odber plynu, maloletí pachateľe

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že by bolo v rozpore s dobrými mravmi zaviazať na zaplatenie škody vzniknutej neoprávneným odberom zemného plynu žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí mali v čase začiatku žalobcom tvrdeného neoprávneného odberu zemného plynu vek 13 a 15 rokov. Z hľadiska žalobcom dostatočne podloženého záveru o osobe škodcu by bolo v rozpore s dobrými mravmi, ak by mali nahradiť škodu za neuhradený zemný plyn, v tom čase maloletí žalovaní, ktorí boli členmi domácnosti na adrese odberného miesta. A to len z toho dôvodu, že sú v katastri nehnuteľnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v 1. a 2. rade za neoprávnený odber plynu bez zmluvy o dodávke zemného plynu, na základe samotného faktu o podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti žalovaných na odbernom mieste plynu. Takéto tvrdenie nemá oporu v žiadnom právnom predpise pričom pri posudzovaní zodpovednosti za spôsobenú škodu .
... tom na to, aby sa vec mohla účelne využiť. Súd na návrh žalobkyne ako spoluvlastníčky, keďže nedošlo k dohode, zrušil podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností uvedených vo výrokovej časti rozsudku a vyporiadal toto podielové spoluvlastníctvo tak, že v celosti nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva žalovanej .
... 1/ sa na pojednávaní konanom dňa 11.03.2013 prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadrila, že tiež navrhuje, aby súd zrušil podielové spoluvlastníctvo, nehnuteľnosť prikázal do vlastníctva navrhovateľa a zaviazal ho na finančné vyrovnanie zhodne s cenou určenou znaleckým posudkom, teda do konania pribral .
... na nej, ktorý v tomto konaní stratil. Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že účastníčky konania majú v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti, a to trojizbový byt vo Varíne, ako aj garáž a pozemok pod garážou, rozhodnutie o zrušení a ... na nej, ktorý v tomto konaní stratil. Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že účastníčky konania majú v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti, a to trojizbový byt vo Varíne, ako aj garáž a pozemok pod garážou, pričom podiel navrhovateľky predstavuje .
... v prípade 1. ak sa jedná o neoprávnenú stavbu na cudzom pozemku (§135c Občianskeho zákonníka) a 2. ak súd vyporiadava podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností jej reálnym rozdelením, v tomto prípade môže pre účelnejšie využívanie rozdelených nehnuteľností zriadiť vecné bremeno. Je teda zrejmé, že súd .
... náhradu trov konania nepriznáva. odôvodnenie: Navrhovatelia návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 23.4.2012 žiadali, aby súd zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností v k.ú. Dolná Streda zapísané na Listoch vlastníctva č. XXXX C. XXXX. Navrhovatelia v priebehu konania, pred otvorením pojednávania .
... konania zo dňa 18.06.2010, doručeným tunajšiemu súdu dňa 21.06.2010, sa navrhovateľ domáhal súdu, aby rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v D., Správou katastra N. pre okres N., obec C. a katastrálne územie .
... spoluvlastnícky podiel odporcu 2/18 nehnuteľností prikáže do bezpodielového spoluvlastníctva navrhovateľov v 1./ a 2./ rade. Zruší podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností v kat. úz. Boldog, obec Boldog, zapísaných na Katastrálnom úrade, Správa katastra Senec na LV č. ... súdu Bratislava II dňa 16.12.2008, sa navrhovatelia domáhajú súdu vydania rozsudku, v ktorom súd zruší podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností v kat. úz. Boldog, obec Boldog, zapísaných na Katastrálnom úrade, Správa katastra Senec na LV č .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.