Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosti policajta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 199

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

213 dokumentov
36 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podstatnou skutočnosťou svedčiacou o porušení služobnej disciplíny žalobcom je, že stálu službu vykonával v čiernom tričku bez hodnostného označenia a menovky. Týmto ustrojením porušil zákonné a podzákonné interné ustanovenia upravujúce povinnosť policajta preukazovať pri výkone služobnej činnosti príslušnosť k Policajnému zboru, ako aj povinnosť mať na sebe oblečenú pri výkone administratívnych prác v rámci výkonu stálej služby na OO PZ prvého typu služobnú rovnošatu vzor 98, ktorej nosenie s použitím kombinácií jednotlivých súčastí služobnej rovnošaty podrobne upravuje čl. 19 Nariadeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/27/2018 2018200071 03. 04. 2019 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2019:2018200071.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcu: Z. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXX/XX, XXX XX N., právne zastúpeného: J
Právna veta: Realizácia zásady prezumpcie neviny v konaní vo veciach služobného pomeru týkajúceho sa uloženia disciplinárneho opatrenia policajtovi znamená, že oprávnený orgán je povinný dokázať zavinené porušenie povinnosti policajta, a ak sú o ňom pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech policajta (in dubio pro reo). Na objasnenie a sankcionovanie disciplinárneho previnenia musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky znaky skutkovej podstaty - subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, ak by čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol naplnený, nemožno h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/173/2019 6019200472 18. 06. 2020 JUDr. Peter Molčan ECLI:SK:KSBB:2020:6019200472.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Molčana a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a Mgr. Ivany Datlovej, v právnej veci žalobcu: H.. H. R., nar. XX. S. XXXX, trvale bytom P., V. S. XX
Právna veta: Z ustanovenia § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. okrem iného vyplýva, že k služobnému hodnoteniu policajta je potrebné pristupovať komplexne. Nie je možné sústrediť sa ťažiskovo len na otázku spoľahlivosti meranú iba dodržiavaním služobnej disciplíny a opomínať, že kategória spoľahlivosti v sebe zahŕňa ďalšie úrovne spoločenských javov, ktoré je potrebné vyhodnocovať, aby policajt dokázal „spoľahlivo“ vykonávať svoju funkciu, ktorej realizáciu spoločnosť vníma najmä cez aktuálne verejne pertraktované heslo „Pomáhať a chrániť.“ Ak sa žalovaný a pred ním prvostupňový správny orgán (nadr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/73/2018 3018200212 25. 08. 2020 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:KSTN:2020:3018200212.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., členov JUDr. Aleny Radičovej a JUDr. Milana Straku, v právnej veci žalobcu: V. G., bytom K. XXX/X, XXX XX C. H., právne zastúpený Mgr. Vladimí
Právna veta: V napadnutom rozhodnutí II. chýba vyhodnotenie dôkazov, z ktorých žalovaný zistil skutkový stav veci vo vzťahu k disciplinárnej zodpovednosti žalobcu a presvedčivá a veci priliehavá právna argumentácia osvedčujúca spáchanie disciplinárneho previnenia žalobcu reagujúca na celý rozsah odvolacích námietok žalobcu. Povinnosť podľa § 241 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z.z. (V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval.) sa rovnako vzť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/167/2018 6018200763 04. 04. 2019 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2019:6018200763.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a JUDr. Petra Molčana, v právnej veci žalobcu: C.. C.. D. E., nar. XX. M. XXXX, bytom A. D. XXX, X
Právna veta: Pokiaľ ide o hodnotenie spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 Zákona správny súd uvádza, že z úpravy podľa § 14 ods. 1 písm. b) Zákona vyplýva, že spoľahlivosť je v zmysle jej autonómnej zákonnej definície podľa § 14 ods. 3 Zákona len jedným z predpokladov, ktoré musia byť súčasne naplnené vo vzťahu ku konkrétnej osobe na to, aby mohla byť policajtom. Tieto predpoklady musia byť splnené súčasne, a to pri vstupe do štátnej služby príslušníka policajného zboru, ale aj počas celého jej trvania. Spoľahlivosť je u konkrétnej osoby daná pokiaľ neexistujú iné skutočnosti, podľa ktorých osoba nedáva záruku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/40/2019 5019200217 01. 07. 2020 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2020:5019200217.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členiek senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Martiny Brniakovej, v právnej veci žalobcu: mjr. Mgr.F. F., nar. XX.XX.XXXX, trval
Právna veta: Zo znenia § 441 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne. Uvedené ustanovenie nevylučuje možnosť spoluzavinenia poškodeného ani pri škode spôsobenej úmyselne a pomer vedomej nedbanlivosti a nepriameho úmyslu nemožno označiť za každých okolností ako nepatrný, ale treba ho posúdiť v súvislosti so všetkými skutočnosťami, ktoré v danom prípade pôsobili na vznik a samotnú výšku škody.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/359/2012 4111220210 03.10.2013 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2013:4111220210.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Márie Hušekovej a JUDr. Jarmily Pogranovej v právnej veci navrhovateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bratislava, Mamatey
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ust. § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. ustanovuje náležitosti rozhodnutia. V odseku 2 uvedenej právnej normy ustanovuje, že: „výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.“ Zo znenia prvej vety odseku 2 právnej normy ustanovenej v § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. vyplýva vôľa zákonodarcu tak, že správny orgán vo výroku uvedie ako rozhodol o predmete konania vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/244/2012 7012201037 31.07.2014 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2014:7012201037.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci žalobkyne E.. U.. O. D. W. P. U. E. F. K. Á. , M. Č.. XX, D., právne zast. JUDr. Iveta R
Právna veta: Cestný zákon upravujúci v citovanom ust. § 9a ods. 2 zodpovednosť správcu komunikácie za škodu je vo vzťahu k § 420 Občianskeho zákonníka špeciálnym predpisom. Občiansky zákonník možno aplikovať až potom čo je vylúčená aplikácia Cestného zákona. Predpokladom zodpovednosti správcu komunikácie za škodu podľa § 9a ods. 2 Cestného zákona je závada v zjazdnosti komunikácie ako príčina vzniku škody. Závadou zjazdnosti treba rozumieť tak významnú zmenu (zhoršenie zjazdnosti komunikácie), ktorá je síce odstrániteľná bežnou údržbou, no svojím charakterom sa natoľko vymyká stavebnému stavu a dopravno - ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Cob/66/2017 8815202980 13. 12. 2018 JUDr. Marek Kohút ECLI:SK:KSPO:2018:8815202980.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Kohúta a sudcov JUDr. Jozef Angeloviča a JUDr. Anny Ilčinovej v právnej veci žalobcu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratisla
Právna veta: Vo všeobecnosti je možné považovať práceneschopnosť za okolnosť brániacu pacientovi vzdialiť sa z miesta, kde sa zdržiava počas dočasnej práceneschopnosti, ktoré oznámil svojmu ošetrujúcemu lekárovi pri vzniku práceneschopnosti. Pacient je povinný sa zdržiavať na tomto mieste a dodržiavať liečebný režim podľa § 227 ods. 2 písm. e/ zákona č. 461/2003 Z.z. aj s ohľadom na možný výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnou poisťovňou v zmysle § 155 zákona č. 461/2003 Z.z. Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného poistenca informuje, v akom rozsahu môže - vzhľadom na aktuálny zdravotný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/302/2017 1017202081 11. 09. 2019 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2019:1017202081.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: L. B., narodený XX.X.XXXX, bytom
Kľúčové slová: konfrontáciadôkazný prostriedok v trestnom konaní
Právna veta: Konfrontácia je teda podľa právnej teórie taký úkon, ku ktorému možno fakultatívne pristúpiť len za existencie najmenej dvoch výpovedí, ktoré si svojim obsahom odporujú a zároveň ide o výpovede najmenej dvoch rôznych osôb. Esenciálnou podmienkou vykonania konfrontácie je to, že osoby ktoré sa majú nariadenej konfrontácie zúčastniť, boli predtým vypočuté v rovnakom procesnom postavení, v akom majú byť účastní aj pri konfrontácii a zároveň predchádzajúci výsluch týchto osôb bol vykonaný v súlade so zákonom. Ak bol však výsluch, ktorý predchádza nariadenej konfrontácii a ktorého rozpory sa na nej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2To/117/2016 1112010668 04. 05. 2017 JUDr. Kamil Ivánek ECLI:SK:KSBA:2017:1112010668.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kamila Ivánka a sudkýň JUDr. Ľudmily Králikovej a Mgr. Marcely Kosovej, v trestnej veci proti obžalovanému G. A., stíhanému pre pokus zločinu krádeže podľa § 14 ods
MENU