Nájdené rozsudky pre výraz: predmet dane z pridanej hodnoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 60

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spôsob uplatnenia náhrady škody a ušlého zisku neupravuje Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ako na to poukazuje nesprávne žalovaný v odvolaní, ale ho upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 420 a nasl. Škoda nie je predmetom dane podľa § 2 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, pretože predmetom dane a teda zdaniteľným plnením je dodanie tovaru za protihodnotu a poskytnutie služby za protihodnotu. Predmetom dane preto nie je vzniknutá škoda a nie je preto povinnosťou poškodenej strany, aby vzniknutú škodu fakturovala pre toho, kto jej túto škodu spôsobil. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/129/2014 7609215632 19.12.2014 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2014:7609215632.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana, v právnej veci žalobkyne: L. V., bytom F., P. F. X, IČO: XX XXX XXX, zastúpená L.. U.
Právna veta: Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie služby za protihodnotu. Hotové výdavky súdneho exekútora podľa § 196 Exekučného poriadku môžu byť napr. cestovné, poštovné, telefónne poplatky, známky, kolkové známky a pod. Tieto služby pre súdneho exekútora poskytuje pošta, telekomunikačné spoločnosti, dopravné spoločnosti a platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. je osoba, ktorá tieto služby súdnemu exekútorovi poskytla.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/193/2012 7211201203 13.12.2012 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2012:7211201203.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: G. C. so sídlom v H., pobočka Y., Q. T. 1, Y., IČO: XX XXX XXX proti povinnému: Q. S. s.r.o., U. 4, Y., IČO: XX XXX XXX, o vymoženie 3.770,06 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. N. Y., Exe
Právna veta: Oprávnená v podanom odvolaní poukazuje na ust. § 28 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby. Uvedené ustanovenie však zároveň odkazuje na § 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách, podľa ktorého „univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa ods. 2, ktoré poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny (ďalej len "poštová sadzba") všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyber ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoE/40/2012 6406205012 18.07.2012 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2012:6406205012.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v exekučnej veci začatej na návrh oprávnenej: Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom, so sídlom 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 30 807 484, proti povinnému: SPS Ihráč, s r.o., ktorá zanikla dňa 01.
Právna veta: Daňovú sústavu v SR tvoria dane zakotvené v jednotlivých hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú predmet konkrétnej dane, zdaniteľné osoby, vznik daňovej povinnosti, sadzby dane a ďalšie otázky rozhodujúce pre výber daní. Výkon exekučnej činnosti ako dodanie služby podlieha dani z pridanej hodnoty ako dodanie služby (§ 2 ods. 1 písm. b/, § 9 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.). Pre určenie základu dane pri dodaní tejto služby je rozhodujúca právna úprava v ustanovení § 22 ods. 1,2 písm. b/ zákona o dani z pridanej hodnoty. V zmysle tohto ustanovenia preto základ dane nepredstavuje iba odmena e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/114/2012 7012200522 23.05.2013 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2013:7012200522.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa, členov senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a JUDr. Milana Končeka, v právnej veci žalobkyne A.. C. D. X. N. B. H. X. N. G. A. , P.. E. X, K. H. N., zast. advokátskou
Právna veta: S poukazom na ust. § 628 a nasl. ustanovenia Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému, a tento dar obdarovaný prijíma. Základnými podmienkami darovacej zmluvy sú teda bezodplatnosť a dobrovoľnosť, pričom písomná forma je podmienkou platnosti darovacej zmluvy, hlavne v prípade, ak je predmetom prevodu nehnuteľnosť. Podmienka bezodplatnosti znamená, že za darovanú hodnotu dar nemá darca dostať protihodnotu. Podmienka dobrovoľnosti znamená, že obdarovaný nemá právnu povinnosť poskytnúť za dar protihodnotu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/51/2015 5015200401 16. 09. 2015 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2015:5015200401.2 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: Branislav Šťastný - BRAST, 013 61 Kotešová č. 565, právne zast. JUDr. Jankou Chorvátovou
Právna veta: Správny súd na základe vyššie citovaného ust. § 43 ods. 1 zákona o DPH konštatuje, že oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania dane vychádza z čl. 28cA šiestej smernice. Toto ustanovenie oslobodzuje od dane dodanie tovaru do iného členského štátu pri splnení zákonom ustanovených podmienok. Ide o nové ustanovenie, ktoré súvisí so spoločným trhom Európskej únie a ktoré v zásade nahrádza doterajší vývoz tovaru. Základnou podmienkou na oslobodenie od tovaru odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet je, aby nadobúd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/31/2016 7016200316 01. 12. 2016 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2016:7016200316.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej v právnej veci žalobcu: D. Z. D.-E. W., R. XXX/X, L., práv. zast.: JUDr. Marián Páll, advoká
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/220/2016 1016201845 19. 09. 2019 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2019:1016201845.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Marty Barkovej, v právnej veci žalobcu: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/221/2016 1016201848 21. 11. 2019 JUDr. Marta Barková ECLI:SK:KSBA:2019:1016201848.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Barkovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcu: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Považská Bystrica 8Er/724/2012 3712208039 29.11.2012 JUDr. Anna Kutišová ECLI:SK:OSPB:2012:3712208039.2 Uznesenie Okresný súd Považská Bystrica v exekučnej veci oprávneného: M. H., J.. XX.X.XXXX, G. G. XXX/XX, J., zastúpený zákonnou zástupkyňou matkou S.. F.. L. H., J.. X. X. XXXX, G. XXX/XX, J., právne zastúpený advokátskou kanceláriou A3 advokátska kancelária, IČ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/41/2015 7015200405 23. 11. 2017 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2017:7015200405.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa, členov senátu JUDr. Jozefa Kuruca a JUDr. Dany Bystrianskej, v právnej veci žalobcu: BSBT, s.r.o., so sídlom Stará Košická 11/57, 044 12 Nižný Klatov, zastúpeného
MENU