Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2517

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3167 dokumentov
1760 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 142 odsek 1 Trestného poriadku, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku...Neoznámenie uznesenia obvinenému, resp. jeho obhajcovi, ako osobám oprávneným v zmysle § 186 odsek 1 Trestného poriadku účinného do 1.1.2006 podať proti rozhodnutiu (uzneseniu) o pribratí znalca sťažnosť, je porušením ústavného práva na obhajobu obvineného, aj práva na spravodlivý proces vrátane dvojinštančnosti trestného konania. Z vyššie uvedeného potom vyplý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 6To/12/2013 2307010576 02.05.2013 JUDr. Marián Jarábek ECLI:SK:KSTT:2013:2307010576.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Jarábka a sudcov JUDr. Pavla Sládka a JUDr. Ivana Ilavského, na verejnom zasadnutí konanom dňa 02. mája 2013, v trestnej veci obžalovaného J. F., pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obc
Právna veta: Je neprípustné, aby sa až v začatom disciplinárnom konaní, t. j. v priebehu disciplinárneho konania, ustaľovalo konkrétne disciplinárne previnenie, ktoré je žalobcovi kladené za vinu. Obvinený z trestného deliktu má právo na spravodlivý proces. Súčasťou tohto práva je právo na obhajobu voči trestnému previneniu. Už od momentu začatia disciplinárneho konania musí byť obvinenému zrejmé, voči ktorému konkrétnemu previneniu, ktorých taxatívny výpočet je obsiahnutý v citovanom ust. § 83 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z.z., má obvinený formulovať svoju procesnú obranu (obhajobu). Práve uvedená okolnosť j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/134/2019 5019200669 24. 11. 2020 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2020:5019200669.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej (sudca spravodajca) a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: P. S., nar. XX.XX.XX
Právna veta: Dôležitou otázkou v prípade iných správnych deliktov je, miera špecifikácie, ktorú vyžaduje pojem „rozhodnutie vo veci“. Vymedzenie predmetu konania (rozhodnutie vo veci) vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí podľa názoru správneho súdu spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Tento záver je vyvoditeľný priamo z ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku, pretože vecou, o ktorej je rozhodované, je v danom prípade iný správny delikt a vymedzenie veci musí zodpovedať jej charakteru. V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/172/2016 6016200683 18. 04. 2019 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2019:6016200683.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Marty Barkovej, v právnej veci žalobcu: V., zastúpený: JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., advokát,
Právna veta: Výpovede svedkov realizované pred vznesením obvinenia, len preto, že neboli vykonané kontradiktórnym spôsobom, pretože v tom čase nemohol obvinený ešte realizovať svoje právo na obhajobu, nemajú charakter nezákonného dôkazu. Pre zachovanie zásady kontradiktórnosti trestného konania postačí, ak výpoveď svedka je vykonávaná kontradiktórnym spôsobom aspoň raz, a to aj v konaní pred súdom, pritom nič za takejto situácie nebráni, v momente, keď sa výpoveď svedka kontradiktórnym spôsobom vykonáva, aby na účely odstránenia rozporov v jej výpovediach bola prečítaná zápisnica o jej skoršej výpovedi, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4To/18/2018 8116012016 29. 11. 2018 JUDr. Martina Zeleňáková ECLI:SK:KSPO:2018:8116012016.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JUDr. Petra Tobiaša a JUDr. Mariána Sninského, na verejnom zasadnutí konanom dňa 29.11.2018, v trestnej veci obžalovaného A. E. pre zločin
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/8/2015 5015200086 02. 12. 2015 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2015:5015200086.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobkyne: JUDr. Alexandra Vrlíková, notárka so sídlom Notárske
Právna veta: K prípadom, kedy môže disciplinárny senát pojednávať v neprítomnosti disciplinárne obvineného sa vyjadril Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 5Sž/16/2012 zo dňa 29.10.2012, v ktorom uviedol, že „existencia písomného súhlasu s pojednávaním v neprítomnosti disciplinárne obvineného je len jednou z možností, kedy disciplinárny senát môže vo veci vykonať pojednávanie bez prítomnosti disciplinárne obvineného. Druhým prípadom, kedy tak disciplinárny senát môže urobiť, a to aj bez danosti takéhoto súhlasu, je prípad, že sa napriek riadnemu upovedomeniu na pojednávanie disciplinárne obvinený nedo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/166/2014 9014010067 28. 09. 2016 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2016:9014010067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Renáty Janákovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. S. K., nar. XX.XX.XXXX, advokát so sídlom C. XX,
Právna veta: Krajský súd v Trnave konštatuje, že žalovaný napadnutým rozhodnutím, ktorým potvrdil rozhodnutie orgánu dozoru, ktorého výrok rozhodnutia nemá náležitosti podľa § 47 ods. 2 Správneho poriadku. 18. Rozhodnutia trestného charakteru, ktorými sú nepochybne rozhodnutia o uložení pokuty v zmysle § 57 ods. 3 zák.č.171/2005 Z.z. je nevyhnutné, aby správny orgán vymedzil presne za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý, to je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/49/2016 2016200425 04. 05. 2017 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2017:2016200425.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Bibiány Ťažiarovej v právnej veci žalobcu: Platon Technologies, s.r.o., so sídlom Hlavná 3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 27
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi princípmi, keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/296/2013 1013202176 04.09.2014 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:KSBA:2014:1013202176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: U.. A. L., Y. XX, Z., U. právne zastúpený advokátkou: JUDr.
Právna veta: Prvostupňový súd zaradil obžalovaného z dôvodu, že bol v posledných desiatich rokov vo výkone trestu v zmysle ust. § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 48 ods. 4 Tr. zákona, súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia, než do ktorého má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a mieru narušenia páchateľa za to, že v ústave na výkon trestu iného stupňa stráženia bude jeho náprava lepšie zaručená. Takto môže do ústavu na výkon trestu minimálneho stupňa stráženia zarad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6To/19/2013 8313010257 26.06.2013 JUDr. Emil Dubňanský ECLI:SK:KSPO:2013:8313010257.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanského a sudcov JUDr. Moniky Halkociovej a JUDr. Petra Reváka na verejnom zasadnutí konanom dňa 26. júna 2013, v trestnej veci obžalovaného L. S. pre zločin nedov
Právna veta: Pomery páchateľa sa týkajú jeho osobnostného hodnotenia, ide teda o okolnosti, ktoré charakterizujú osobu páchateľa ako objekt trestu a tiež o okolnosti, pre ktoré je rovnaký trest pre rôznych páchateľov rôzne citeľný. Z hľadiska významu pre mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody sa hodnotia obdobne ako význam okolnosti prípadu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8To/45/2014 7912010416 10.06.2014 JUDr. Martin Michalanský ECLI:SK:KSKE:2014:7912010416.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Michalanského a sudcov JUDr. Karola Kučeru a JUDr. Daniely Mitterpákovej, v trestnej veci proti obžalovanému J. P. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľ
MENU