Nájdené rozsudky pre výraz: podnet správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 527

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

182 dokumentov
22 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalobná námietka ohľadom nesprávnosti postupu inšpektora práce, nezrozumiteľnosti a nepreskúmateľnosti podkladov pre rozhodnutie je nedôvodná, pretože podľa § 16 ods. 5 zákona č. 125/2006 Z. z. fyzická osoba a právnická osoba je na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce povinná poskytnúť informácie potrebné na výkon inšpekcie práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa poznámky (č. 7) k uvedenému zákonnému ustanoveniu osobitným predpisom, ktorý by mohol zamedziť povinnosti poskytnúť informácie danej fyzickej osobe a právnickej osobe v rámci inšpekcie práce, je zákon č. 21 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/47/2019 7019200323 11. 02. 2021 JUDr. Dana Bystrianská ECLI:SK:KSKE:2021:7019200323.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Bystrianskej a členiek senátu JUDr. Petry Vysaníkovej a JUDr. Diany Bičovej, v právnej veci žalobcu: Cassovia Build, s.r.o., Jarmočná 3, Košice
Právna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/47/2013 4013200396 27.06.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4013200396.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: Krajský prokurátor v Nitre, Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, Nitra, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Komárne, Senný trh 4, Komárno, o nečinnosť odporcu v konaní pôvodne vedenom u neho pod sp. zn.
Právna veta: Podľa názoru súdu o oznámení žalobcu 1/ bolo potrebné vydať rozhodnutie, avšak vzhľadom na okolnosti daného prípadu nie rozhodnutie vecné, t.j. či sa žalobcovi 1/ priznáva alebo nepriznáva postavenie účastníka konania, ale rozhodnutie o zastavení konania o účastníctve, vzhľadom na dôvody vyššie uvedené. Keďže sa nejedná o prípad, kedy by mohlo dôjsť k neformálnemu zastaveniu konania, ktoré sa vyznačuje iba v spise (§ 30 ods. 1 písm. b/ a c/ Správneho poriadku), v dôsledku zániku licencie, o odňatí ktorej začal ex offo správny orgán konanie, mal správny orgán v prvom rade zastaviť predmet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 1Scud/4/2013 6013200726 14.08.2013 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2013:6013200726.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov JUDr. Jána Škvarku a JUDr. Aleny Antalovej v právnej veci žalobcov: 1/ ČSAD Ostrava, a.s., so sídlom Vítkovická 3083/1,
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). To znamená, že správne orgány musia v konaní a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§ 3), ustanovenia správneho poriadku týkajúce sa zisťovania podkladom pre rozhodnutie (§ 32 a nasl.) a ustanovenia správneho poriadku zakotvujúce finálne štádium spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Sp/15/2012 7012200795 22.01.2013 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2013:7012200795.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa I. Ž., C. Č.. XX, T.R., proti odporcovi Starostovi Mestskej časti Košice - Západ, v konaní o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu, takto rozhodol:
Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojím rozhodnutím nevytvára právny stav (non vicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/33/2014 5014200639 12.09.2014 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2014:5014200639.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľa: F. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. č. XXX, XXX XX N., proti odporcovi: Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
Právna veta: Súd v prvom rade zdôrazňuje, že ust. § 107 stavebného zákona neviaže plynutie lehoty na začatie správneho konania vo veci postihu za porušenie zákona, ale na vedomosť správneho orgánu, bez ohľadu na to, či správne konanie bolo alebo nebolo začaté. V nadväznosti na to považuje aplikáciu právneho predpisu na zistený stav za nadmieru formalistickú, nemajúci oporu v zákone. Bez ohľadu na osobitné zákonné ustanovenia upravujúce výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 99 Stavebného zákona) a inštitúciu Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a Stavebného zákona) treba zdôrazniť význam ust. § 123a ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/54/2013 2013200369 13.02.2014 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2014:2013200369.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: MBL TRANS, s.r.o., so sídlom Spartakovská 6842/34, 917 01 Trnava, IČ
Právna veta: Okresný úrad je v zmysle § 68 písm. w) zákona oprávnený vydať súhlas prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. 38. Ustanovenia zák. č. 543/2002 Z.z. neobsahujú bližšiu špecifikáciu dôvodov vydania alebo nevydania súhlasu, preto správny orgán v rámci svojej správnej úvahy a diskrečnej právomoci rozhodne na základe zisteného skutkového stavu, okolnosti prípadu a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú pre neho záväzné. Správna úvaha však nepredstavuje ľubovôľu správneho orgánu pri rozhodovaní; správny or ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/108/2019 1019200689 12. 12. 2019 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2019:1019200689.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Marty Barkovej, v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie,
Právna veta: Z ust. § 120 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplýva, ktoré záväzky dlžníka voči veriteľom, v insolvenčnom procese formou reštrukturalizačného konania, sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou a zároveň na nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré patrí aj nemožnosť započítania pohľadávky voči dlžníkovi upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ide o tzv. prednostné pohľadávky. Medzi takéto pohľadávky patria podľa § 120 ods. 2 ZoKR okrem iného pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania. Z ust. § 120 ods. 1 zákona č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/96/2018 1018201073 16. 07. 2020 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2020:1018201073.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Marty Barkovej v právnej veci žalobcu: EUNICA Megaboards, s.r.o., Mariánske námestie 30/5, Žili
Právna veta: V danom prípade bol odpor proti rozkazu podaný v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, jeho odôvodnenie bolo síce stručné, ale bezpochyby obsahovalo nesúhlas žalobcu s uložením povinnosti zaplatiť pokutu. Podľa názoru správneho súdu odpor podaný žalobcom obsahuje s poukazom na ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. dostatočne jasné a zrozumiteľné odôvodnenie, z ktorého vyplýva jednoznačný záver o nesúhlase žalobcu s pokutou uloženou mu rozkazom žalovaného. Žalobca v odpore explicitne označil a predložil dôkaz na preukázanie svojho tvrdenia, že označené motorové vozidlo v čase spáchania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/94/2020 5020200226 23. 02. 2021 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2021:5020200226.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vargovej a členov senátu JUDr. Zuzany Krivdovej (sudca spravodajca) a JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: HEKO - SDS, s.r.o., so sídlom
Právna veta: Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v Správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie skončené skôr, než sa dospeje k meritórnemu rozhodnutiu vo veci samej. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Voľná úvaha je v podstate vylúčená. Súčasná platná právna úprava zastavenia konania je koncepčne novým riešením a pokrýva všetky p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/74/2012 5012200568 17.04.2013 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2013:5012200568.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcu: v rade 1/ Obec Podbiel, so sídlom 027 42 Podbiel č. 210, IČO:
MENU