Nájdené rozsudky pre výraz: policajt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8233

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2776 dokumentov
1317 dokumentov
17 dokumentov
277 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Medzi účastníkmi konania nie je sporné, že personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru bol zrušený rozsudkom krajského súdu. Sporné medzi účastníkmi konania je, či za skutkových okolností, keď žalobca bezodkladne, deň po zrušení personálneho rozkazu bez vyčkania právoplatnosti oznámil túto skutočnosť svojmu nadriadenému a zároveň požiadal o umožnenie nástupu do výkonu služby a usmernenie v danej veci, načo správny orgán nereagoval, či za týchto skutkových okolností porušil povinnosť v zmysle § 48 ods. 3 písm. t/ zákona č. 73/1998 Z.z. takým spôsobom, že mu dňa nasledujúceho po právopla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/53/2019 1019200371 23. 02. 2021 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2021:1019200371.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členov senátu JUDr. Evy Fulcovej a JUDr. Otílie Belavej v právnej veci žalobcu: J. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXXX/XX, XXX XX Y., p
Právna veta: Príspevok za službu vzhľadom na iný spôsobom výpočtu nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z., resp. predtým podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Príspevok za službu nie je výsluhovým dôchodkom, naďalej je príspevkom za službu podľa predchádzajúcich zákonných úprav a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 410/1991 Zb. sa iba považoval a tiež sa následne podľa prechodných ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. považuje za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona, najmä na účely trvania nároku na d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 25Sd/88/2016 5016200378 14. 07. 2016 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2016:5016200378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - správny súd, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľa: H. X., nar. XX. X. XXXX, r. č.: XXXXXX/XXX, bytom D., H. XXXX/X, právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter To
Právna veta: Z ustanovenia § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. okrem iného vyplýva, že k služobnému hodnoteniu policajta je potrebné pristupovať komplexne. Nie je možné sústrediť sa ťažiskovo len na otázku spoľahlivosti meranú iba dodržiavaním služobnej disciplíny a opomínať, že kategória spoľahlivosti v sebe zahŕňa ďalšie úrovne spoločenských javov, ktoré je potrebné vyhodnocovať, aby policajt dokázal „spoľahlivo“ vykonávať svoju funkciu, ktorej realizáciu spoločnosť vníma najmä cez aktuálne verejne pertraktované heslo „Pomáhať a chrániť.“ Ak sa žalovaný a pred ním prvostupňový správny orgán (nadr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/73/2018 3018200212 25. 08. 2020 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:KSTN:2020:3018200212.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., členov JUDr. Aleny Radičovej a JUDr. Milana Straku, v právnej veci žalobcu: V. G., bytom K. XXX/X, XXX XX C. H., právne zastúpený Mgr. Vladimí
Právna veta: Podstatnou skutočnosťou svedčiacou o porušení služobnej disciplíny žalobcom je, že stálu službu vykonával v čiernom tričku bez hodnostného označenia a menovky. Týmto ustrojením porušil zákonné a podzákonné interné ustanovenia upravujúce povinnosť policajta preukazovať pri výkone služobnej činnosti príslušnosť k Policajnému zboru, ako aj povinnosť mať na sebe oblečenú pri výkone administratívnych prác v rámci výkonu stálej služby na OO PZ prvého typu služobnú rovnošatu vzor 98, ktorej nosenie s použitím kombinácií jednotlivých súčastí služobnej rovnošaty podrobne upravuje čl. 19 Nariadeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/27/2018 2018200071 03. 04. 2019 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2019:2018200071.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcu: Z. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXX/XX, XXX XX N., právne zastúpeného: J
Právna veta: Odchodné je dávkou výsluhového zabezpečenia (§ 30 zákona). Jeho výška sa odvíja od doby služby a od dosiahnutého služobného platu (§ 4 zákona). Podmienkou jeho priznania je účasť v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, ktorá sa realizuje platením príslušných odvodov (poistného). Vymeriavacím základom na určenie poistného na výsluhové zabezpečenie je služobný príjem, pričom v súlade s princípom solidarity sa suma poistného odvíja od výšky vyplateného služobného platu. Závislosť výšky odchodného od dosiahnutého (poskytnutého) platu a z neho odvedeného poistného vyjadruje aj právna úprava po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 18Sa/27/2018 3018200274 13. 12. 2018 JUDr. Milan Straka ECLI:SK:KSTN:2018:3018200274.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudcom JUDr. Milanom Strakom v právnej veci žalobcu: F.. K. G., bytom F. XXX, B. nad B., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou Ivan Syrový, s.r.o., Kadnárova 83, Bratislava proti žalovanému: Minister vnútra
Právna veta: Pravidlo nemo tenetur je v súčasnosti vykladané ako zákaz donucovať obvineného k akémukoľvek aktívnemu konaniu, ktorým by prispel k získaniu dôkazov proti sebe. Ak má mať teda tento ústavne chránený princíp reálny obsah, potom seba obviňujúce vyjadrenie prednesené voči štátnej moci (prezentovanej v tomto prípade políciou) môže mať v rámci trestného stíhania povahu usvedčujúceho dôkazu len za predpokladu, že ho urobila osoba, ktorá mala procesné postavenie obvineného podľa § 206 ods. 1 Tr. por., bola v tomto postavení vypočutá podľa § 121 ods. 1 Tr. por., pritom bola poučená o právach obvinenéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5To/69/2020 6419010528 04. 08. 2020 JUDr. Štefan Novák, LL.M. ECLI:SK:KSBB:2020:6419010528.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Nováka, LL.M., a sudcov JUDr. Jána Deáka a JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. v trestnej veci obžalovaného M. Y., pre prečin marenia výkonu úradnéh
Právna veta: Z formulácie skutkovej podstaty priestupku upraveného v § 47 ods. 1 písm. a/ priestupkového zákona vyplýva, že priestupku podľa tohto ustanovenia sa dopustí každý, kto neuposlúchne výzvu, ktorú verejný činiteľ urobil pri výkone svojej právomoci, tj. právomoci zverenej mu zákonom. Na základe takéhoto zákonného splnomocnenia sa výslovne ukladá povinnosť niečo vykonať, určitého konania sa zdržať alebo niečo strpieť. Výzva je pritom bezprostredným úkonom a nepredchádza jej formalizovaný právny postup s jej adresátom. Neuposlúchnutím výzvy preto nebude nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím (n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 10Sa/22/2018 7018200566 15. 07. 2020 JUDr. Pavol Tkáč ECLI:SK:KSKE:2020:7018200566.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci žalobcu S. O., J.. XX.XX.XXXX, bývajúceho I. G., G. XX, adresa pre doručovanie: Ľ. XX, XXX XX G., proti žalovanému Okresnému úradu Košice, odbor opravných prostriedkov, Kom
Právna veta: Súd podporuje právny názor vyjadrený žalovaným v jeho rozhodnutí, že udeľovanie odmien policajtovi v predchádzajúcom období nevylučuje klasifikáciu jeho ďalšieho konania ako porušenie služobnej prísahy a povinností zvlášť hrubým spôsobom, že jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, ktoré spĺňajú podmienky na prepustenie zo služobného pomeru. Porušenie právnych predpisov nie je možné tolerovať len z toho dôvodu, že sa ho dopustil doposiaľ vzorný policajt. Dôvod posúdenia závažnosti skutku (porušenie služobnej prísahy a povinností zvlášť hrubým spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/140/2017 1017200979 25. 11. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1017200979.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Ľ. M., nar. XX.XX.XXXX, L. XX,
Právna veta: Určenie právnej úpravy, podľa ktorej je potrebné nárok posúdiť je kľúčovou otázkou. Je pritom neprípustné, aby správny orgán doslova „ prechádzal z jednej právnej úpravy do druhej“ bez toho, aby tento svoj postup riadne neodôvodnil. Ak je takýto postup realizovaný, musí mať svoj právny základ v prechodných ustanoveniach týchto nových právnych predpisov a nemôže byť výlučne výsledkom posúdenia času vzniku jednotlivých plnení, ktoré majú základ v poškodení zdravia žalobcu. Správny súd pritom poukazuje konkrétne na ust. § 121 zákona č. 328/2002 Z.z., z ktorého vyplýva, že v zásade sa podľa neho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 14Sa/33/2019 1019200865 14. 12. 2020 JUDr Eva Vékonyová ECLI:SK:KSTN:2020:1019200865.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudkyňou JUDr. Evou Vékonyovou v právnej veci žalobcu: J. W., bytom W. A., T. XXXX/XXX proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, Kutuzovova 98, o preskúmanie rozhodnutia ža
Právna veta: V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona žalovaný môže zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ktorý je už zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky a ktorý podal žiadosť o udelenie azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udelenie azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie. Podmienkou pre takýto postup je teda to, že v čase rozhodovania správneho orgánu podľa vyššie uvedeného zákona bol žalobca zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Sa/26/2019 7019200853 18. 11. 2019 JUDr. Pavol Tkáč ECLI:SK:KSKE:2019:7019200853.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Pavlom Tkáčom, v právnej veci žalobcu: C. S., nar. XX..XX.XXXX, štátna príslušnosť W., trvale bývajúci G. U., N. - M. XX, byt č. 48, W., bez platného cestovného dokladu, toho času umiestneného v Útvare
MENU