SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1362674
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
06.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predmet dane z pridanej hodnoty


Približný počet výsledkov: 58 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predmet dane z pridanej hodnoty
  • predmet nájdené 575113 krát v 171297 dokumentoch
  • dany nájdené 1140089 krát v 201818 dokumentoch
  • z nájdené 10158411 krát v 427899 dokumentoch
  • pridany nájdené 160842 krát v 46845 dokumentoch
  • hodnota nájdené 422980 krát v 111593 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 28 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie služby za protihodnotu. Hotové výdavky súdneho exekútora podľa § 196 Exekučného poriadku môžu byť napr. cestovné, poštovné, telefónne poplatky, známky, kolkové známky a pod. Tieto služby pre súdneho exekútora poskytuje pošta, telekomunikačné spoločnosti, dopravné spoločnosti a platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. je osoba, ktorá tieto služby súdnemu exekútorovi poskytla.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/193/2012 7211201203 13.12.2012 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2012:7211201203.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: G. C. so sídlom v H., pobočka Y., Q. T. 1, Y., IČO: XX XXX XXX proti povinnému: Q. S. s.r.o., U. 4, Y., IČO: XX XXX XXX, o vymoženie 3.770,06 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. N. Y., Exekútorský .
Právna veta: Spôsob uplatnenia náhrady škody a ušlého zisku neupravuje Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ako na to poukazuje nesprávne žalovaný v odvolaní, ale ho upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 420 a nasl. Škoda nie je predmetom dane podľa § 2 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, pretože predmetom dane a teda zdaniteľným plnením je dodanie tovaru za protihodnotu a poskytnutie služby za protihodnotu. Predmetom dane preto nie je vzniknutá škoda a nie je preto povinnosťou poškodenej strany, aby vzniknutú škodu fakturovala pre toho, kto jej túto škodu spôsobil. P ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/129/2014 7609215632 19.12.2014 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2014:7609215632.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana, v právnej veci žalobkyne: L. V., bytom F., P. F. X, IČO: XX XXX XXX, zastúpená L.. U. M., .
Právna veta: Oprávnená v podanom odvolaní poukazuje na ust. § 28 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby. Uvedené ustanovenie však zároveň odkazuje na § 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách, podľa ktorého „univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa ods. 2, ktoré poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny (ďalej len "poštová sadzba") všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyber ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 28 zákona č. 222/2004 Z.z. Naviac treba dodať, že podľa zákona č. 222/2004 Z.z. je predmetom dane z pridanej hodnoty „dodanie služby“ (§ 2 ods. 1 písm. b/ zákona) a dodaním služby je plnenie „na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného .
Právna veta: Daňovú sústavu v SR tvoria dane zakotvené v jednotlivých hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú predmet konkrétnej dane, zdaniteľné osoby, vznik daňovej povinnosti, sadzby dane a ďalšie otázky rozhodujúce pre výber daní. Výkon exekučnej činnosti ako dodanie služby podlieha dani z pridanej hodnoty ako dodanie služby (§ 2 ods. 1 písm. b/, § 9 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.). Pre určenie základu dane pri dodaní tejto služby je rozhodujúca právna úprava v ustanovení § 22 ods. 1,2 písm. b/ zákona o dani z pridanej hodnoty. V zmysle tohto ustanovenia preto základ dane nepredstavuje iba odmena e ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Podľa § 2 ods.1 písm.b/ zákona č. 222/2004 Z.z. predmetom dane z pridanej hodnoty je poskytnutie služieb za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Dodaním služby je každé .
Právna veta: S poukazom na ust. § 628 a nasl. ustanovenia Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému, a tento dar obdarovaný prijíma. Základnými podmienkami darovacej zmluvy sú teda bezodplatnosť a dobrovoľnosť, pričom písomná forma je podmienkou platnosti darovacej zmluvy, hlavne v prípade, ak je predmetom prevodu nehnuteľnosť. Podmienka bezodplatnosti znamená, že za darovanú hodnotu dar nemá darca dostať protihodnotu. Podmienka dobrovoľnosti znamená, že obdarovaný nemá právnu povinnosť poskytnúť za dar protihodnotu.

Úryvok z textu:
... , ale darovanie 2/3 nehnuteľnosti fyzickou osobou - platiteľom dane z pridanej hodnoty bezodplatne, a to na základe darovacej zmluvy je predmetom dane z pridanej hodnoty. Vzhľadom na darovaciu zmluvu nie je možné spájať toto plnenie s protihodnotou, ktorou bolo splatenie úveru rodičmi. Ak platiteľ realizuje .
Právna veta: Správny súd na základe vyššie citovaného ust. § 43 ods. 1 zákona o DPH konštatuje, že oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania dane vychádza z čl. 28cA šiestej smernice. Toto ustanovenie oslobodzuje od dane dodanie tovaru do iného členského štátu pri splnení zákonom ustanovených podmienok. Ide o nové ustanovenie, ktoré súvisí so spoločným trhom Európskej únie a ktoré v zásade nahrádza doterajší vývoz tovaru. Základnou podmienkou na oslobodenie od tovaru odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet je, aby nadobúd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , pričom tieto musia byť zistené čo najúplnejšie. Dôkaznú povinnosť (dôkazné bremeno) rozdeľuje Daňový poriadok medzi správcu dane a daňový subjekt. Predmetom dane z pridanej hodnoty podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je dodanie .
... bez DPH. Podľa zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v roku 2003, predmetom dane z pridanej hodnoty je každé zdaniteľné plnenie s miestom dodania v tuzemsku. Zdaniteľným plnením je okrem iného dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku .
... DPH. Podľa zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v roku 2003, predmetom dane z pridanej hodnoty je každé zdaniteľné plnenie s miestom dodania v tuzemsku. Zdaniteľným plnením je okrem iného dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku ... DPH. Podľa zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v roku 2003, predmetom dane z pridanej hodnoty je každé zdaniteľné plnenie s miestom dodania v tuzemsku. Zdaniteľným plnením je okrem iného dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku .
... daňovou kontrolou jednoznačne zistiť, preukázať a riadne odôvodniť, či v sporných prípadoch išlo o také uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty. O výsledku opakovanej daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie I. až IV. štvrťrok 2008 vyhotovil správca dane .
... reálne vykonal. Súd teda priznáva súdnemu exekútorovi náhradu trov konania v celkovej výške 2,80 €, pretože poštovné je nie je predmetom dane z pridanej hodnoty podľa § 40 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Poučenie: Proti výroku o zastavení exekúcie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.