SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352507
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc slovenských súdov


Približný počet výsledkov: 724 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc slovenských súdov
  • pravomoc nájdené 129898 krát v 61834 dokumentoch
  • slovensky nájdené 865941 krát v 295212 dokumentoch
  • sud nájdené 5142587 krát v 419487 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 113 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Meritum Plná moc
Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k 20.7.2017 a zároveň bol upovedomený o postúpení pohľadávky zo strany postupcu. 15. Prioritne odvolací súd konštatuje, že právomoc slovenských súdov na prejednanie a rozhodnutie danej veci je daná v zmysle čl. 4 bod 1 Nariadenia č. 1215/2012 o právomoci .
Právna veta: árok na vyplatenie poistného plnenia nie je nárokom na náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 420, § 427 Občianskeho zákonníka), ale ide o zvláštny nárok poisťovne vyplývajúci zo špeciálneho právneho predpisu. Uvedené právo poisťovne je osobitným originálnym nárokom poisťovne (t.j. špecifickým právom poisťovne upravené špeciálnym právnym predpisom v SR a to zákonom č. 381/2001 Z. z.). Keďže k dopravnej nehode došlo na území Českej republiky regresný nárok žalobcu ako prechod práva poisteného na náhradu škody na poisťovňu (cesia) by mal byť posudzovaný podľa zákona č. 16 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . z. a navyše k dopravnej nehode došlo mimo územia Slovenskej republiky, nie je podľa názoru žalobcu daná právomoc slovenského súdu na určenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pri predmetnej dopravnej nehode, ale táto otázka je v právomoci ... Z. z. a navyše k dopravnej nehode došlo mimo územia SR, nie je podľa jeho názoru daná právomoc slovenského súdu na určenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pri dopravnej nehode, ale táto otázka je v právomoci .
Právna veta: Úprava § 174a O.s.p. o európskom platobnom rozkaze je reakciou na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Toto nariadenie platí pre členské štáty Európskej únie. Na európsky platobný rozkaz sa primerane použijú ustanovenia o platobnom rozkaze, ak nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, neustanovuje inak, teda prioritu má právna úprava obsiahnutá v nariadení, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Úč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úmysel sa tu zdržiavať, nakoľko svoj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sama zrušila a nebola ani dohodnutá právomoc slovenského súdu. Túto skutočnosť považoval za taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a preto konanie vo veci zastavil ... potvrdila aj navrhovateľka v návrhu na začatie konania. Súd prvého stupňa nezistil, že by si účastníci dohodli právomoc slovenského súdu, pričom ani výlučná právomoc neprichádza do úvahy, keďže sa nejedná o konanie o vecnom práve k nehnuteľnostiam .
Právna veta: Pod právomocou rozumieme sumár oprávnení a povinností rozhodovacieho charakteru orgánov ochrany práva uplatňovaných pri ochrane porušených alebo ohrozených subjektívnych práv jednotlivcov, fyzických alebo právnických osôb. Ak určitá vec nespadá do právomoci súdu, ide o neodstrániteľnú vadu konania nevyhnutne vedúcu k uzneseniu o zastavení konania. Právomoc justičných orgánov v sporoch s cudzím medzinárodným prvkom môžeme definovať ako oprávnenie (a zároveň povinnosť) prejednať a rozhodnúť spor s cudzím medzinárodným prvkom pod svojou jurisdikciou, teda podľa vlastných procesných predpisov. Mus ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právom miesta kde je bydlisko predávajúceho v čase uzavretia zmluvy, pričom bydlisko odporkyne bolo v Rakúskej republike. Navrhovateľka uviedla, že právomoc slovenského súdu je daná podľa v článku 31 Nariadenia, čo nie je pravda, nakoľko tento článok sa vzťahuje na predbežné opatrenia vrátane .
Právna veta: Ustanovenia Nariadenia Brusel II bis umožňujú súdom členského štátu, ktoré nemajú právomoc rozhodovať vo veci samej, prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte. Pri výklade článku 20 nariadenia vychádzal odvolací súd z ustálenej judikatúry ESD, predovšetkým z rozsudku vydaného vo veci „Detiček“ C-403/09 z 23. decembra 2009. Článok 20 ods. 1 nariadenia stanovuje, že súdy členského štátu, kde sa nachádza dieťa, sú oprávnené za určitých podmienok prijať predbežné alebo ochranné opatrenia stanovené zákonom tohto štátu, napriek tomu, že u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... samej, vydaním predbežného opatrenia legitimizoval protiprávny stav spôsobený matkou. Odvolací súd sa námietkou otca týkajúcou sa nedostatku právomoci slovenských súdov vo veci rozvodu ich manželstva nezaoberal, nakoľko s prejednávanou vecou nesúvisela. O veci senát odvolacieho súdu rozhodol ... len „Nariadenie Brusel II bis“ alebo „nariadenie“) a na ust. § 74 ods. 2 OSP namietal nedostatok právomoci slovenských súdov vo veci konať. Uviedol, že spolu s matkou dieťaťa mali spoločný trvalý a obvyklý pobyt v B. v .
Právna veta: Pre rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa. Stavom v čase rozhodovania je skutkový a právny stav veci, v ktorej sa má rozhodovať o návrhu na predbežné opatrenie. Skutkový a právny stav veci sa posudzuje podľa náležitostí návrhu vyžadovaných v § 75 ods. 2 O.s.p., preto sa súd vyrovná len s tými okolnosťami, ktoré vyplývajú z návrhu a z použiteľného, spravidla hmotného práva. Toto pravidlo súvisí aj s tým, že účastníci nemusia byť vypočutí, súd nie je povinný vykonávať ani iné dokazovanie. Aby súd mohol vyhovieť návrhu na vydanie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) č. 1346/2000 a dospel k záveru, že podmienky právomoci Slovenského súdu sú splnené. Následne skúmal právny vzťah medzi účastníkmi konania s potrebou jeho dočasnej úpravy za situácie, že na dlžníka, obchodnú ... 50 525,70 eur s tým, že o trovách konania rozhodne vo veci samej. Rozhodnutie odôvodnil tým, že preskúmal podmienky právomoci slovenského súdu podľa čl. 1, čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1,2 písm. e/ a čl. 6 Nariadenia Rady (ES .
Právna veta: Právomoc justičných alebo správnych orgánov Ekvádorskej republiky prijímať opatrenia na ochranu maloletej alebo jej majetku pritom zostáva v zmysle ust. čl. 7 ods. 1 Dohovoru zachovaná až do nadobudnutia obvyklého pobytu maloletej na území iného štátu a súčasného zmierenia sa subjektu vykonávajúceho opatrovnícke právo, v tomto prípade matky, so zadržaním, resp. nepodania žiadosti o návrat dieťaťa daným subjektom v lehote jedného roka odvtedy, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, pokiaľ sa dieťa zároveň zžilo s novým prostredím. K naplneniu uvedených podmienok n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej je obvyklý pobyt dieťaťa. Vyslovila názor, že existuje prekážka nedostatku právomoci slovenského súdu na konanie vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej vzhľadom na jej obvyklý pobyt, ktorý má v .
Právna veta: Právomoc súdov Slovenskej republiky nemôže prekročiť hranice právnych vzťahov, ktoré sú vymedzené § 7 ods. 1 až 3 O.s.p.. Preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva nie je vecou, ktorú by bolo možné subsumovať pod jednotlivé skutkové podstaty stanovené v § 7 O.s.p.. Európsky súd pre ľudské práva nie je orgánom verejnej moci Slovenskej republiky, ale ide o súdny orgán sui generis zriadený na základe medzinárodnej zmluvy, ktorého rozhodnutia nie sú rozhodnutia orgánov verejnej moci Slovenskej republiky. Žiaden osobitný zákon neustanovuje, že by rozhodnutie Euró ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... takého, ale aj štátnych orgánov, ktoré štát reprezentujú. Analogicky je potrebné prijať záver, že z právomoci slovenských súdov zriadený na základe medzinárodnej zmluvy, ktorého rozhodnutia nie sú rozhodnutia orgánov verejnej moci Slovenskej republiky. Žiaden ... takého, ale aj štátnych orgánov, ktoré štát reprezentujú. Analogicky je potrebné prijať záver, že z právomoci slovenských súdov sú vyňaté aj normami medzinárodného práva ustanovené rozhodovacie (súdne) inštitúcie. V danom prípade je takouto inštitúciou .
Právna veta: Odporca ako vlastník a držiteľ motorového vozidla bol podľa § 3 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z.z. povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preto odporca porušil jeho povinnosti stanovené zákonom. Konanie odporcu by neospravedlňovala ani skutočnosť, ak by bolo vozidlo nepojazdné. Zákon presne vymedzuje dôvody, kedy nie je povinnosť poistenia vozidla. Podľa § 2 písm. f/ zák. č. 315/1996 Z.z. pre účely zákona o premávke na pozemných komunikáciách sa držiteľom vozidla rozumie fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nárok na náhradu škody. Podľa § 37b písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, právomoc slovenského súdu je daná aj vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, ak ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok ... nárok na náhradu škody. Podľa § 37b písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, právomoc slovenského súdu je daná aj vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, ak ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok .
Právna veta: Právomoc súdu členského štátu podľa článku 8 odseku 1 sa určí podľa kritérií, ktoré tu boli v čase začatia konania na súde. Smerodajným pojmom pre určenie právomoci súdu je „obvyklý pobyt“ dieťaťa, pričom však tento pojem v predmetnom medzinárodnom právnom dokumente definovaný nie je. Jeho definíciu je tak potrebné určiť v každom jednotlivom prípade na základe konkrétnych okolností skutkového stavu. Obsah tohto pojmu je však nevyhnutné vykladať v súlade s cieľmi a účelom nariadenia tak, aby sa účelovo formulovanými tvrdeniami účastníkov neobchádzali kritériá obsiahnuté v predmetnom dohovore. N ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... maloletému dieťaťu rozhodol príslušný súd Českej republiky. Z toho dôvodu preto podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia nie je daná právomoc slovenských súdov, pričom súd si svoju právomoc nemôže založiť na žiadnom z princípov uvedených v Nariadení Rady č. 2201/2003 a nedostatok .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.